227/2004 Sb.

 

VYHLÁŠKA

 

ze dne 19. dubna 2004,

 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů

a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních

k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 42 odst. 1 a 2 v návaznosti na § 3 odst. 5 a 6, § 16, § 17 odst. 1, § 23 odst. 1, 4, 8 a 12, § 25 odst. 2 písm. j) a § 34 odst. 8 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"):

 

§ 1 Formuláře žádostí

 

Formuláře žádostí a doklady CITES

 

[K § 3 odst. 5 a 6, § 25 odst. 2 písm. j)

a § 34 odst. 8 zákona]

 

(1) V případě žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře vyplňuje žadatel list 5 "Žádost" příslušného formuláře  a předkládá ho spolu s evidenční kartou. V případě žádosti o potvrzení potřebného k přemístění živého exempláře živočišného druhu přímo ohroženého vyhynutím a žádosti o výjimku ze zákazu obchodních činností (§ 3 odst. 2 zákona) vyplňuje žadatel list 3 "Žádost" příslušného formuláře.

(2) Žádosti uvedené v odstavci 1 se podávají na příslušném formuláři vytištěném v kterémkoliv úředním jazyce Evropských společenství. Žádost se vyplňuje v českém jazyce.

(3) Vzor evidenční karty (§ 3 odst. 5 zákona), která se podává spolu s žádostí podle odstavce 1, je uveden v příloze č. 1.

(4) Vzor registračního listu exempláře, který vydává příslušný registrační úřad podle § 23 odst. 4 zákona, je uveden v příloze č. 2.

(5) Vzor potvrzení o původu zabaveného exempláře (§ 23 odst. 10 a § 34 odst. 8 zákona), který vydává ministerstvo, je uveden v příloze č. 2.

 

 

 

 

 

§ 2 Registrace obchodníků

 

Registrace obchodníků a vědeckých institucí

 

(K § 16 zákona)

 

(1) Žádost o registraci pěstírny rostlin pro účely odchylky pro obchod s uměle vypěstovanými rostlinami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů  se zasílá písemně ministerstvu. Žadatel vyplní žádost o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu exempláře (§ 1 odst. 1) a evidenční kartu (§ 1 odst. 3) a k žádosti se dále přiloží:

a)  seznam druhů exemplářů rostlin v pěstírně, které jsou předmětem žádosti, s uvedením původu kultur těchto rostlin,

b)  krátký popis způsobu pěstování rostlin a

c)  odhad předpokládané produkce exemplářů určených pro obchod.

(2) Žádost o registraci vědce nebo vědecké instituce pro účely odchylky pro případ neobchodních zápůjček, darů nebo výměn exemplářů mezi vědci a vědeckými institucemi (dále jen "výměna") podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů  podává vědec nebo vědecká instituce písemně ministerstvu. Součástí žádosti je evidenční karta (§ 1 odst. 3) a k žádosti vědec nebo vědecká instituce dále přiloží:

a)  stručný popis vědecké činnosti související s výměnou sbírkových exemplářů s jinými vědci a vědeckými institucemi,

b)  jaké exempláře a jaké druhy budou vyměňovány, jak často a předpokládaný počet,

c)  s jakými vědci a vědeckými institucemi v cizině a v kterých zemích se předpokládá výměna sbírkových exemplářů.

 

 

§ 3 Vývoz exempláře

 

Vývoz exempláře rostlinného druhu na základě

rostlinolékařského osvědčení

 

(K § 17 odst. 1 zákona)

 

V souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů  se povolení ministerstva k vývozu uměle vypěstovaného exempláře rostlinného druhu nahrazuje rostlinolékařským osvědčením vydaným podle zvláštního zákona.

