395/1992 Sb.

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

ve znění vyhlášky č. 105/1997 Sb., vyhlášky č. 200/1999 Sb., vyhlášky č. 85/2000 Sb., vyhlášky č. 190/2000 Sb.,

vyhlášky č. 116/2004 Sb., vyhlášky č. 381/2004 Sb., vyhlášky č. 573/2004 Sb., vyhlášky č. 574/2004 Sb., vyhlášky č. 452/2005 Sb.,

vyhlášky č. 175/2006 Sb. a vyhlášky č. 425/2006 Sb.

 

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):

 

*Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny

 

(k § 4 odst. 1 zákona)

 

§ 1

 

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability")

a)  biocentrum je biotop (§ 3 písm. i) zákona) nebo soubor biotopů v krajině (§ 3 písm. k) zákona), který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (§ 3 písm. j) zákona),

b)  biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

 

§ 2

 

(1) Vymezení místního, regionálního a nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

(2) Plán systému ekologické stability obsahuje

a)  mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b)  tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,

c)  bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.

(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav, pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány  a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.

 

§ 3

 

(1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systémů ekologické stability (dále jen "hodnocení") z hlediska jeho stabilizační funkce.

(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

 

§ 4

 

(1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.

(2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace  nebo plán systému ekologické stability.

(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.

 

§ 5

 

(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení.

(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.

 

§ 6

 

(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).

(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.

 

§ 7 Ochrana význ. krajinných prvků

 

Ochrana významných krajinných prvků

 

(k § 4 odst. 2 zákona)

 

(1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5000 a většího).

(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

 

§ 8 Ochrana dřevin

Ochrana dřevin a povolování jejich kácení

 

(k § 8 odst. 3 a 5 zákona)

 

(1) Poškozování a ničení dřevin rostoucích mimo les (§ 7 odst. 1 zákona) je nedovolený zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

(2) Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b) zákona) a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

(3) Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat

a)  jméno a adresu žadatele,

b)  doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,

c)  specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d)  udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e)  zdůvodnění žádosti.

(4) Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les (§ 8 odst. 2 zákona) musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení podle odstavce 3.

(5) Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona).

 

§ 9 Max. výše vyměření poplatku

 

Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích

 

(k § 24 odst. 2 zákona)

 

(1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.

(2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000 Kčs.

(3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.

(4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P  a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,  poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.

 

§ 10 Náležitosti plánu

 

Náležitosti plánu péče o vybraná zvláště chráněná území

 

(k § 38 odst. 3 zákona)

 

(1) Náležitostmi plánu péče o vybraná zvláště chráněná území (dále jen "plán péče") jsou návrhy praktických opatření směřující k

a)  zamezení nebo minimalizaci nepříznivých vlivů okolí,

b)  omezení či zastavení vývojových procesů tak, aby bylo uchováno vývojové stádium ekosystému potřebné pro zachování druhové rozmanitosti,

c)  odstranění nežádoucích objektů, zařízení, skládek apod.,

d)  usměrnění hospodářského či jiného využívání území,

e)  usměrnění využití území pro vědeckovýzkumné, osvětové a další účely,

f)   úpravě přírodních poměrů území ve prospěch předmětu ochrany,

g)  zajištění praktické ochrany území.

(2) Odbornými podklady pro sestavování a aktualizaci plánu péče jsou zejména inventarizační průzkumy. Doplňujícími podklady jsou veškeré dostupné materiály získané vědeckými výzkumy či odbornými expertízami, zprávy z kontrol apod.

(3) Náležitostmi plánu péče jsou dále

a)  základní identifikační údaje,

b)  charakteristika území se zvláštním zřetelem na hlavní předmět ochrany,

c)  stanovení negativních činitelů a možných nebezpečí dalšího ohrožení,

d)  předběžné finanční vyčíslení nákladů na realizaci navržených praktických opatření.

(4) Náležitostmi plánu péče pro území na lesním půdním fondu jsou navíc

a)  rozbor současného stavu porostů,

b)  stanovení hlavních směrů řízení vývoje, případně též technologických postupů pro základní jednotky (soubory lesních typů).

(5) Náležitostmi plánu péče pro území mimo lesní půdní fond jsou navíc

a)  návrhy na praktická opatření včetně stanovení limitů pro případné hospodářské využívání,

b)  stanovení způsobu uskutečňování navrhovaných opatření.

(6) Náležitostmi plánu péče jsou též návrhy na technické zabezpečení a vybavení zvláště chráněného území, na jeho vědeckovýzkumné a výchovné využití apod.

(7) Plán péče pro území na lesním půdním fondu předávají okresní úřady, správy chráněných krajinných oblastí, správy národních parků nebo ministerstvo životního prostředí České republiky zpracovateli lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy v termínu stanoveném orgánem státní správy lesů. Plán péče zpracovaný v průběhu platnosti lesního hospodářského plánu může předat orgán ochrany přírody jako podnět ke změně lesního hospodářského plánu příslušnému orgánu státní správy lesního hospodářství.

(8) Zpracování návrhu plánu péče podle odstavců 1 až 7 zajišťuje příslušný orgán ochrany přírody prostřednictvím fyzické či právnické osoby, která má pro tuto činnost kvalifikační předpoklady. Metodické řízení a koordinaci zpracování plánů péče zajišťuje Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky.

(9) PLán péče projedná orgán ochrany přírody před jeho schválením s vlastníky i nájemci dotčených pozemků a příslušnými orgány státní správy. Tento plán platí zpravidla pro období deseti let, v odůvodněných případech může být jeho platnost prodloužena o dalších pět let. U nově vyhlašovaných zvláště chráněných území je plán péče součástí podkladů pro jejich vyhlášení.

(10) Každý zásah provedený v rámci uskutečňování plánu péče musí být odborně zdokumentován a evidován. Orgány ochrany přírody, který zásah provedl, popřípadě zadal, je povinen zajistit odborné sledování změn zásahem vyvolaných. Provedené zásahy i výsledky sledování se shromažďují a evidují v dokumentaci podle § 12.

 

§ 11 Náležitosti oznámení

 

Náležitosti oznámení o záměru vyhlásit zvláště chráněné území

 

(k § 40 odst. 1 zákona)

 

(1) V písemném oznámení záměru na vyhlášení národních přírodních rezervací, přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních památek a památných stromů vyrozumí orgán příslušný k jejich vyhlášení vlastníky i nájemce pozemků o

a)  velikosti části přírody navržené k zamýšlené ochraně s uvedením parcelních čísel dotčených pozemků a označením katastrálního území, dále doplněném o mapové podklady s detailním zákresem vedení hranice zvláště chráněného území a odůvodnění ochrany,

b)  kategorii zvláštní ochrany, která se navrhuje vyhlásit

c)  zákonném ochranném pásmu a jeho režimu, případně o návrhu na vyhlášení ochranného pásma včetně jeho rozsahu a detailním způsobu vedení jeho hranic,

d)  vymezení základních podmínek ochrany včetně přehledu činností, kterých se musí vlastník zejména zdržet,

e)  předpokládaném termínu vyhlášení zvláštní ochrany.

(2) Veřejná vyhláška určená k oznámení záměru vyhlásit národní parky nebo chráněné krajinné oblasti obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, kromě parcelních čísel, a dále obsahuje orientační vymezení zón odstupňované ochrany.

 

§ 12 Vedení ústř. seznamu

 

Vedení ústředního seznamu ochrany přírody

 

(k § 42 odst. 2 zákona)

 

(1) Ústřední seznam ochrany přírody (dále jen "ústřední seznam") tvoří kartotéka a sbírka příloh.

(2) Ústřední seznam vede Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky v Praze.

