360/2000 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 2. října 2000

o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy

na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech,

včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 7 odst. 3 zákona č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy:

 

§ 1

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na vymezených

domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání,

rybách, včelstvech a včelařském zařízení

 

(1) Výše náhrady škody se určí jako obvyklá cena. Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodeji obdobného vymezeného domestikovaného zvířete, psa sloužícího k jejich hlídání, ryb, včelstev a včelařského zařízení v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni vzniku škody, a nelze-li přesně určit den vzniku škody, ke dni, kdy s největší pravděpodobností škoda vznikla.

(2) Výše náhrady škody při částečném poškození se určí rozdílem mezi obvyklou cenou a cenou, která by byla realizována v obvyklém obchodním styku v tuzemsku za poškozený předmět, případně výší prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění následků poškození.

 

§ 2

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené na nesklizených

polních plodinách

 

Výše náhrady škody se stanoví podle tržních cen plodin dosažených v době jejich předchozí sklizně, přičemž se vychází z obvyklého výnosu v daném místě.

 

§ 3

Způsob výpočtu výše náhrady škody způsobené

na lesních porostech

 

Výše náhrady škody se stanoví podle zvláštního právního předpisu.

 

 

 

§ 4

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

 

____________________________________________________________