193/2004 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 13. dubna 2004

 

o ochraně zvířat při přepravě

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 8c odst. 2, § 8d odst. 1, § 8e odst. 4, § 8f, § 8g odst. 1, § 8h odst. 3 zákona a v dohodě s Ministerstvem dopravy k provedení § 8k odst. 6 zákona a v souladu s právem Evropských společenství:

 

§ 1 Plán cesty

 

Plán cesty

 

Vzor plánu cesty je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

§ 2 Odborná příprava

 

Odborná příprava a získání osvědčení o odborné kvalifikaci

dopravce přepravujícího zvířata

 

(1) Odborná příprava k získání osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata (dále jen "odborný kurz") se uskutečňuje ve školicích pracovištích, které mají udělenu akreditaci uživatelského zařízení Ústřední komisí pro ochranu zvířat (dále jen "ústřední komise").

(2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení.

(3) Účastník odborného kurzu je seznámen

a)  se základními právními předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, s veterinárními podmínkami přepravy podle zvláštních právních předpisů, s postupem při zpracování a kontrole plánu cesty, s náležitostmi a požadavky na dopravní prostředky, s jejich čištěním a dezinfekcí,

b)  s požadavky na napájení a krmení vybraných druhů zvířat, s příčinami a projevy stresu zvířat, s rozpoznáním zdravého zvířete, se způsoby usmrcení zvířat,

c)  se zásadami bezpečnosti práce  při přepravě zvířat, se znalostmi techniky a používáním pomůcek při manipulaci se zvířaty.

 

 

 

 

(4) Na závěr odborného kurzu se jeho účastníci podle zkušebního řádu podrobí písemnému testu a praktické zkoušce, které vyhodnocuje tříčlenná zkušební komise. V případě nesplnění testu je uchazeč pozván k ústnímu pohovoru před zkušební komisí. Jejího předsedu a další členy jmenuje předseda ústřední komise z odborníků orgánů veterinární správy a školicího pracoviště, jedním z členů zkušební komise je vždy zástupce ústřední komise. Členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 zákona, osvědčení o kvalifikaci dopravce získanou tímto kurzem nebo praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat po dobu tří let.

(5) Výsledek zkoušky se hodnotí vyhověl nebo nevyhověl.

(6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jména a příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, seznam účastníků odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise. Protokol je evidován a uchováván na školicím pracovišti po dobu minimálně 5 let. Kopie protokolu je předkládána ústřední komisi.

(7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky vyhověl, vydá ústřední komise osvědčení v českém jazyce a průkaz osoby přepravující zvířata v českém a anglickém jazyce. Vzor osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata je uveden v příloze č. 2a této vyhlášky. Vzor průkazu osoby přepravující zvířata je uveden v příloze č. 2b této vyhlášky.

(8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky nevyhověl, může nejpozději do 3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit požádat o její opakování.

(9) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti, kterou státní příslušníci České republiky nebo členských států Evropské unie nebo jejich rodinní příslušníci získali v jiném členském státě Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu.

(10) Pokud uznávací orgán podle zvláštního právního předpisu  uzná odbornou kvalifikaci podle odstavce 9 pouze částečně, může uchazeč skládat rozdílovou zkoušku před zkušební komisí. Předmětem rozdílové zkoušky jsou právní předpisy Evropských společenství upravující ochranu zvířat při přepravě.

 

§ 3 Registrační řízení

 

Registrační řízení a registrace dopravců

přepravujících zvířata

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá přepravovat zvířata pro obchodní účely na vzdálenost větší než 50 km (dále jen "dopravce přepravující zvířata"), předloží v registračním řízení žádost o provedení registrace dopravce přepravujícího zvířata, ve které uvede identifikaci žadatele, zejména obchodní firmu nebo název, sídlo, IČ, pokud bylo uděleno, telefon, fax, e-mail, u fyzických osob zejména jméno a příjmení, trvalý pobyt, telefon, fax, e-mail.