(3) Kartotéka obsahuje evidenční listy se základními údaji o zvláště chráněných územích a památných stromech. Základními údaji jsou

a)  název objektu,

b)  kategorie ochrany,

c)  údaje o ochranném pásmu,

d)  údaje o mapových podkladech,

e)  výměra,

f)   stručný popis s uvedením důvodů a cílů ochrany,

g)  údaje o vyhlášení ochrany a jeho publikaci,

h)  okres,

i)   obec, katastrální území a parcelní čísla pozemků,

j)   evidenční číslo,

k)  údaje lesnické v případě zvláště chráněných území na lesním půdním fondu.

(4) Sbírka příloh obsahuje

a)  obecně závazné předpisy či rozhodnutí o vyhlášení ochrany, o jejích změnách či zrušení,

b)  doklady o projednání záměru vyhlášení ochrany,

c)  výpis z evidence nemovitostí a listů vlastnictví dotčených parcel,

d)  snímek z pozemkové mapy a další otisky map (státní mapa odvozená 1:5000 respektive též lesnická mapa a základní mapa 1:50000),

e)  rezervační knihu.

(5) Rezervační kniha je průběžně doplňovaný soubor údajů a informací o dotčeném zvláště chráněném území. Obsahuje dotazník "Základní údaje", doklady o výjimkách z ochranných podmínek, plány péče a zprávy o plnění opatření z nich vyplývajících, zprávy z kontrol, výsledky výzkumu a průzkumu a další dokumentaci.

(6) U národních parků a chráněných krajinných oblastí se údaje uvedené v odstavci 3 písm. i) až k) a v odstavci 4 písm. c) a d) v evidenčních listech a sbírce příloh neuvádějí.

(7) Podklady k provedení zápisu památných stromů a zvláště chráněných území, kromě národních parků a chráněných krajinných oblastí, do seznamu jsou

a)  obecně závazný předpis či rozhodnutí o vyhlášení zvláště chráněné části přírody a jejího ochranného pásma,

b)  výpis z evidence nemovitostí dotčených parcel a snímek z pozemkové mapy s vyznačením hranic dotčeného území,

c)  otisk státní mapy odvozené 1:5000 s vyznačenými hranicemi (u území na lesním půdním fondu též lesnická mapa),

d)  otisk základní mapy 1:50000 nebo její výřez s vyznačenými hranicemi,

e)  dotazník "Základní údaje".

(8) Podklady k provedení zápisu národních parků a chráněných krajinných oblastí do seznamu jsou

a)  obecně závazný předpis o vyhlášení národního parku nebo chráněné krajinné oblasti,

b)  seznam katastrálních území, která jsou do území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti zahrnuta jako celek nebo zčásti,

c)  soubor základních map 1:10000 s vyznačením hranic (u území větších než 500 km2 soubor základních map 1:25000),

d)  soubor základních map 1:50000 se zákresem hranic.

(9) Podklady pro zápis do evidence v ústředním seznamu podle odstavců 6 a 7 je povinen zaslat orgán ochrany přírody, který ochranu vyhlásil, právnické osobě uvedené v odstavci 2 do 30 dnů ode dne vyhlášení ochrany. U národních parků a chráněných krajinných oblastí je tímto orgánem ministerstvo životního prostředí České republiky.

(10) Evidence zvláště chráněných území podle odstavců 1 až 8 je pro území sloužící zájmům obrany státu vedena v rozsahu dohodnutém ministerstvem životního prostředí České republiky a federálním ministerstvem obrany.

 

§ 13 Způsob označení ...

 

Způsob označení zvláště chráněných území a památných stromů

 

(k § 42 odst. 5 a § 47 odst. 3 zákona)

 

(1) K označení se používá

a)  tabulí s velkým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie ochrany u národních parků, chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek,

b)  tabulí s malým státním znakem České republiky a označením příslušné kategorie ochrany u přírodních rezervací, přírodních památek a památných stromů,

c)  pruhového označení hranic na hraničních sloupcích či hraničních stromech u národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a I. zóny národních parků,

d)  tabulek s nápisem "I. zóna národního parku" v kombinaci s pruhovým označením jejích hranic podle odstavce 3,

e)  tabulí s nápisem "ochranné pásmo národního parku" pro označení ochranného pásma národního parku.

Závazné vzory označení podle písmen a) a b) jsou uvedeny v příloze č. I.

(2) Označení hranic zvláště chráněných území tabulemi se umisťuje na přístupové cesty a jiná vhodná místa na hranicích těchto území.

(3) Pruhové označení hranic se umisťuje na hraniční sloupky, které nesou dva červené pruhy 5 cm široké, oddělené 5 cm širokou mezerou. Horní pruh probíhá po celém obvodu sloupku, dolní pouze po takové části obvodu, která odpovídá výseku území nechráněného. Sloupky se umisťují zejména na lomové body hranice zvláště chráněného území nebo I. zóny národního parku. Obdobné označení se provádí na hraničních stromech.

(4) Označení památných stromů, jejich skupin a stromořadí se umisťuje takovým způsobem, aby nezpůsobilo poškození stromu.

(5) V mapových podkladech se vyznačují

a)  hranice národních parků 1 mm silnou čarou červené barvy, hranice jejich ochranného pásma stejně silnou přerušovanou čarou červené barvy,

b)  hranice chráněných krajinných oblastí plnou čarou červené barvy 0,5 mm silnou,

c)  území národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací a přírodních památek v mapách 1:50000 vykrytím červenou transparentní barvou, s uvedením evidenčního čísla (§ 12 odst. 3 písm. j)), území jejich ochranného pásma šrafováním červenou barvou; ve státní mapě odvozené 1:5000 se vyznačují 1 mm silnou čarou červené barvy, v ochranném pásmu stejně silnou přerušovanou čarou červené barvy,

d)  památné stromy prázdným červeným kroužkem, případně skupinou kroužků o průměru 3 mm.

 

§ 14 Seznam a stupeň ohrožení

 

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

 

(k § 48 odst. 3 zákona)

 

(1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky.

(2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky.

 

§ 15 Zvl. chr. druhy rostlin

 

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin

 

(k § 49 odst. 5 zákona)

 

(1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.

(2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.

(3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.

(4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin.

(5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci, se nesmějí hubit.

(6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.

 

§ 16 Zvl. chr. druhy živočichů

 

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

 

(k § 50 odst. 5 zákona)

 

(1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

(2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souhlasu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří, projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.

(3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2.

(4) Zvláště chráněné živočichy, neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze držet po dobu nezbytnou k jejich ošetření. Pokud si ošetření vyžádá dobu delší než čtyři týdny, oznámí osoba, která se živočicha ujala, tuto skutečnost příslušnému krajskému úřadu nebo příslušné správě chráněné krajinné oblasti či národního parku.

(5) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.

(6) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal.

(7) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).

 

§ 17 Postup při převodu

 

Postup při převodu práva hospodaření

 

(k § 60 odst. 4 zákona)

 

(1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody a převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.

(2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.

(3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.

(4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.

(5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.

 

§ 18 Biologické hodnocení

 

Biologické hodnocení

 

(k § 67 odst. 1 zákona)

 

(1) Biologické hodnocení (dále jen "hodnocení") je zpráva obsahující zjištění, popis a vyhodnocení současného stavu krajiny a předpokládaných přímých i nepřímých vlivů investorem zamýšleného užívání krajiny z hlediska vlivu na rostliny a živočichy.

(2) Hodnocení se zabývá celým průběhem zamýšleného zásahu, zejména prováděním, užíváním (výstavbou) a odstraněním stavby  včetně zneškodňování případných odpadů.

(3) Hodnocení obsahuje zejména

a)  popis a vyhodnocení biologických prvků krajiny (se zvláštním zřetelem na zvláště chráněné části přírody),

b)  charakteristiku zamýšleného zásahu, obsahující především

 

- základní administrativní údaje,

- technicko-ekonomické údaje,

- předpokládané přímé vlivy na rostliny a živočichy,

- předpokládané nepřímé vlivy na rostliny a živočichy včetně možných rizik,

- popis opatření navržených k prevenci, omezení, vyloučení, případně kompenzaci negativních účinků,

- návrh monitoringu negativních vlivů,

- shrnutí a závěry.