 

 

 

 

 

 

§ 4 Seznam druhů

 

Seznam druhů, na které se nevztahuje povinnost registrace

 

(K § 23 odst. 1 zákona)

 

Povinnost registrace se nevztahuje na ty druhy živočichů a rostlin, které jsou zvláště chráněné podle obecného právního předpisu o ochraně přírody a krajiny, druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které se vyskytují přirozeně v přírodě v České republice, a druhy nebo exempláře, pro něž Evropská komise stanovila všeobecně platnou odchylku a které jsou specifikovány v právu Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů. Seznam dalších druhů a exemplářů, na které se nevztahuje povinnost registrace, je stanoven v příloze č. 3.

 

§ 5 Seznam jiných druhů

 

Seznam jiných druhů, na něž se vztahuje povinnost registrace

 

(K § 23 odst. 1 zákona)

 

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na které se vztahuje povinnost registrace [§ 23 odst. 1 písm. b) zákona], je uveden v příloze č. 4.

 

§ 6 Způsoby značení exemplářů

 

Způsoby značení exemplářů

 

(K § 23 odst. 8 zákona)

 

(1) Nezaměnitelné značení exemplářů se provádí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.

(2) Nestanoví-li právo Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů jinak, používají se pro nově označované exempláře ptáků v České republice nesnímatelné kroužky, na kterých je vyražen identifikační údaj sestávající z písmen CZ a pořadového čísla přiděleného ministerstvem. Při značkování jedinečně číslovanými nepozměnitelnými mikročipovými transpondéry se podle první věty nepostupuje.

(3) Pokud se s exemplářem neobchoduje a nedojde ke změně jeho vlastníka nebo dlouhodobého držitele a pokud zvláštní předpis  nestanoví lhůtu jinou, stanovený způsob nezaměnitelného označení se nevztahuje na:

a)  mláďata savců v období kojení, a to nejdéle do 6 měsíců stáří,

b)  vejce a mláďata ptáků, pokud zůstávají na hnízdě nebo v péči rodičů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří,

c)  vejce, jikry, zárodečná stadia a mláďata plazů, a to nejdéle do 3 měsíců stáří.

 

 

 

(4) Jiný způsob identifikace exempláře než podle výše uvedeného označení může být uznán příslušným orgánem pouze tehdy, pokud by předepsané označení podle písemného potvrzení veterinárního lékaře způsobilo újmu na zdraví zvířete nebo je neproveditelné vzhledem k fyzickým vlastnostem exempláře nebo druhu, nebo vzhledem k přirozenému chování, které je pro takový exemplář nebo druh typické.

(5) Potvrzení podle odstavce 4, které žadatel předkládá např. při žádosti o registraci exempláře, obsahuje podrobné zdůvodnění nemožnosti označení, a to, zda je nemožnost označení dočasná či trvalá. V případě pochybností si příslušný orgán vyžádá přezkoumání potvrzení jiným určeným veterinárním lékařem, který má zkušenosti s nezaměnitelným značením živočichů. V případě sporných stanovisek veterinárních lékařů rozhodne ministerstvo.

(6) Pokud exemplář není ve smyslu odstavců 3 a 4 označitelný a identifikuje se podle individuálních rozlišovacích znaků, popis těchto znaků je doplněn fotografiemi individuálních rozlišovacích znaků exempláře. Jedna fotografie individuálního rozlišovacího znaku exempláře bude u těchto exemplářů vždy součástí registračního listu nebo jeho přílohou, druhá stejná fotografie se archivuje spolu s kopií registračního listu u registračního orgánu, a pokud se vydá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností, bude třetí stejná fotografie součástí tohoto potvrzení anebo jeho přílohou. V odůvodněných případech může registrační orgán od doplnění fotografiemi upustit a v takovém případě uvede tuto skutečnost s odůvodněním na registračním listu.

(7) Exemplář bude označen již v době podání žádosti o registraci s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Ve výjimečných případech, je-li označení podle stanoviska veterinárního lékaře neproveditelné pouze dočasně (např. vzhledem k vývoji exempláře) a nemá-li exemplář žádný zřetelný individuální znak, může registrační orgán stanovit pozdější termín označení exempláře, přičemž tento termín uvede v kolonce č. 18 registračního listu a případně též v potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností a zároveň omezí platnost registračního listu a případně též platnost potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností pouze do doby, kdy musí být exemplář označen.