(2) Přílohou žádosti je

a)  osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata podle § 2 nebo osvědčení zaměstnance dopravce nebo třetí osoby, kteří jako průvodce zabezpečují přepravu zvířat,

b)  výpis z Rejstříku trestů, popřípadě obdobného rejstříku potvrzující bezúhonnost dopravce nebo bezúhonnost zaměstnance nebo třetí osoby ve vztahu k ochraně zvířat ne starší tří měsíců; fyzická osoba bezúhonnost dokládá výpisem z Rejstříku trestů nebo doklady vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu,

c)  prohlášení o vybavenosti dopravními prostředky, které obsahuje identifikaci dopravního prostředku a doklad o jeho technické způsobilosti nebo o prokázání shody se schváleným typem podle zvláštních právních předpisů; žadatel, který chce používat silniční dopravní prostředky určené pro přepravu zvířat, společně s žádostí zašle také seznam silničních dopravních prostředků, jehož vzor je uveden v příloze č. 3; ke všem druhům dopravních prostředků se dále uvádí

 

1.  popis vybavenosti a způsobilosti vybavení dopravního prostředku odpovídající podmínkám zvláštních právních předpisů  a zákona s určením druhů a kategorií zvířat, pro které je dopravní prostředek určen, nebo pokud se jedná o kontejner, který není stanoveným výrobkem podle zvláštních právních předpisů, popis se stanovením celkové maximální hmotnosti vybraných druhů přepravovaných zvířat, stanovené podle údajů uvedených v příloze č. 7, vždy pro každý druh zvířat, o kterém se předpokládá, že bude dopravním prostředkem přepravován,

2.  popis vybavení nástroji a pomůckami k napájení a krmení zvířat, k poskytnutí první pomoci odpovídající druhu přepravovaných zvířat, jakož i nástroje k okamžitému omráčení a vykrvení hospodářského zvířete při nutné porážce, a pokud je součástí dopravního prostředku zařízení k nakládce a vykládce zvířat, případně zařízení pro rozdělení prostoru vozidla pro zvířata na jednotlivá patra, jejich zabezpečení a funkčnost,

3.  dokumentaci dopravního prostředku určenou pro záznamy o provedené přepravě a v případě přepravy zvířat delší než 8 hodin podklady pro evidenci plánů cesty,

4.  dokumentaci dopravního prostředku určenou pro záznamy o čištění a dezinfekci,

d)  prohlášení o souhlasu s využitím poskytnutých informací v rámci informačního systému  Státní veterinární správy.

(3) Krajská veterinární správa nebo v Praze městská veterinární správa (dále jen "krajská veterinární správa") provede registraci dopravce přepravujícího zvířata, bude-li zjištěno, že dopravce splňuje podmínky podle § 8k odst. 2 zákona. Dále mu přidělí veterinární schvalovací číslo, které se skládá z kódu země (CZ) a maximálně dvanácti číslic, a vydá mu v českém a anglickém jazyce registrační list dopravce přepravujícího zvířata.

(4) Krajská veterinární správa údaje o provedené registraci dopravce přepravujícího zvířata oznámí neprodleně Státní veterinární správě, která zveřejňuje seznam registrovaných dopravců v rámci informačního systému.

(5) Dopravce oznamuje neprodleně příslušnému orgánu veterinární správy změnu údajů uvedených v registračním listu dopravce přepravujícího zvířata.

(6) Vzor registračního listu dopravce přepravujícího zvířata je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

 

§ 4 Požadavky při přepravě

 

Požadavky na nakládací zařízení, spotřebu vody

a prostor při přepravě

 

(1) Požadavky na nakládací zařízení, zejména můstky, rampy nebo lávky, jsou uvedeny v příloze č. 5 této vyhlášky.

(2) Požadavky na denní spotřebu vody pro napájení zvířat a orientační požadavky na denní spotřebu krmiv jsou uvedeny v příloze č. 6 této vyhlášky.