(4) Obsahem hodnocení je i srovnání možných variant zamýšleného zásahu s návrhem optimální varianty.

 

§ 19 Poskytování příspěvku

 

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody

 

(k § 69 odst. 3 zákona)

 

(1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu

a)  účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,

b)  věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody.

(2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.

(3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady, se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty.

(4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.

 

§ 20 Organizace, úkoly ...

 

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody

 

(k § 81 odst. 5 zákona)

 

(1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen "členové stráže přírody").

(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.

(3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody  ústním pohovorem s uchazečem.

(4) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky. Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami.

(5) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.

(6) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona, případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu.

 

§ 21 Stejnokroj

 

Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody

 

(k § 82 odst. 2 zákona)

 

(1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.

(2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

(3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení.

(4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:

a)  služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky"; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;

b)  pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.

 

§ 22 Kategorizace

 

Kategorizace zvláště chráněných území

 

(k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 

(1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch  i chráněných přírodních výtvorů a chráněných přírodních památek  do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.

(2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.

 

§ 23 Zrušovací ustanovení

 

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se:

1.  Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

2.  Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

 

§ 24 Účinnost

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

*Příloha č. I vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

 

Závazné vzory označení zvláště chráněných území a památných stromů

 

všechny tabule jsou tmavozelené, písmo je bílé

 

*Příloha č. II. vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

 

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

 

 

1.         Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

 

bahenka psárkovitá-       Heleochloa alopecuroides

bahenka šášinovitá-       Heleochloa schoenoides

bařička přímořská-         Triglochin maritimum

bažanka vejčitá-            Mercurialis ovata

bělolist žlutavý- Filago lutescens

bika klasnatá-   Luzula spicata

blatnice bahenní-           Scheuchzeria palustris

bledule letní-     Leucojum aestivum

bradáček srdčitý-          Listera cordata

bublinatka bledožlutá-    Utricularia ochroleuca

bublinatka obecná-        Utricularia vulgaris

bublinatka vícekvětá-      Utricularia bremii

bytel rozprostřený-        Kochia prostrata

cídivka (přeslička) peřestá-         Hippochaete variegata

čilimník bílý-      Chamaecytisus albus

devaterníček skalní-       Rhodax rupifragus

devaterník velkokvětý pravý-       Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum

divizna ozdobná-           Verbascum speciosum

drobnokvět pobřežní-      Corrigiola litoralis

hadí mord maloúborný-Scorzonera parviflora

hadinec nachový-          Echium russicum

hladýš andělikový-         Laserpitium archangelica

hlízovec Loeselův-         Liparis loeselii

hnědenec zvrhlý-           Limodorum abortivum

hořec tečkovaný-           Gentiana punctata

hořeček český-Gentianella bohemica

hořeček drsný-Gentianella aspera

hořeček ladní-   Gentianella campestris

hořepníček jarní-            Calathiana verna

hrachor bahenní-           Lathyrus palustris

hrachor hrachovitý-        Lathyrus pisiformis

hrachor panonský-         Lathyrus pannonicus

hrotnosemenka bílá-      Rhynchospora alba

hrotnosemenka hnědá-  Rhynchospora fusca

hruštička prostřední-      Pyrola media

huseník luční-    Arabis nemorensis

huseník sudetský-         Arabis sudetica

hvězdnice alpská-          Aster alpinus

hvězdnička panonská-   Tripolium pannonicum

hvozdík kartouzek sudetský-      Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus

hvozdík moravský-         Dianthus moravicus

hvozdík písečný-           Dianthus arenarius

chlupáček velkoúborný-Pilosella macrantha

chrastavec rolní krkonošský-      Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia

chrpa měkká-    Cyanus mollis

jazyk jelení-      Phyllitis scolopendrium

jazýček jadranský-        Himantoglossum adriaticum

jeřáb krkonošský-          Sorbus sudetica

jestřábník huňatý-          Hieracium villosum

jitrocel černavý-Plantago atrata

jitrocel přímořský-          Plantago maritima

kakost lesklý-   Geranium lucidum

kandík psí zub-Erythronium dens-canis

kapraď hřebenitá-          Dryopteris cristata

kapradina hrálovitá-        Polystichum lonchitis

katrán tatarský-Crambe tataria

kavyl písečný-   Stipa borysthenica

kavyl olysalý-    Stipa glabrata

kohátka kalíškatá-         Tofieldia calyculata

kolenec pětimužný-       Spergula pentadra

koniklec jarní-    Pulsatilla vernalis

koniklec otevřený-         Pulsatilla patens

kontryhel rozeklaný-      Alchemilla fissa

kopyšník tmavý-            Hedysarum hedysaroides

kosatec skalní-  Iris humilis

kostřava ametystová      -Festuca amethystina

kostřava horská-            Festuca drymeia

kotvice plovoucí-            Trapa natans

kozinec písečný-           Astragalus arenarius

krtičník jarní-     Scrophularia vernalis

kruhatka Matthiolova-     Cortusa matthioli

kruštík ostrokvětý-         Epipactis leptochila

kuřička Gerardova-        Minuartia gerardii

kuřička jarní-     Minuartia verna

kuřinka obroubená-        Spergularia maritima

kuřinka solná-   Spergularia salina

kýchavice černá-           Veratrum nigrum

kyvor lékařský-  Ceterach officinarum

lakušník plihý-   Batrachium rionii

lakušník trojdílný-          Batrachium baudotii

len chlupatý-     Linum hirsutum

lipnice alpská-   Poa alpina

lipnice jesenická-          Poa riphaea

lněnka bezlistenná-       Thesium ebracteatum

lněnka rolní-      Thesium dollineri

lněnka zobánkatá-         Thesium rostratum

lýkovec vonný-   Daphne cneorum

maceška nejmenší-       Viola kitaibeliana

máčka plocholistá-        Eryngium planum

mandloň nízká-Amygdalus nana

mařice pilovitá-  Cladium mariscus

masnice vodní-Tillaea aquatica

mateřídouška karpatská-           Thymus carpaticus

matizna bahenní-           Oristecum palustre

mečík bahenní-Gladiolus palustris

měkčilka jednolistá-       Malaxis monophyllos

měkkyně bahenní-         Hammarbya paludosa

mochna Crantzova-        Potentilla crantzii

mochna drobnokvětá-     Potentilla micrantha

mochna jahodníkokvětá- Potentilla sterilis

mochna rozkladitá-        Potentilla patula

muk (jeřáb) český-        Sorbus bohemica

nehtovec přeslenitý-       Illecebrum verticillatum

nepukalka plovoucí-       Salvinia natans

odemka vodní-   Catabrosa aquatica

ostřice bílá-       Carex alba

ostřice Buxbaumova-     Carex baxbaumii

ostřice ječmenovitá-       Carex hordeistichos

ostřice pochvatá-           Carex vaginata

ostřice pozdní krkonošská-        Carex serotina subsp. pseudoscandinavica

ostřice skalní-   Carex rupestris

ostřice tmavá-   Carex atrata

ostřice vláskovitá-          Carex capillaris

ovsíř stepní-      Helictotrichon desertorum

pampeliška besarabská-            Taraxacum bessarabicum

pampeliška pozdní-       Taraxacum serotinum

pěchava slatinná-          Sesleria uliginosa

pelyněk Pančičův-         Artemisia pancicii

pětiprstka obecná hustokvětá-    Gymnadenia conopsea subsp. densiflora

pcháč žlutoostenný-      Cirsium brachycephalum

pískavice provensálská-Trigonella monspeliaca

plamének celolistý-       Clematis integrifolia

plavín štítnatý-   Nymphoides peltata

plavuník trojklasý-          Diphasiastrum tristachyum

plevnatec lesostepní-     Danthonia alpina

ploštičník evropský-       Camicifuga europaea

pobřežnice jednokvětá-  Litorella uniflora

podmrvka hadcová-        Notholaena marantae

pochybek severní-         Androsace septentrionalis

polej obecná-    Pulegium vulgare

pomněnka úzkolistá-     Myosotis stenophylla

popelivka sibiřská-         Ligularia sibirica

potočnice malolistá-      Nasturium microphyllum

prasetník lysý-  Hypochoeris glabra

prorostlík prutnatý-        Bupleurum affine

prorostlík nejtenčí-         Bupleurum tenuissimum

prstnatec plamatý-        Dactylorhiza maculata

prstnatec Traunsteinerův-           Dactylorhiza traunsteineri

prustka obecná-            Hippuris vulgaris

pryšec lesklý-   Tithymalus lucidus

pryšec vrbolistý-            Tithymalus salicifolius

psineček alpský-           Agrostis aplina

puchýřník sudetský-      Cystopteris sudetica

pupavík pampeliškový-   Colobium taraxacoides

puštička rozprostřená-   Lindernia procumbens

razilka smrdutá-Aposeris foetida

rdest dlouholistý-           Potamogeton praelongus

rdest hrotitý-     Potamogeton fiesii

rdestice hustolistá-        Groanlandia densa

rohohlavec rovnorohý-    Ceratocephala testiculata

rosnatka anglická-         Drosera anglica

rosnatka prostřední-       Drosera intermedia

rozchodnice růžová-       Rhodiola rosea

rozchodník pýřitý-          Sedum villosum

rozrazil chudobkovitý-    Veronica bellidiodes

rozrazil slanistý-            Veronica scardica

rožec hadcový-Cerastium alsinifolium

rožec Tenoreův- Cerastium tenoreanum

ruměnice písečná-         Onosma arenarium

rýt velkokališní-Reseda phyteuma

řečanečka menší-          Caulinia minor

řeřišnice malokvětá-       Cardamine parviflora

řeřišnice Opizova-          Cardamine opizii

řeřišnice rýtolistá-          Cardamine resedifolia

řeřišinčník skalní-          Cardaminopsis petraea

sinokvět chrpovitý-         Jurinea cyanoides

sítina hlavatá-    Juncus capitatus

sítina rybniční-   Juncus tenageia

sítina kulatoplodá-         Juncus sphaerocarpus

sítina slatinná-   Juncus subnodulosus

sítina tmavá-     Juncus atratus

sivěnka přímořská-        Glaux maritima

skalnatka (písečnice) velkokvětá-           Czernohorskya grandiflora

sklenobýl bezlistý-        Epipogium aphyllum

skrytěnka bodlinatá-      Crypsis aculeata

sleziník černý-   Asplenium adianthum-nigrum

sleziník klamný-Asplenium adulterinum

smldník kmínolistý-       Peucedanum carvifolia

smrkovník plazivý-         Goodyera repens

snědovka kalatoplodá-   Loncomelos sphaerocarpus

solenka Valerandova-     Samolus valerandii

solnička panonská-       Suaeda pannonica

srpovník karbincolistý-   Klasea lycopifolia

starček bažinný-           Senecio paludosus

starček skalní-  Senecio rupestris

starček zlatý-    Senecio doria

stařinec (starček) dlouholistý-    Tephroseris longifolia

stařinec (starček) oranžový-       Tephroseris aurantiaca

stulík malý-       Nuphar pumila

suchopýr štíhlý- Eriophorum gracile

světlík slovenský-          Euphrasia slovaca

svízel sudetský-Galium sudeticum

svízelka piemontská-     Cruciata pedemontana

šabřina tatarská-           Conioselinum tataricum

šalvěj vlnatá-     Salvia aethiopis

šášina načernalá-          Schoenus nigricans

šášina rezavá-   Scoenus ferrugineus

šídlatka jezerní-Isotes lacustris

šídlatka ostnovýtrusá-    Isotes tenella

škarda panonská-          Crepis pannonica

škarda sibiřská-Crepis sibirica

švihlík krutiklas-Spiranthes spiralis

timoj trojlaločný-            Laser trilobum

tomkovice plazivá-         Hierochloe repens

tořič čmelákovitý-          Ophrys holosericea

tořič muchonosný-         Ophrys insectifera

tořič včelonosný-           Ophrys apifera

toříček jednohlízný-       Herminium monorchis

trojřadka Micheliova-      Dichostylis micheliana

třtina nachová-   Calamagrostis purpurea

třtina tuhá-        Calamagrostis stricta

tučnice česká-  Pinguicula bohemica

tuřice (ostřice) dvoudomá-          Vignea dioica

tuřice (ostřice) šlahonouvitá -      Vignea chordorrhiza

tuřice (ostřice) úzkolistá-           Vignea stenophylla

úložník (rozrazil) pochybný-       Pseudolysimachion spurium

úpor přeslenitý-Elatine alsinastrum

včelník rakouský-          Dracocephalum austriacum

vikev horomilná- Vicia oreophila

violka bílá-         Viola alba

violka vyšší-      Viola elatior

vítod douškolistý-          Polygala serpyllifolia

volovec vrbolistý-           Buphtalmum salicifolium

vranečkovec švýcarský-Lycopodioides helveticum

vratička heřmánkolistá-  Botrychium matricariifolium

vratičkovec mnohoklaný-            Sceptridium multifidum

vrba borůvkovitá-            Salix myrtilloides

vrba bylinná-      Salix herbacea

vrba černající-    Salix myrsinifolia

vrba dvoubarvá-Salix bicolor

vrba laponská-   Salix lapponum

vstavač řídkokvětý-        Orchis laxiflora

vstavač trojzubý-           Orchis tridentata

všivec krkonošský-        Pedicularis sudetica

všivec statný-    Pedicularis exaltata

všivec žezlovitý-Pedicularis sceptrum-

carolinum zapalička veliká-        Tordylium maximum

zdrojovka prameništní-   Montia fontana

zeměžluč přímořská-     Centaurium litorale

zevar úzkolistý-Sparganium angustifolium

zimozelen okolíkatý-      Chimaphila umbellata

zvonek český jesenický-            Campanula bohemica supsp. gelida

zvonek sudetský-          Campanula sudetica

zvonovec liliolistý-          Adenophora liliifolia

židoviník německý-        Myricaria germanica

žluťucha jednoduchá-    Thalictrum simplex

Houby:

 

bolinka černohnědá-      Camarops tubulina

čirůvka hnědočervenavá- Tricholoma inodermeum

čirůvka Josserandova-    Dermoloma josserandii

hlívička jedlová-Hohenbuehelia abietinum

hlívovec ostnovýtrusný-  Rhodotus palmatus

hřib Fechtnerův- Boletus fehtneri

hřib královský -Boletus regius

hřib moravský-   Boletus (Xerocomus) moravicus

holubinka blaťácká-       Rusula helodes

hvězdovka Pouzarova-    Geastrum pouzarii

káčovka ploská-Biscogniauxia simplicitor

kuřinec subarktický-      Ramariopsis subarctica

květka písečná-Montagnea arenaria

lanýž letní-        Tuber aestivum

lošáček statný- Phellodon confluens

muchomůrka císařka-    Amanita caesarea

muchomůrka Vittadiniho-           Amanita vittadinii

náramkovitka žlutozelená-          Floccularia straminea

plstnatec různotvarý-     Spongipellis fractipes

polnička stepní-Agrocybe stepposa

rudoušek tmavý-            Rhodocybe obscura

slizečka chlupatá-         Xerula melanotricha

šamonie modrající-        Chamonixia caespitosa

špička stepní-   Marasmiellus carneopallidus

ucháčovec šumavský-    Pseudorhizina sphaeospora

václavka bažinná-          Armillaria ectypa

vláknice zašpičatělá-     Inocybe acutella

 

2.         Za druhy silně ohrožené se prohlašují

Rostliny cévnaté:

 

aldrovanda měchýřkatá-(Aldrovanda vesiculosa)

bahnička chudokvětá-    Eleocharis quinqueflora

bazanovec kytkokvětý-   Naumburgia thyrsiflora

běloprstka horská-         Leucorchis albida

bříza zakrslá-    Betula nana

bublinatka prostřední-    Utricularia intermedia

cídivka (přeslička)přezimující-     Hippochaete hyemalis

česnek hranatý-            Allium Angulosum

česnek tuhý-     Allium strictum

čičorka pochvatá-          Coronilla vaginalis

devaterka rozprostřená-Fumana procumbens

dvouřadec pozdní-         Cleistogenes serotina

hladýš pruský-  Laserpitium pruthenicum

hlavinka horská-            Traunsteinera globosa

hořec šumavský-           Gentiana pannonica

hořeček nahořklý-          Gentianella amarella

hořeček žlutavý-            Gentianella lutescens

hořepník luční-   Pneumonanthe vulgaris

hrachor různolistý-         Lathyrus heterophyllus

hvězdoš podzimní-         Callitriche hermaphroditica

hvozdík Lumnitzerův-     Dianthus lumnitzeri

hvozdík kartouzek úzkolistý-      Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons

hvozdík pyšný-  Dianthus superbus

hvozdík sivý-     Dianthus gratianopolitanus

chrpa horská-    Cyanus montanus

chudina zední-   Draba muralis

jalovec obecný nízký-    Juniperus communis subsp. alpina

jednokvítek velekvětý-    Moneses uniflora

jestřábník alpský-          Hieracium alpinum

jinořadec kadeřavý-        Cryptogramma crispa

kapradina plevinatá-       Polystichum braunii

kapradinka skalní-         Woodsia ilvensis

kavyl chlupatý-  Stipa dasyphylla

kavyl sličný-      Stipa pulcherrima

kavyl Smirnovův-            Stipa smirnovii

kavyl tenkolistý-Stipa tirsa

koniklec luční-   Pulsatilla pratensis

koniklec velkokvětý-       Pulsatilla grandis

konitrud lékařský-          Gratiola officinalis

korálice trojklanná-        Corallorhiza trifida

kosatec bezlistý-           Iris aphylla

kosatec nízký-  Iris pumila

kosatec pestrý-Iris variegata

kosatec sibiřský-           Iris sibirica

kosatec trávovitý-          Iris graminea

kostřava peřestá-           Festuca versicolor

kozinec bezlodyžný -     Astragalus excapus

kozinec rakouský-         Astragalus austriacus

kropenáč vytrvalý-          Swertia perennis

kruštík bahenní- Epipactis palustris

kruštík drobnolistý-        Epipactis microphylla

kruštík polabský-           Epipactis albensis

kruštík růžkatý-Epipactis muelleri

křivatec český-  Gagea bohemica

kuřička hadcová-           (Minuartia smejkalii)

ladoňka dvoulistá-          Scilla bifolia

leknín bělostný-Nymphaea candida

leknín bílý-        Nymphaea alba

lilie cibulkonosná-          Lilium bulbiferum

lipnice plihá-      Poa laxa

lomikámen latnatý-        Saxifraga paniculata

lomikámen růžicovitý-    Saxifraga decipiens

lomikámen trojprstý-      Saxifraga tridactylites

lomikámen vstřícnolistý-Saxigraga oppositifolia

mečík obecný-  Gladiolus imbricatus

medvědice lékařská-      Asctostaphylos uva-ursi

okrotice červená-           Cephalanthera rubra

oman německý-            Inula germanica

oměj jedhoj-      Aconitum anthora

oměj tuhý-        Aconitum firmum

ostružiník moruška-       Rubus chamaemorus

ostřice černoklasá-        Carex melanostachya

ostřice chudá-   Carex paupercula

ostřice lemovaná-          Carex hostiana

ostřice mokřadní-          Carex limosa

ostřice plstnatoplodá-    Carex lasiocarpa

ostřice ptačí nožka-       Carex ornithopoda

ostřice šupinoplodá-      Carex lepidocarpa

ostřice žitná-     Carex secalina

ožanka čpavá-   Teucrium scordium

ožanka horská-Teucrium montanum

plavuník alpský-Diphasiastrum alpinum

plavuník Isslerův-           Diphasiastrum issleri

plavuňka zaplavovaná-    Lycopodiella inundata

potočnice lékařská-       Nasturtium officinale

prstnatec bezový-          Dyctylorhiza sambucina

prstnatec pleťový-          Dyctylorhiza incarnata

prvosenka nejmenší-      Primula minima

pryšec bahenní- Tithymalus palustris

pryšec hranatý-Tithymalus angulatus

pryskyřník ilyrský-         Ranunculus illyricus

pryskyřník veliký-          Ranunculus lingua

puchýřka útlá-   (Coelanthus subtilis)

rdest alpský-     Potamogeton alpinus

rosnatka okrouhlolistá-   Drosera rotundifolia

rudohlávek jehlancovitý-Anacamptis pyramidalis

růžkatec potopený-        Ceratophyllum submersum

řezan pilolistý-   Stratiotes aloides

sesel pestrý-     Seseli varium

sinokvět měkký-Jurinea mollis

sítina slanisková-           Juncus gerardii

sleziník hadcový-           Asplenium cuneifolium

smil písečný-    Helichrysum arenarium

starček poříční-Senecio fluviatilis

starček roketolistý-        Senecio erucifolius

stařinec (starček) celolistý-        Tephroseris integrifolia

stračka vyvýšená-          Delphinium elatum

střevičník pantoflíček-    Cypripedium calceolus

suchopýrek alpský-       Baeothryon (Trichophorum) alpinum

šafrán bělokvětý-           Crocus albiflorus

šafrán karpatský-          Crocus heuffelianus

šater latnatý-     Gypsophila paniculata

šater svazčitý-   Gypsophila fastigiata

šicha černá-      Empetrum nigrum

šišák hrálolistý-Scutellaria hastifolia

tis červený-       Taxus baccata

topolovka bledá-            Alcea biennis

třezalka sličná-  Hypericum elegans

třtina pestrá-     Calamagrostis varia

třtina pobřežní-Calamagrostis pseudophragmites

tučnice obecná- Pinguicula vulgaris

úrazník uzlovitý-            Sagina nodosa

vemeníček zelený-         Coeloglossum viride

větrnice (sasanka) narcisokvětá- Anemonastrum narcissiflorum

viola nízká-        Viola pumila

violka obojaká-  Viola ambigua

violka slatinná-  Viola stagnina

violka žlutá-       Viola lutea

vláskatec tajemný-        (Trichomanes speciosum)

vraneček brvitý-Selaginella selaginoides

vrba velkolistá-   Salix appendiculata

vstavač bledý-   Orchis pallens

vstavač mužský-           Orchis mascula

vstavač nachový-           Orchis purpurea

vstavač obecný- Orchis morio

vstavač osmahlý-           Orchis ustulata

vstavač vojenský-          Orchis militaris

všivec bahenní-Pedicularis palustris

všivec mokřadní-            Pedicularis sylvatica

záraza síťnatá-  Orobanche reticulata

zběhovec jehlancovitý-   Ajuga paramidalis

zdrojovka pobřežní-        Monthia hallii

zevar nejmenší-Sparganium minimum

zvonek český-   (Campanula bohemica)

zvonečník hlavatý-         Phyteuma orbiculare

zvonek hadincovitý-       Campanula cervicaria

zvonek vousatý-Campanula barbata

žabníček-          vzplývavý (Luronium natans)

žluťucha slatinná-          Thalictrum flavum

Houby:

 

kalichovka luční-            Omphalina discorosea

klouzek žlutavý-Suillus flavidus

kukmák dřevní-Volvariella caesiotincta

mozkovka rosolovitá-     Ascotremella faginea

modralka laponská-       Amylocystis lapponica

ouško citronové-            Otidea concinna

pavučinec nancyský-     Cortinarius nanceinensis

pazoubek zelený-          Microglossum viride

plžatka smrková-           Hygrophorus piceae

strmělka suchomilná-    Clitocybe barbulatum

ušíčko jedlové-  Pseudoplectania vogesiaca

voskovka cihlová-           Hygrocybe sciophana

zvonovka Babingtonova-Entoloma babingtonii

 

3.         Za druhy ohrožené se prohlašují:

Rostliny cévnaté:

 

aron plamatý-    Arum maculatum

bělozářka liliovitá-          Anthericum liliago

bledule jarní-     Leucojum vernum

brambořík nachový-       Cyclamen purpurascens

cídivka (přeslička) větevnatá -     Hippochaete ramosissima

černýš český-   Melampyrum bohemicum

česnek hadí-     Allium victorialis

divizna brunátná-           Verbascum phoeniceum

dřín obecný-      Cornus mas

dřípatka horská-            Soldanella montana

dub pýřitý (šípák)-         Quercus pubescens

dvojštítek měnlivý-         Biscutella varia

ďáblík bahenní-Calla palustris

hadí mord nachový-       Scorzonera purpurea

hadilka obecná-Ophioglossum vulgatum

hlaváček jarní-   Adonanthe vernalis

hořepník tolitovitý-         Pneumonanthe asclepiadea

hvězdice chlumní-          Aster amellus

hvozdík křovištní-           Dianthus seguieri

chrpa chlumní-  Cyanus triumfetii

kamzičník rakouský-     Doronicum austriacum

kapradiník bažinný-       Thelypteris palustris

kavyl Ivanův-      Stipa joannis

klikva bahenní-  Oxycoccus palustris

koniklec bílý-     Pulsatilla scherfelii

koprníček bezobalný-     Mutellina purpurea

koprník štětinolistý-       Meum athamanticum

kostival český-  Symphytum bohemicum

koulenka vyšší-Globularia punctata

kozinec dánský-            Astragalus danicus

kozinec vičencovitý-       Astragalus onobrychis

kručinečka křídlatá-       Genistella sagittalis

kruštík modrofialový-      Epipactis purpurata

kruštík tmavočervený-    Epipactis atrorubens

kyhanka sivolistá-          Andromeda polifolia

kýchavice bílá-  Veratrum album

len tenkolistý-   Linum tenuifolium

len žlutý-          Linum flavum

lilie zlatohlávek-Lilium martagon

lomikámen cibulkatý-     Saxifraga bulbifera

medovník velkokvětý-     Melittis mellissophyllum

měsíčnice vytrvalá-        Lunaria rediviva

modravec tenkokvětý-    Leopoldia tenuiflora

mochna chlumní středočeská-    Potentilla collina subsp. lindackeri

mochna skalní-Potentilla rupestris

mochna zlatokvětá duryňská-     Potentilla parviflora subsp. thuringiaca

okrotice bílá-     Cephalanthera damasonium

okrotice dlouholistá-      Cephalanthera longifolia

oman oko Kristovo-        Inula oculus-christi

oměj pestrý-      Aconitum variegatum

oměj šalamounek-         Aconitum callibotryon

oměj vlčí-          Aconitum vulparia

ostřice tlapkatá-Carex pediformis

pampeliška bahenní-      Taraxacum palustre

pérovník pštrosí-            Matteuccia struthiopteris

pětiprstka žežulník-       Gymnadenia conopsea

plamének přímý-           Clematis recta

plavuň pučivá-    Lycopodium annotinum

plavuník Zeilerův-           Diphasiastrum zeileri

plavuník zploštělý-         Diphasiastrum complanatum

pleška stopkatá-           Calycocorsus stipitatus

prha chlumní-    Arnica montana

prostřelenec (hořec) křížatý -      Tretorhiza cruciata

prstnatec májový-          Dactylorhiza majalis

prstnatec listenatý-        Dactylorhiza longebracteata

pryšec huňatý-  Tithymalus villosus

pupečník obecný-          Hydrocotyle vulgaris

rojovník bahenní-           Ledum palustre

sasaknovka (sasanka) lesní-      Anemone sylvestris

sněženka předjarní-       Galanthus nivalis

šicha obojaká-   Empetrum hermaphroditum

tařice skalní-     Aurinia saxatilis

tolije bahenní-    Parnassia palustris

trávnička obecná hadcová-         Armeria vulgaris subsp. serpentini

třemdava bílá-    Dictamnus albus

tuřice (ostřice) blešní-    Vignea pulicaris

tuřice (ostřice) Davallova-           Vignea davalliana

upolín evropský-            Trollius altissimus

vachta trojlistá-  Menyanthes trifoliata

vemeník dvoulistý-         Platanthera bifolia

vemeník zelenavý-         Platanthera chlorantha

vranec jedlový-   Huperzia selago

vratička měsíční-           Botrychium lunaria

vrba plazivá-      Salix repens

vřesovec pleťový-           Erica herbacea

zimostrázek nízký-        Polygaloides chamaebuxus

zlatovlásek obecný-       Crinitina linosyris

zvonek boloňský-          Campanula bononiensis

zvonek sibiřský-            Campanula sibirica

žebratka bahenní-          Hottonia palustris

žluťucha smrdutá-         Thalictrum foetidum

Houby:

 

holubinka olšinná-         Russula alnetorum

hvězdovka uherská-       Geastrum hungaricum

kržatka vrásčitá-            Tubaria confragosa

loupavka vápencová-      Hysterangium calcareum

prášivka bažinná-          Bovista paludosa

šupinovka Henningsova- Pholiota henningsii

 

 

*Příloha č. III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

 

 

1.         Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:

Bezobratlí (Avertebrata)

 

bělásek východní-          (Leptidea morsei)

cikáda viničná-  Tibicen haematodes

hnědásek osikový-         (Hypodryas maturna)

chrobák-           Bolbelasmus unicornis

chrobák pečlivý-            Copris lunaris

jasoň červenooký-         Parnassius apollo

jasoň dymnivkový-         Parnassius mnemosyne

listonoh jarní-    Lepidurus apus

listonoh letní-    Triops cancriformis

kobylka sága-   Saga pedo

krasec-Capnodis tenebrionis

krasec-Eurythyrea quercus

krasec-Sphaenoptera antiqua

krasec uherský-            Anthaxia hungarica

kudlanka nábožná-        Mantis religiosa

modrásek černoskvrnný-            Maculinea arion

modrásek hořcový-        Maculinea alcon

okáč jílkový-      (Lopinga achine)

pakudlanka jižní-           Mantispa styriaca

perlorodka říční- Margaritana margaritifera

pestrokřídlec podražcový-          Zerynthia polyxena

ploskoroh -        Libelloides spp.

potápník-          (Graphoderus bilineatus)

rak kamenáč-    Astacus torrentium

rak říční-           Astacus fluviatilis

roháček-           Ceruchus chrysomelinus

střevlík-Carabus auratus

střevlík-Carabus clathratus

střevlík-Carabus hungaricus

střevlík-Carabus menetriesi

střevlík-Carabus nitens

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

štír kýlnatý-       Euscorpius carpathicus

tesařík alpský-  Rosalia alpina

tesařík broskvoňový-      Purpuricenus kaehleri

tesařík-Megopis scabricornis

velevrub malířský-          Unio pictorum

žábronožky-      Anostraca spp.