 

Registrační list a podrobnosti týkající se

registrace exemplářů

 

(K § 23 odst. 4 a 12)

 

§ 7 - § 10 Registrační list …

 

Na každý exemplář podléhající registrační povinnosti se vydává samostatný registrační list.

 

§ 8

 

Pokyny k vyplňování registračního listu a kódy registračních úřadů jsou uvedeny v příloze č. 5.

 

§ 9

 

Změny v registraci již zaregistrovaného exempláře, jako například změna vlastníka nebo dlouhodobého držitele, změna trvalého pobytu (sídla) vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře, dodatečné označení exempláře a podobně, uvede příslušný registrační úřad v kolonce č. 20 registračního listu. V případě nedostatku místa se zde uvede, že záznamy pokračují v příloze a připojí se další list s kopií kolonky č. 20, kde se jako první záznam uvede, že jde o přílohu k registračnímu listu, a uvede se číslo, datum vydání registračního listu a název úřadu, který registrační list vydal.

 

§ 10

 

Při prodeji a v ostatních případech změny vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře se v kolonce č. 21 registračního listu uvede datum prodeje, jméno, příjmení a adresa trvalého bydliště, příp. název a sídlo nového vlastníka nebo dlouhodobého držitele a původní vlastník nebo dlouhodobý držitel potvrdí předtištěné prohlášení o přenechaném exempláři.

 

§ 11 Zrušovací ustanovení

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdější předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb., vyhlášky č. 16/2001 Sb. a vyhlášky č. 332/2003 Sb.

 

§ 12 Účinnost

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

 

Ministr:

 

RNDr. Ambrozek v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 1 EVIDENČNÍ KARTA

k žádosti o povolení nebo potvrzení pro účely dovozu, vývozu nebo zpětného vývozu nebo

potvrzení potřebného k přemístění exemplářů chráněných živočichů a rostlin

(§ 3 odst. 5 zákona č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy)

 

Předkládá žadatel spolu s žádosti o výše uvedené povolení nebo potvrzení. Vyplnit strojem nebo hůlkovým písmem.

 

1.1. Žadatel - fyzická osoba

Jméno a příjmení:

Fyzická osoba - podnikatel - uvede též název, pod kterým podniká, pokud se liší od jména a příjmení:

Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.2. Žadatel - právnická osoba

Název právnické osoby:

Jméno osoby zmocněné k vyřízení žádosti:

Sídlo:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

1.3. Datum narozeni fyzických osob:

1.4. IČO, bylo-li přiděleno, a číslo živnostenského oprávnění, je-li žadatel jeho držitelem:

1.5. Zástupce žadatele zmocněný k vyřizování žádosti (je třeba přiložit plnou moc potvrzenou žadatelem):

Jméno a příjmení:

 

Datum narození:

Číslo občanského průkazu nebo jiného identifikačního dokladu:

Adresa:

PSČ:

Telefon:

Fax (e-mail):

2.1. Týká-li se žádost jedinců zvláště chráněných živočichů nebo rostlin podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přiložte kopii udělené výjimky, případně uveďte, že výjimka nebyla udělena a proč:

2.2. Týká-li se žádost exemplářů, na něž se vztahuje registrační povinnost podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy, přiložte příslušný registrační list, případně uveďte, že registrační list nebyl vydán a proč:

2.3. Týká-li se žádost exemplářů, pro které bylo vydáno potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností podle článku 8 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 338/97, přiložte toto potvrzení nebo jeho kopii, případně uveďte, že potvrzení nebylo vydáno a proč:

3. Znamená plánovaný vývoz, zpětný vývoz, dovoz nebo přemístění exempláře změnu majitele exempláře?

 

ANO

ne

4. Pro případ žádosti o povolení přemístění exempláře v rámci ČR nebo EU, uveďte podrobnosti a zdůvodnění pro nové místo určení exempláře:

5.1. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů přes vnější hranice EU (pro vývoz, zpětný vývoz nebo dovoz).