(3) Požadavky na velikost prostoru pro přepravu vybraných druhů zvířat v dopravních prostředcích podle druhů zvířat a druhů přepravy jsou uvedeny v příloze č. 7 této vyhlášky.

 

 

 

 

 

 

§ 5 Železniční přeprava

 

Zvláštní ustanovení pro železniční přepravu

 

(1) Každý železniční vůz použitý pro přepravu zvířat musí být na vozové skříni opatřen symbolem přepravy živých zvířat. Pokud nejsou k dispozici speciální železniční vozy pro přepravu zvířat, musí být zvířata přepravována v krytých železničních vozech vyhovujících pro vysoké rychlosti a vybavených dostatečně velikými větracími otvory nebo větracím systémem účinným i při nízkých rychlostech. Vnitřní stěny železničních vozů musí být ze dřeva nebo jiného vhodného materiálu, musí být zcela hladké a musí být v náležité výšce vybaveny tyčemi nebo kruhy, k nimž mohou být zvířata v případě potřeby přivázána.

(2) Zvířata musí být naložena tak, aby se pracovníci orgánů ochrany zvířat vykonávající dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem a zvláštními právními předpisy, odesílatel nebo průvodce mohli mezi nimi pohybovat.

(3) V dopravních prostředcích pro přepravu zvířat, která se obvykle uvazují, musí být zařízení k přivazování zvířat. Pokud je třeba ložnou plochu rozdělit, musí být použity přepážky na vytvoření samostatných oddílů odpovídající počtu a přepravovanému druhu zvířat, které nebrání účinnému větrání.

 

§ 6 Silniční přeprava

 

Zvláštní ustanovení pro silniční přepravu

 

(1) Dopravní prostředky musí být zabezpečeny proti úniku zvířat a vybaveny krytem chránícím zvířata před povětrnostními vlivy.

(2) V dopravních prostředcích pro přepravu zvířat, která se obvykle uvazují, musí být zařízení k přivazování zvířat. Pokud je třeba ložnou plochu rozdělit, musí být použity přepážky na vytvoření samostatných oddílů odpovídající počtu a přepravovanému druhu zvířat a nebránící jeho účinnému větrání.

 

§ 7 Lodní přeprava

 

Zvláštní ustanovení pro lodní přepravu

 

(1) Zvířata smí být přepravována na otevřených palubách pouze tehdy, jsou-li v náležitě zabezpečených kontejnerech nebo jiných zařízeních, která zvířata účinně chrání před vlivy moře a počasí.

(2) Zvířata musí být přivázána nebo umístěna v kotcích nebo kontejnerech.

(3) Mezi kotci, kontejnery nebo vozidly přepravujícími zvířata musí být ponechány uličky umožňující přístup ke každému z nich.

(4) Všechny části plavidla, v nichž jsou přepravována zvířata, musí být čištěny, vybaveny odtokem a udržovány v dobrém hygienickém stavu.

(5) Po dobu plavby musí být k dispozici zařízení k usmrcení zvířat schválené příslušným státním orgánem nebo v souladu se zvláštním právním předpisem.

(6) Před vyplutím musí být plavidla přepravující zvířata zásobena dostatečným množstvím pitné vody, pokud nejsou vybavena zařízením na její výrobu, a dostatečným množstvím vhodného krmiva. Přitom se musí brát v úvahu druh a počet přepravovaných zvířat a délka trvání plavby.

(7) Během plavby musí být zajištěna možnost izolace nemocných nebo poraněných zvířat a poskytování první pomoci.

(8) Odstavce 1 až 7 se nevztahují na zvířata přepravovaná v železničních vozech nebo na silničních nákladních vozidlech naložených na trajektu nebo podobném plavidle.