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

drsek menší-     Zingel streber

drsek větší-       Zingel zingel

hrouzek Kesslerův-        Gobio kessleri

mihule potoční-Lampetra planeri

mihule ukrajinská-         Eudontomyzon mariae

sekavčík horský-           Sabanejewia aurata

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

čolek dravý-      (Triturus carnifex)

čolek hranatý-   Triturus helveticus

čolek karpatský-           Triturus montandoni

ropucha krátkonohá-      Bufo calamita

skokan ostronosý-         (Rana arvalis)

skokan skřehotavý-       Rana ridibunda

 

Plazi (Reptilia)

 

ještěrka zední-  (Podarcis muralis)

ještěrka zelená-Lacerta viridis

užovka podplamatá-       (Natrix tessellata)

užovka stromová-          Elaphe longissima

zmije obecná-   Vipera berus

želva bahenní-   Emys orbicularis

 

Ptáci (Aves)

 

břehouš černoocasý-     Limosa limosa

bukač velký-      Botaurus stellaris

bukáček malý-  Ixobrychus minutus

drop velký-        Otis tarda

dytík úhorní-      Burhinus oedicnemus

chřástal malý-   Porzana parva

jeřáb popelavý-Grus grus

koliha velká-      Numenius arquata

kolpík bílý-        Platalea leucorodia

kukík hnědý-     Endromias morinellus

luňák červený-   Milvus milvus

luňák hnědý-     Milvus migrans

mandelík hajní-Coracias garrulus

morčák velký-    Mergus merganser

orel křiklavý-      Aquila pomarina

orel mořský-      Haliaeetus albicilla

orel skalní-        Aquila chrysaetos

orlovec říční-      Pandion haliaeetus

ostralka štíhlá-  Anas acuta

polák malý-       Aythya nyroca

poštolka rudonohá-        Falco vespertinus

puštík bělavý-    Strix uralensis

raroh velký-       Falco cherrug

rybák černý-      Chlidonias niger

skalník zpěvný-Monticola saxatilis

slavík modráček tundrový-          Luscinia svecica svecica

sokol stěhovavý-            Falco peregrinus

strnad luční-      Miliaria calandra

strnad zahradní-            Emberiza hortulana

tenkozubec opačný-      Recurvirostra avosetta

tetřev hlušec-    Tetrao urogallus

vodouš rudonohý-          Tringa totanus

volavka červená-            Ardea purpurea

výreček malý-    Otus scops

zedníček skalní-            Tichodroma muraria

 

Savci (Mammalia)

 

kočka divoká-    Felis silvestris

medvěd hnědý-Ursus arctos

netopýr brvitý-   (Myotis emarginatus)

netopýr černý-   (Barbastella barbastellus)

netopýr pobřežní-          (Myotis dasycneme)

netopýr velký-    (Myotis myotis)

plch zahradní-   Eliomys quercinus

sysel obecný-   Citellus citellus

tchoř stepní-      (Mustela eversmanii)

vlk-       Canis lupus

vrápenec malý-Rhinolophus hipposideros

vrápenec velký-Rhinolophus ferrumequinum

 

2.         Za druhy silně ohrožené se prohlašují:

Bezobratlí (Avertebrata)

 

babočka bílé l-   (Nymphalis vau-album)

bourovec trnkový-          (Eriogaster catax)

chroust opýřený-           Anoxia pilosa

klínatka rohatá-(Ophiogomphus cecilia)

klínatka žlutonohá-        (Stylurus flavipes)

kovařík- Ludius ferrugineus

krajník-Calosoma auropunctatum

lesák rumělkový-           (Cucujus cinnaberinus)

lišaj pupalkový-  (Proserpinus proserpina)

martináč hrušňový-        Saturnia pyri

modrásek bahenní-        (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný-      (Maculinea teleius)

modrásek stepní-          (Polymmatus eroides)

ohniváček černočárný-   (Lycaena dispar)

ohniváček rdesnový-      (Lycaena helle)

okáč hnědý-      (Coenonympha hero)

okáč skalní-      Hipparchia briseis

okáč sudetský- (Erebia sudetica)" "Phryganophilus ruficollis

pačmelák cizopasný-     Psythirus rufipes

páchník hnědý-Osmoderma eremita

potápník široký- Dytiscus latissimus

přástevník mařinkový-    Eucharia casta

přástevník svízelový-      Claetis maculosa

saranče-           (Stenobothrus eurasius)

střevlík-Carabus scabriusculus

střevlík-Carabus variolosus

stužkonoska vrbová-      Catocala electa

šídlatka kroužkovaná-    (Sympecma braueri)

škeble rybničná-            Anodonta cygnea

tesařík obrovský-           Cerambyx cerdo

tesařík zavalitý-Ergates faber

tesařík-Tragosoma depsarium

vážka běloústá- (Leucorrhinia albifrons)

vážka jasnoskvrnná-      (Leucorrhinia pectoralis)

vážka široká-     (Leucorrhinia caudalis)

velevrub tupý-    (Unio crassus)

zdobenec-         Gnorimus spp.

zlatohlávek chlupatý-     Tropinota hirta

zubokřídlovec dubový-    Marumba quercus

žluťásek barvoměnný-    (Colias myrnidone)

žluťásek borůvkový-       Colias palaeno

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

ježdík dunajský-            (Gymnocephalus baloni)

ostrucha křivočará-        Pelecus cultratus

ouklejka pruhovaná-       Alburnoides bipunctatus

sekavec písečný-          Cobitis taenia

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

blatnice skvrnitá-           (Pelobates fuscus)

čolek horský-    Triturus alpestris

čolek obecný-   Triturus vulgaris

čolek velký-       (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá-    (Bombina bombina)

kuňka žlutobřichá-         (Bombina variegata)

mlok skvrnitý-    Salamandra salamandra

ropucha zelená- (Bufo viridis)

rosnička zelená-            Hyla arborea

skokan menší-  (Rana lessonae)

skokan štíhlý-   Rana dalmatina

skokan zelený-  Rana esculenta

 

Plazi (Reptilia)

 

ještěrka obecná-           Lacerta agilis

ještěrka živorodá-          Lacerta vivipara

slepýš křehký-  Anguis fragilis

užovka hladká-  Coronella austriaca

 

Ptáci (Aves)

 

bekasina otavní-            Gallinago gallinago

bělořit šedý-      Oenanthe oenanthe

čáp černý-        Ciconia nigra

čírka modrá-      Anas querquedula

datlík tříprstý-    Picoides tridactylus

drozd cvrčala-    Turdus iliacus

dřemlík tundrový-           Falco columbarius

dudek chocholatý-         Upupa epops

hohol severní-    Bucephala clangula

holub doupňák-Columba oenas

chřástal kropenatý-        Porzana porzana

chřástal polní-   Crex crex

chřástal vodní-   Rallus aquaticus

jeřábek lesní-    Tetrastes bonasia

kalous pustovka-           Asio flammeus

kavka obecná-   Corvus monedula

konipas luční-    Motacilla flava

kos horský-       Turdus torquatus

krahujec obecný-           Accipiter nisus

krutihlav obecný-           Jynx torquilla

křepelka polní-   Coturnix coturnix

kulíšek nejmenší-          Glaucidium passerinum

kvakoš noční-    Nycticorax nycticorax

ledňáček říční-   Alcedo atthis

lejsek malý-      Ficedula parva

lelek lesní-        Camprimulgus europaeus

linduška horská-            Anthus spinoletta

linduška úhorní- Anthus campestris

lžičák pestrý-    Anas clypeata

moták lužní-      Circus pygargus

moták pilich-     Circus cyaneus

ostříž lesní-       Falco subbuteo

pěnice vlašská-Sylvia nisoria

pěvuška podhorní-         Prunella collaris

pisík obecný-    Actitis hypoleucos

potápka rudokrká-         Podiceps grisegena

racek černohlavý-          Larus melanocephalus

rákosník velký-  Acrocephalus arundinaceus

rybák obecný-   Sterna hirundo

skřivan lesní-     Lullula arborea

slavík modráček středoevropský-            Luscinia svecica cyanecula

slavík tmavý-     Luscinia luscinia

sova pálená-      Tyto alba

strakapoud bělohřbetý-  Dendrocopos leucotos

strakapoud jižní-            Dendrocopos syriacus

sýc rousný-       Aegolius funereus

sýček obecný-  Athene noctua

sýkořice vousatá-          Panurus biarmicus

tetřívek obecný- Tetrao tetrix

ťuhýk menší-     Lanius minor

ťuhýk rudohlavý-            Lanius senator

včelojed lesní-   Pernis apivorus

vlha pestrá-       Merops apiaster

vodouš kropenatý-         Tringa ochropus

volavka bílá-      Egretta alba

volavka stříbřitá- Egretta garzetta

zrzohlávka rudozobá-     Netta rufina

žluva hajní-        Oriolus oriolus

 

