294/2006 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 2. června 2006

o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5b odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tato vyhláška stanoví odchylný postup pro usmrcování  jedinců špačka obecného (Sturnus vulgaris) (dále jen "špaček obecný"), a to z důvodu prevence závažných škod na úrodě révy vinné na vinicích. Účelem usmrcování podle této vyhlášky není snižování početních stavů špačka obecného lovem, ale zvýšení účinnosti střelby jako metody plašení jedinců špačka obecného.

 

§ 2 Prostředky, způsob a metody odchylného postupu

Prostředky, způsob a metody odchylného postupu

 

Odchylný postup spočívá v možnosti úmyslně usmrtit špačka obecného, a to pouze loveckou zbraní brokovou, popř. kombinovanou, při využití maximálně dvou hromadných střel s broky do velikosti 2,5 mm včetně. Střílet lze pouze do okraje hejna čítajícího odhadem minimálně 1000 špačků obecných v dohledu osoby uplatňující odchylný postup. Odchylný postup lze uplatňovat opakovaně v případě návratu hejna do dohledu střelce.

 

§ 3 Časové a místní okolnosti

Časové a místní okolnosti

 

(1) Odchylný postup lze uplatňovat od 15. srpna do 31. října kalendářního roku, pouze ve vymezeném denním období začínajícím po východu slunce a končícím hodinu před západem slunce.

(2) Odchylný postup lze uplatňovat na druhu pozemku vinice (dále jen "vinice") a v pásmu o šířce 50 metrů kolem vinice, a to na území vinařské oblasti Morava s výjimkou pozemků nacházejících se na území Národního parku Podyjí.

 

§ 4 Další podmínky uplatnění odchylného postupu

Další podmínky uplatnění odchylného postupu

 

(1) Odchylný postup lze uplatňovat, jestliže se na vinicích ve správním obvodu místně příslušného orgánu ochrany přírody vyskytuje v období podle § 3 odst. 1 nejméně jedno hejno špačka obecného čítající odhadem minimálně 1000 jedinců a jestliže tato skutečnost byla místně příslušným orgánem ochrany přírody vyhlášena.

(2) Odchylný postup mohou uplatňovat fyzické osoby, které jsou oprávněny lovit zvěř za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem, a které se předem písemně ohlásí osobně nebo prostřednictvím uživatele honitby místně příslušnému orgánu ochrany přírody (dále jen "lovec").

(3) Odchylný postup nelze uplatňovat v případě, kdy je hejno již střelbou vyplašeno a odlétá z vinice.

(4) Podmínkou uplatnění odchylného postupu je následné dohledání usmrcených špačků obecných, sejmutí ornitologických kroužků, pokud jsou jimi usmrcení jedinci označeni a jejich odevzdání místně příslušnému orgánu ochrany přírody s informací o datu a lokalitě zástřelu.

 

§ 5 Účinnost

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.

 

Ministr:

RNDr. Ambrozek v. r.