(9) Pokud jsou zvířata přepravována v silničních nákladních vozidlech naložených na palubě lodi, musí se provést tato opatření

a)  ložná část musí být řádně připevněna k vozidlu. Vozidlo a jeho ložná část musí být vybaveny úchyty pro jejich pevné připoutání k plavidlu. Při přepravě na krytých palubách musí být zajištěno účinné větrání odpovídající počtu přepravovaných vozidel. Vozidlo přepravující zvířata musí být umístěno v blízkosti přívodu čerstvého vzduchu;

b)  oddělení, v němž jsou přepravována zvířata, musí mít dostatečný počet otvorů pro přívod vzduchu nebo jiné zařízení zajišťující dostatečné větrání. Oddíl pro přepravu zvířat musí být ve všech úrovních dostatečně prostorný a musí zajišťovat účinné větrání prostoru nad zvířaty v jejich přirozeném vztyčeném postoji;

c)  každá část oddílu pro přepravu zvířat musí být přístupná, aby bylo možno zvířata v případě potřeby ošetřovat, krmit, napájet, případně upravovat podmínky větrání.

 

§ 8 Letecká přeprava

 

Zvláštní ustanovení pro leteckou přepravu

 

(1) Zvířata musí být přepravována v kontejnerech nebo kotcích přiměřených danému druhu.

(2) S přihlédnutím k druhu přepravovaných zvířat je třeba zvláště při přepravě v nákladních prostorech letadel prověřit, zabezpečit a předejít tomu, aby zvířata byla vystavena extrémně vysokým a extrémně nízkým teplotám a změnám atmosférického tlaku.

(3) V letadlech přepravujících živá zvířata musí být k dispozici příslušným orgánem schválené zařízení k usmrcení zvířat, které odpovídá bezpečnosti leteckého provozu a zvláštnímu právnímu předpisu.

 

§ 9 Přeprava v kontejnerech

 

Zvláštní podmínky pro přepravu zvířat v kontejnerech

 

(1) Do jednoho kontejneru nesmí být umístěna zvířata různého druhu.

(2) Všechny stěny kontejneru musí být opatřeny dostatečně velkými otvory zajišťujícími stálé přiměřené proudění vzduchu. Velikost těchto otvorů musí být taková, aby se zvířata nemohla dostat do kontaktu s osobami manipulujícími s kontejnerem, a aby se nemohla zranit.

(3) Na všech stěnách včetně dna a horní stěny musí být distanční lišty, aby i při jejich těsném nastavení bylo zajištěno proudění vzduchu kolem kontejnerů.

 

 

 

 

 

§ 10 Přeprava drůbeže a králíků

 

Zvláštní podmínky pro přepravu drůbeže

a domestikovaných králíků

 

(1) Pro přepravu drůbeže nebo domestikovaných králíků, včetně těch, kteří jsou podle zvláštních právních předpisů považováni za kontrolované zboží, se používají kontejnery.

(2) Dostatečné množství krmiva a vody nemusí být k dispozici

a)  pro dospělá zvířata, předpokládá-li se, že cesta bude trvat méně než 12 hodin, přičemž doba nakládky a vykládky se nepočítá,

b)  pro mláďata, pokud je cesta ukončena do 72 hodin po jejich narození, a předpokládá-li se, že bude trvat méně než 24 hodin.

(3) Požadavky na minimální rozměry kontejnerů jsou uvedeny v příloze č. 7 této vyhlášky.

 

§ 11 Přeprava psů a koček

 

Zvláštní podmínky pro přepravu psů a koček

 

(1) Při přepravě psů a koček, včetně těch, kteří jsou podle zvláštních právních předpisů  považováni za kontrolované zboží, musí být přepravovaná zvířata krmena v intervalech kratších než 24 hodin a napájena v intervalech kratších než 12 hodin.

(2) Zásilka musí být vybavena písemnými pokyny pro krmení a napájení.

(3) Samice v říji musí být odděleny od samců.

 

§ 12 Přeprava savců a ptáků

 

Zvláštní podmínky pro přepravu ostatních savců a ptáků

 

(1) Uklidňující prostředky smí být podávány zvířatům jen za výjimečných okolností a to pod dohledem veterinárního lékaře. Informace o podání těchto prostředků musí být zaznamenána v příloze dokumentů, které podle zvláštních právních předpisů  provázejí zvíře do místa určení.