Použitý dopravní prostředek:

Hraniční přechod (celnice, členský stát EU):

Datum:

5.2. Předpokládaná přeprava zásilky exemplářů v ČR nebo EU (pro přemístění exempláře v rámci EU).

Použitý dopravní prostředek:

V případě žádosti o přemístění exempláře z ČR do jiného členského státu EU, místo přechodu hranice ČR:

Datum:

6. Osoby nebo organizace, které mohou potvrdit Vámi uvedené údaje. Např. úřad, kde jste registrován, zájmová organizace, obchodní organizace, které dodáváte své produkty, apod. Uveďte adresu, telefon, fax, e-mail apod.

7. K žádosti a této evidenční kartě jsou připojeny následující dokumenty. (Zřetelně označte doklady, které chcete po vyřízení vrátit zpět.):

8. Vyřízené povolení nebo potvrzení

□ vyzvednu osobně

(nehodící se škrtne)

□ chci zaslat poštou na adresu:

 

9. Podpis (razítko) žadatele nebo jeho zmocněného zástupce:

 

místo

datum

podpis (razítko)

10. Vyjádření vědeckého orgánu CITES (pokud je předepsáno právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů anebo zákonem):

Souhlas (nehodící se škrtne):

□ Transakce nebude mít škodlivý účinek na stav zachování dotčeného druhu ani na rozsah území, na kterém se příslušná populace daného druhu vyskytuje.

□ Nejsou známy žádné další okolnosti týkající se zachování dotčeného druhu, které mluví proti vydáni povolení nebo potvrzení.

□ Místo určení, kde má být živý exemplář umístěn, je vybaveno tak, že umožňuje ochranu exempláře a řádnou péči o něj.

Nesouhlas se zdůvodněním:

Stanovisko přiloženo zvlášť.

 

datum

podpis

razítko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 2 REGISTRAČNÍ LIST

REGISTRAČNÍ LIST / POTVRZENÍ O PŮVODU *) exempláře ohroženého druhu živočicha nebo rostliny

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Není určeno k používání mimo Českou republiku. Notforuseoutside the Czech Republic.

2.Číslo

1.Vlastník nebo dlouhodobý držitel exempláře (jméno a adresa)

3.Vydávající úřad (název a adresa)

4.Popis exempláře (včetně značek, pohlaví, data narození živých zvířat)

5.Čistá hmotnost (kg)

6.Množství

7.Příloha CITES

8.Příloha ES

9.Původ

10. Země původu

11.Povolení č.

12.Datum vydání

16. Vědecký název druhu

13.Členský stát dovozu

17.Český název druhu

14.Doklad č.

15.Datum vydání

18.Zvláštní podmínky platnosti dokladu a další údaje vydávajícího úřadu: *)

1. □ Tímto se potvrzuje, že původ výše uvedeného exempláře je v souladu s údaji v kolonce č. 4 a 9 až 15. Toto potvrzení nenahrazuje registrační list pro povinně registrovaný exemplář. (Platí pouze pro potvrzení o původu).

2. □ Tímto se potvrzuje, že výše uvedený exemplář byl registrován podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy. Tento registrační list se vydává pouze za účelem registrace exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin podle § 23 zákona o obchodování s ohroženými druhy. Registrační list není potvrzením o zákonném původu exempláře. Popis exempláře a údaje o původu exempláře (kolonky č. 4, 5, 9 až 15) jsou uvedeny podle údajů poskytnutých vlastníkem nebo dlouhodobým držitelem exempláře, který nese plnou odpovědnost za jejich správnost a pravdivost. (Platí pro registrační list).