(2) Na kontejnerech pro přepravu se vyznačují symboly polohy zvířat ve stoje. Pokud se jedná o zvířata, která mohou způsobit poranění člověka kousnutím nebo jiným způsobem, musí to být rovněž vyznačeno písemným upozorněním nebo grafickým symbolem.

(3) Pokud není zásilka doprovázena průvodcem, přiloží se k dokumentaci a vhodným způsobem i na kontejner pro přepravu jasné písemné pokyny pro krmení, napájení a speciální péči o zvířata.

(4) Jedinci druhů zvířat, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, musí být doprovázeni příslušným dokladem. Do místa určení musí být dopraveni co nejrychleji.

(5) Přepravě musí předcházet přiměřená doba přípravy, během níž jsou zvířata, pokud to jejich biologické vlastnosti a stav domestikace umožňují, postupně umísťována do kontejnerů nebo jiným způsobem připravována na přepravu.

(6) Ptáci musí být přepravováni v šeru.

(7) Přepravní kontejnery s mořskými savci nesmí být stavěny na sebe a musí být umístěny tak, aby k nim měl průvodce přístup.

(8) Přeprava pokusných zvířat je upravena zvláštním právním předpisem.

 

§ 13 Přeprava studenokrevných obratlovců

 

Zvláštní podmínky pro přepravu studenokrevných obratlovců

 

Studenokrevní obratlovci, včetně těch, kteří jsou podle zvláštních právních předpisů považováni za kontrolované zboží, musí být přepravováni v kontejnerech a za takových podmínek týkajících se prostoru, větrání, teploty a zabezpečení, které odpovídají danému druhu. Jedinci druhů zvířat, na které se vztahují zvláštní právní předpisy, musí být doprovázeni zvláštní dokumentací, která stanoví zvláštní podmínky.

 

§ 14

 

Odesilatel ve spolupráci s dopravcem přepravujícím zvířata nebo průvodcem, kteří zajišťují přepravu zvířat, projednají opatření pro zajištění přepravy bez zbytečných zdržení, včetně zajištění střídání řidičů silničních dopravních prostředků, a to zejména v případě přepravy podle § 12 nebo § 13. O průběhu přepravy předem a pak v průběhu cesty informují příslušné kontrolní orgány, orgány dozoru a příjemce, aby zvířata byla do místa určení dopravována co nejrychleji a byla zajištěna jejich pohoda.

 

§ 15 Účinnost

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

Ministr:

 

Ing. Palas v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

 

                                                                Příloha č. 1 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

 

Příloha č. 2a k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 2a Vzor osvědčení o odbor. kvalifikaci dopravce

Vzor osvědčení o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat

 

vydává

 

osvědčení

 

o odborné kvalifikaci dopravce přepravujícího zvířata dle § 8k odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Evidenční číslo....................................................................................................................…..........................

Titul, jméno, příjmení................................................................................................…........…...........................

Datum a místo narození....................................................................................................……...........................

Číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu.......................................................……...….............................

Adresa..............................................................................................................................................................

Datum úspěšného složení zkoušky.............................................................................……...................................

 

 

 

 

Datum...............……………

 

 

Razítko a podpis předsedy Ústřední komise pro ochranu zvířat                Podpis předsedy zkušební komise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2b k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 2b Vzor průkazu osoby přepravující zvířata

 

PRŮKAZ OSOBY PŘEPRAVUJÍCÍ ZVÍŘATA

 

CERTIFICATE OF COMPETENCE FOR PERSONS TRANSPORTING ANIMALS

Vydala dne / Issued on

 

Ústřední komise pro ochranu zvířat

Central Commission for Animal Welfare

Česká republika / Czech Republic

Číslo / N°

CZ

Razítko ÚKOZ, podpis předsedy

Stamp of CCAW, signature of the chairman

Příjmení

Surname

 

Jméno

First name

 

 

Datum narození

Date of birth

 

Místo a země narození

Place and country of birth

 

Poznámka:Barva podkladu předtištěných polí průkazu je modrá, tisk černý

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 3 Vzor seznamu silničních dopravních prostředků

 

Seznam silničních dopravních prostředků

Popis vozidel

Druh vozidla*

RZ

(dříve SPZ)

Určený druh přepravovaných zvířat**

Rozměry ložné plochy

(délka x šířka v m)

Počet přepravních pater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlivky:

*/ Uveďte: nákladní auto = A, přívěs = P, návěs = N

**/ Uveďte: skot = B, prasata = S, koně = E (koně ke sportovním účelům E - sport), ovce = O, kozy = Cp, drůbež = G; ostatní vypište.

 

 

Datum:                                                            Podpis a razítko dopravce:

 

 

 

                  Příloha č. 4 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 5 Požadavky na nakládací zařízení

 

Kategorie zvířat

Maximální sklon zařízení pro nakládku (ve °)

Koně, osli a kříženci

25

Skot

20

Telata do 6 měsíců stáří

20

Ovce a kozy

20

Prasata

20

 

 

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 6 Požadavky na krmení a napájení zvířat při přepravě

Orientační požadavky na krmení a napájení vybraných druhů zvířat při přepravě

 

1. Denní spotřeba napájecí vody

Kategorie zvířat

Voda v 1 / zvíře

Dospělí koně

40

Dospělý skot

45

Dojnice

100 - 180

Dospělá prasata

10

Dospělé ovce a kozy

4

 

2. Denní spotřeba krmiva

Kategorie zvířat

Suché krmivo

Koncentrované krmivo

v %živé hmotnosti zvířete

Dospělí koně

2

1,6

Dospělý skot

2

1,62

Dojnice

2

2

Dospělá prasata

-

3

Dospělé ovce a kozy

2

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 193/2004 Sb.

 

Příloha č. 7 Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat

Požadavky na velikost prostor pro přepravu vybraných druhů zvířat

 

1. Přeprava koní, oslů a jejich kříženců (dále jen „koně")

a) Silniční a železniční přeprava

Kategorie zvířat

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

Minimální rozměry stání na jedno zvíře v m

Dospělí koně

 

1,75

0,7 x 2,5

Koně ve stáří 6-24 měsíců

cesta do 48 hod.

1,20

0,6 x 2,0

cesta nad 48 hod.

2,40

1,2 x 2,0

Poníci (výška do 144 cm)

 

1,00

0,6 x 1,8

Hříbata do 6 měsíců

 

1,40

1,0 x 1,4

 

b) Letecká přeprava

Hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

do 100

0,42

100 - 200

0.66

200 - 300

0,87

300 - 400

1,04

400 - 500

1,19

500 - 600

1,34

600 - 700

1,51

700 - 800

1,73

Poznámka:

Maximálně 5 dospělých koní bude vždy odděleno stabilním oddělovacím prvkem, který sahá k podlaze přepravního prostředku a od výšky 120 cm může být přerušen, nebo začíná minimálně 60 cm nad podlahovou plochou přepravního prostředku a je vysoký nejméně 60 cm.

Uvedené hodnoty se mohou u dospělých koní a poníků odlišovat nejvýše o 10% a u mladých koní a hříbat o 20% v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce cesty.

 

c) Lodní přeprava

Hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

200 - 300

0,90 - 1,175

300 - 400

1,175 - 1,45

400 - 500

1,45 - 1,725

500 - 600

1,725 - 2,00

600 - 700

2,00 - 2,25

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Přeprava skotu

a) Silniční a železniční přeprava

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

Malá telata

55

0,30 - 0,40

Středně velká telata

110

0,40 - 0,70

Těžká telata

200

0,70 - 0,95

Středně velký dospělý skot

325

0,95-1,30

Těžký dospělý skot

550

1,30-1,60

Velmi těžký dospělý skot

nad 700

nad 1,60

 

 

b) Letecká přeprava

Kategorie zvířat

Přibližná hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

Telata

50

0,23

70

0,28

Dospělý skot

300

0,84

500

1,27

 

Poznámka:

Nejvýše 15 telat nebo nejvýše 6 dospělých jedinců při příčném naložení nebo až 8 dospělých jedinců při přepravě ve skupině

bude odděleno stabilním oddělovacím prvkem.