3. □ Tento registrační list je platný jen, je-li vyplněno a podepsáno prohlášení vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře v kolonce č. 19. (Platí pro registrační list).

4. □ Další podmínky a údaje:

 

 

Jméno vydávajícího úředníka       Místo a datum vydání                   Podpis a razítko

19.Vyplní vlastník nebo dlouhodobý držitel, který exemplář zaregistroval. Vyplňuje se pouze pro registrační list. Potvrzuji, že údaje o exempláři uvedené na tomto registračním listě jsou správné a pravdivé.

Místo a datum

Podpis (razítko) vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře

20.Pozdější záznamy registračních úřadů a dalších orgánů ochrany přírody **). Datum:Účel záznamu, vyjádřeni nebo stanovisko:Název, adresa, podpis (razítko) orgánu ochrany přírody:

21. Vyplní vlastník nebo dlouhodobý držitel při přenechání exempláře jiné osobě **).

Jméno a adresa nového vlastníka/dlouhodobého držitele *) (dále jen „nový držitel"):

Potvrzuji, že jsem exemplář, na nějž se vztahuje tento registrační list/potvrzení,přenechal uvedenému novému držiteli.

□ Potvrzuji,nejsem nového držitele informoval o ubytování,vybaveni a postupech potřebných k zajištěni řádné péče o exemplář (platí pouze pro živý exemplář) *).

Datum a podpis (razítko) původního vlastníka nebo dlouhodobého držitele:

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Nehodící se škrtne anebo se vytiskne jen to, co platí.

**) V případě nedostatku místa se přiloží další list s kopií kolonky č. 20 nebo 21 včetně předtištěného textu.

Registrační list se vyplňuje podle pokynů ve vyhlášce č. 227/2004 Sb.

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

 

Příloha č. 3 Seznam dalších druhů a exemplářů,

na které se nevztahuje povinnost registrace

 

Registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona se nevztahuje na

a) následující druhy savců:

Hystrix cristata (dikobraz obecný) Chinchilla spp. (činčila)

b) následující druhy ptáků:

Anas laysanensis (kachna laysanská)

Branta ruficollis (berneška rudokrká)

Branta sandvicensis (berneška havajská)

Carduelis cucullata (čížek ohnivý)

Catreus wallichii (bažant Wallichův)

Colinus virginianus (křepel virginský)

Columba livia (holub skalní)

Crossoptilon crossoptilon (bažant tibetský)

Crossoptilon harmani (bažant ušatý)

Crossoptilon mantchuricum (bažant mandžuský)

Cyanoramphus auriceps (kakariki žlutočelý)

Cyanoramphus novaezealandiae (kakariki rudočelý)

Lophophorus impejanus (bažant lesklý)

Lophura edwardsi (bažant Edwardsův)

Lophura swinhoii (bažant sedlatý)

Nyctea scandiaca (sovice sněžní)

Oxyura leucocephala (kachnice bělohlavá)

Polyplectron emphanum (bažant palavanský)

Psephotus dissimilis (synonymum P. chrysopterygius dissimilis, papoušek černočapkový)

Struthio camelus (pštros dvouprstý)

Syrmaticus ellioti (bažant Elliotův)

Syrmaticus humiae (bažant Humeův)

Syrmaticus mikado (bažant mikado)

Tragopan caboti (satyr Cabotův)

c) následující druhy plazů:

Acrantophis dumerili (hroznýš)

Chamaeleo chamaeleon (chameleon obecný)

Lacertidae spp. (všechny druhy ještěrkovitých)

Phelsuma guentheri (felsuma)

Python molurus molurus (krajta tygrovitá světlá)

d) všechny druhy obojživelníků (Amphibia)

e) všechny druhy ryb (Pisces)

f) všechny druhy bezobratlých (jiné systematické skupiny než Chordata)

g) všechny druhy rostlin (Flora)

h) všechny neživé exempláře

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 4 Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím