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a

předpokládané době cesty.

 

 

 

 

c) Lodní přeprava

Hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

200 - 300

0,81 - 1,058

300 - 400

1,058 - 1,305

400 - 500

1,305 - 1,553

500 - 600

1,553 - 1,80

600 - 700

1,80 - 2,025

Poznámka:

Pro březí zvířata se hodnoty zvyšují o 10%.

 

 

 

 

 

 

3. Přeprava ovcí a koz

a) Silniční a železniční přeprava

Kategorie zvířat

Hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

Ostříhané ovce

do 55

0,20 - 0,30

naci 55

nad 0,30

Neostříhané ovce

do 55

0,30 - 0,40

nad 55

nad 0,40

Vysokobřezí ovce

do 55

0,40 - 0,50

nad 55

nad 0,50

Kozy

do 35

0,20 - 0,30

35-55

0,30 - 0,40

nad 55

0,40 - 0,75

Vysokobřezí kozy

do 55

0,40 - 0,50

nad 55

nad 0,50

Poznámka:

Uvedené hodnoty se mohou měnit v závislosti na plemeni, vzrůstu, tělesném stavu, délce srsti, povětrnostních podmínkách a délce trvání cesty.

 

b) Letecká přeprava

Přibližná hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

25

0,20

50

0,30

75

0,40

 

c) Lodní přeprava

Hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

20 - 30

0,24 - 0,265

30 - 40

0,265 - 0,29

40 - 50

0,29 - 0,315

50 - 60

0,315 - 0,34

60 - 70

0,34 - 0,39

 

4. Přeprava prasat

a) Silniční a železniční přeprava

Všechna prasata musí mít k dispozici dostatek prostoru, aby mohla ležet nebo stát v přirozeném postoji. Aby se vyhovělo tomuto minimálnímu požadavku, neměla by hustota osazení pro prasata o přibližné hmotnosti 100 kg překročit 235 kg/m2.

S ohledem na plemeno, vzrůst a tělesný stav, mohou být výše uvedené minimální požadavky na plochu zvýšeny. S ohledem na povětrnostní podmínky a délku trvání cesty, mohou být výše uvedené minimální požadavky na plochu zvýšeny až o 20%.

 

b) Letecká přeprava

Přibližná hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

15

0,13

25

0,15

50

0,35

100

0,51

Poznámka:

Hustota osazení má být relativně velká, aby se zabránilo vzniku poranění při startu, přistání nebo vzdušných turbulencích. Přesto však všechna zvířata mají mít možnost ulehnout. Při rozhodování o hustotě osazení je třeba brát v úvahu počasí a celkovou délku trvání letu.

 

c) Lodní přeprava

Přibližná hmotnost zvířat v kg

Minimální podlahová plocha na jedno zvíře v m2

do 10

0,20

20

0,28

45

0,37

70

0,60

100

0,85

140

0,95

180

1,10

270

1,50

 

5. Přeprava drůbeže

Kategorie

Plocha v cm2

Jednodenní kuřata

21 - 25/kus

Drůbež

do 1,6 kg

180 - 200/kg

1,6 - 3 kg

160/kg

3 - 5 kg

115/kg

nad 5 kg

105/kg

Poznámka:

Uvedené hodnoty platí pro přepravu drůbeže v kontejnerech a mohou se měnit v závislosti nejen na hmotnosti a vzrůstu, ale i na tělesném stavu, povětrnostních podmínkách a předpokládané délce trvání cesty.