Seznam jiných druhů než druhů přímo ohrožených vyhynutím, na něž se vztahuje

povinnost registrace

S výjimkou druhů a exemplářů, které jsou vyňaty z povinnosti registrace v § 4 a příloze č. 3 této vyhlášky, se registrační povinnost podle § 23 odst. 1 písm. b) zákona vztahuje také na následující jiné druhy než druhy přímo ohrožené vyhynutím:

a) živé exempláře následujících druhů savců:

Elephantidae spp. (všechny druhy čeledi slonovitých)

Felidae spp. (všechny druhy čeledi kočkovitých)

Primates spp. (všechny druhy z řádu primátů)

b) živé exempláře následujících druhů ptáků:

Amazona spp. (všechny druhy papoušků rodu

Amazona, s výjimkou druhu

Amazona aestiva, amazoňan modročelý, na jehož exempláře se povinnost registrace nevztahuje)

Ara spp. (všechny druhy papoušků rodu Ara)

Callocephalon fimbriatum (kakadu přilbový)

Calyptorhynchus spp. (všechny druhy papoušků rodu Calyptorhynchus)

Deroptyus accipitrinus (amazoňan vějířový)

Triclaria malachitacea (amazoňan modrobřichý)

Psittacus erithacus (žako šedý)

c) živé exempláře následujících druhů plazů:

Cordylus spp. (všechny druhy kruhochvostů rodu Cordylus)

Crocodylia spp. (všechny druhy řádu krokodýlové)

Dracaena spp. (všechny druhy tejů rodu Dracaena)

Phrynosoma coronatum (ropušník kalifornský)

Pseudocordylus spp. (všechny druhy pakruhochvostů rodu Pseudocordylus)

Testudinidae spp. (všechny druhy želv čeledi testudovitých)

Tupinambis spp. (všechny druhy tejů rodu Tupinambis)

Uromastyx spp. (všechny druhy trnorepů rodu Uromastyx)

Varanus spp. (všechny druhy varanů rodu Varanus)

 

 

 

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 227/2004 Sb.

Příloha č. 5 Pokyny k vyplňování registračního listu

Kolonky č. 1 až 18 vyplní vydávající úřad takto:

a) č. 1 - jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu, příp. název a sídlo vlastníka nebo dlouhodobého držitele exempláře,

b) č. 2 - úřední pořadové číslo registračního listu nebo potvrzení; registrační číslo se uvádí v podobě:kód registračního úřadu pro účely této vyhlášky, uvedený na konci této přílohy/pořadové číslo vydávaného registračního listu/rok vydání,

c) č. 3 - název a adresa vydávajícího úřadu,

d) č. 4 - popis exempláře musí být co nejpřesnější a musí zahrnovat třípísmenný kód podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů .Popis musí exemplář jednoznačně identifikovat a odlišovat od jiných exemplářů stejného druhu. Uvede se zejména pohlaví, stáří, datum a místo narození exempláře, způsob označení, číslo značky a další individuální znaky. Pokud je součástí registračního listu fotografie exempláře, vyznačí se to zde. Kde je to možné, např. pro živočichy narozené v zajetí, se uvedou i základní údaje o rodičích exempláře;

e) č. 5 - nepovinný údaj, pokud je stanoveno množství v kolonce 6. Použijí se jednotky čisté hmotnosti podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů.

f) č. 7 - uvádí se číslo přílohy CITES, ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;

g) č. 8 - uvádí se písmeno označující přílohu k předpisu práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů ve které je druh uveden k datu vydání registračního listu;

h) č. 9 - pro případ registračního listu je tento údaj použitelný pouze ke statistickým účelům, nikoliv jako potvrzení o zákonném původu exempláře. Pro vyznačení původu se použije jeden z následujících kódů: W - exempláře odebrané z volné přírody; R - exempláře pocházející z farem (tzv. „ranching", tj. exempláře odebrané původně zvolné přírody a následně chované na farmách); D -živočichové přímo ohrožení vyhynutím narození a odchovaní v zajetí pro komerční účely a rostliny přímo ohrožené vyhynutím uměle vypěstované ke komerčním účelům v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů včetně jejich částí a odvozenin; A - rostliny přímo ohrožené vyhynutím uměle vypěstované pro nekomerční účely a rostliny podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů uměle vypěstované v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů včetně jejich částí a odvozenin; C - živočichové přímo ohrožení vyhynutím narození a odchovaní v zajetí pro nekomerční účely a živočichové podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů narození a odchovaní v zajetí v souladu s právem Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů včetně jejich částí a odvozenin; F - živočichové narození v zajetí, pro něž však nejsou splněny podmínky podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů včetně jejich částí a odvozenin (tzv. první generace v zajetí); I - zabavené nebo odebrané exempláře (používá se pouze s jiným kódem pro původ); O – exemplář získaný před použitelností úmluvy (používá se pouze s jiným kódem pro původ); U - pokud jsou pochybnosti o původu exempláře, uvede se kód „U" a pravděpodobné okolnosti původu se zaznamenají slovně v kolonce č. 4 nebo 20;

i) č. 10 až 12 - země původu je země, kde byly exempláře odebrány z volné přírody, narozeny a odchovány v zajetí nebo uměle vypěstovány;

j) č. 13 až 15 - v případě, že exemplář je dovezen ze země mimo Evropskou unii je členským státem dovozu členský stát, který vydal dovozní povolení pro příslušné exempláře;

k) č. 16 - vědecký název musí být v souladu se standardními názvoslovnými příručkami podle práva Evropských společenství o ochraně ohrožených druhů;

l) č. 17 - směrodatný je vědecký název, český název druhu slouží pouze pro orientaci;

m) č. 18 - v případě registračního listu se neuvádí nebo se škrtne podmínka č. 1, která platí pro potvrzení o původu.

 

 

 

 

Kódy registračních úřadů

Registrační úřad

Kód

Magistrát hl. m. Prahy

PHA

Krajský úřad Středočeského kraje

STC

Krajský úřad Jihočeského kraje

JHC

Krajský úřad Plzeňského kraje

PLK

Krajský úřad Karlovarského kraje

KVK

Krajský úřad Ústeckého kraje

ULK

Krajský úřad Libereckého kraje

LBK

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

HKK

Krajský úřad Pardubického kraje

PAK

Krajský úřad kraje Vysočina

VYS

Krajský úřad Jihomoravského kraje

JHM

Krajský úřad Olomouckého kraje

OLK

Krajský úřad Zlínského kraje

ZLK

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

MSK

Správa NP a CHKO Šumava

NPS

Správa NP České Švýcarsko

NPC

Správa Krkonošského národního parku

NPK

Správa NP Podyjí

NPP

Správa CHKO Beskydy

CBE

Správa CHKO Bílé Karpaty

CBK

Správa CHKO Blaník

CBA

Správa CHKO Blanský les

CBL

Správa CHKO Broumovsko

CBR

Správa CHKO České Středohoří

CCS

Správa CHKO Český kras

CCK

Správa CHKO Český ráj

CCR

Správa CHKO Jeseníky

CJE

Správa CHKO Jizerské hory

CJH

Správa CHKO Kokořínsko

CKO

Správa CHKO Křivoklátsko

CKI

Správa CHKO Labské pískovce

CLP

Správa CHKO Litovelské Pomoraví

CLM

Správa CHKO Lužické hory

CLH

Správa CHKO Moravský kras

CMK

Správa CHKO Orlické hory

COH

Správa CHKO Pálava

CPA

Správa CHKO Poodří

CPO

Správa CHKO Slavkovský les

CSL

Správa CHKO Třeboňsko

CTR

Správa CHKO Žďárské vrchy

CZV

Správa CHKO Železné hory

CZH