Savci (Mammalia)

 

bobr evropský-   (Castor fiber)

křeček polní-     (Cricetus cricetus)

los evropský-     Alces alces

myšivka horská-            Sicista betulina

netopýr ostrouchý-        Myotis blythi oxygnatus

netopýři (ostatní druhy) -            (Microchiroptera)

plch lesní-         (Dryomys nitedula)

plšík lískový-     (Muscardinus avellanarius)

rejsek horský-   Sorex alpinus

rys ostrovid-      Lynx lynx

vydra říční-        Lutra lutra

 

3.         Za druhy ohrožené se prohlašují:

Bezobratlí (Avertebrata)

 

batolec-            Apatura spp.

bělopásek-        Limenitis spp.

bělopásek-        Neptis spp.

číhalka pospolitá-          Atherix ibis

čmelák-Bombus spp.

drabčík-            Emus hirtus

chrobák ozbrojený-        Odontaeus armiger

chrobák vrubounovitý-    Sisyphus schaefferi

chroust mlynařík-          Polyphylla fullo

kovařík- Lacon spp.

kozlíček jilmový-            Saperda punctata

krajník hnědý-   Calosoma inquisitor

krajník pižmový-            Calosoma sycophanta

krasec měďák-  Chalcophora mariana

lišaj pryšcový-   Celerio euphorbiae

majka-  Meloe spp.

mravenec-         Formica spp.

můra -   Phragmatiphila nexa

nosorožík kapucínek-     Oryctes nasicornis

otakárek fenyklový-        Papilio machaon

otakárek ovocný-           Iphiclides podalirius

perleťovec mokřadní-     Proclossiana eunomia

prskavec-          Brachinus spp.

rak bahenní-      Astacus leptodactylus

roháč obecný-   Lucanus cervus

střevlík-Carabus arcensis

střevlík-Carabus irregularis

střevlík-Carabus obsoletus

střevlík-Carabus problematicus

střevlík-Carabus scheidleri

střevlík-Carabus ullrichi

svižník-Cicindela spp. (s výjimkou C. hybrida)

šídlo rašelinné-Aeschna subarctica

zdobenec-         Trichius spp.

zlatohlávek skvostný-     Potosia aeruginosa

zlatohlávek-       Oxythyrea funesta

 

Obratlovci (Vertebrata)

 

Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)

 

celn perleťový-   Abramis sapa

jelec jesen-       Leuciscus idus

ježdík žlutý-      Gymnocephalus schraetser

kapr obecný (sazan)-     Cyprinus carpio

mník jednovousý-          Lota lota

piskoř pruhovaný-          Misgurnus fossilis

plotice lesklá-    Rutilus pigus

střevle potoční-Phoxinus phoxinus

vranka obecná-Cottus gobio

vranka pruhoploutvá-      Cottus poecilopus

 

Obojživelníci (Amphibia)

 

ropucha obecná-           Bufo bufo

 

Plazi (Reptilia)

 

užovka obojková-           Natrix natrix

 

Ptáci (Aves)

 

bekasina větší-  Gallinago media

bramborníček černohlavý-          Saxicola torquata

bramborníček hnědý-     Saxicola rubetra

brkoslav severní-            Bombycilla garrulus

břehule říční-     Riparia riparia

cvrčilka slavíková-          Locustella luscinioides

čáp bílý-           Ciconia ciconia

čírka obecná-    Anas crecca

hýl rudý-           Carpodacus erythrinus

chocholouš obecný-      Galerida cristata

jestřáb lesní-     Accipiter gentilis

kopřivka obecná-           Anas strepera

kormorán velký-Phalacrocorax carbo

koroptev polní-   perdix perdix

krkavec velký-   Corvus corax

lejsek šedý-      Muscicapa striata

moták pochop-  Circus aeruginosus

moudivláček lužní-         Remiz pendulinus

ořešník kropenatý-         Nuctifraga caryocatactes

potápka černokrká-        Podiceps nigricollis

potápka malá-   Podiceps ruficollis

potápka roháč-  Podiceps cristatus

rorýs obecný-    Apus apus

slavík obecný-   Luscinia megarhynchos

sluka lesní-       Scolopax rusticola

strakapoud prostřední-   Dendrocopos medius

ťuhýk obecný-Lanius collurio

ťuhýk šedý-      Lanius excubitor

vlaštovka obecná-          Hirundo rustica

výr velký-          Bubo Bubo

 

Savci (Mammalia)

 

bělozubka bělobřichá-    Crocidura leucodon

plch velký-        Glis glis

veverka obecná- Sciurus vulgaris

 

*Příloha č. IV. vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

 

Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

 

Popis služebního odznaku:

Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 X 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". Odznak je kovový, smaltovaný.

Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:

Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 X 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem "stráž ochrany přírody a krajiny". Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo.

Typ I. Služební průkaz

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

 

- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.

Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.

Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.

 

Typ II. Služební průkaz strážce

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽCE", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

 

- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie,pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.

 

Typ III. Průkaz zpravodaje

 

Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "PRŮKAZ ZPRAVODAJE", pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci.

Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.

 

*Příloha č. V vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

 

DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

 

 

 

1:  Název

2:  Okres

3:  Katastrální území

4:  Zřízeno

 

1:  Adrpašsko-teplické skály

2:  Na, Tu

3:  Dol. Adršpach, Dol. Teplice, Teplice n. M., Skály, Studnice, Hodkovice, Janovice

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Bílá strž

2:  Kt

3:  Hamry, Hojsova Stráž

4:  Výnos MK ČSR č. 18.355/72 (29. 12. 1972)

 

1:  Boubínský prales

2:  PT

3:  Horní Vltavice, Včelná p. B.

4:  +Výnos MŠVU č. 2.224/58 (15. 1. 1958)

 

1:  Bořeň

2:  TP, MO

3:  Chouč, Bílina, Liběšice

4:  Výnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)

 

1:  Božídarské rašeliniště

2:  KV

3:  Boží Dar, Jáchymov, Ryžovna

4:  xVýnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)

 

1:  Broumovské stěny

2:  NA

3:  Bělý, Božanov, Hlavňov, Hony, Křinice, Martínkovice, Slavný, Suchý Důl

4:  Výnos MK č. 55.763/55 (5. 3. 1956)

 

1:  Brouskův mlýn

2:  CB

3:  Jílovice, Třebeč, Dvorec, Hluboká u Borovan

4:  Vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)

 

1:  Břehyně - Pecopala

2:  CL

3:  Doksy, Hradčany

4:  xVýnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)

 

1:  Bukačka

2:  RK

3:  Sedloňov

4:  +Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)

 

1:  Cahnov - Soutok

2:  BV

3:  Lanžhot

4:  +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

 

1:  Čantoria

2:  FM

3:  Nýdek

4:  Vyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)

 

1:  Černé a Čertovo jezero

2:  KT

3:  Hojsova Stráž, Alžbětín

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Čertoryje

2:  HO

3:  Kněždub, Tvarožná Lhota, Hrubá Vrbka

4:  Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Červené blato

2:  CB

3:  Byňov, Těšínov, Hrdlořezy

4:  Výnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)

 

1:  Čtvrtě

2:  NB

3:  Mcely

4:  Vyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)

 

1:  Dářko

2:  ZR

3:  Radostín u Vojnova Městce

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Děvín - Kotel - Soutěska

2:  BV

3:  Hor. Věstonice, Klentnice, Pavlov, Perná

4:  OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)

 

1:  Drbákov - Albertovy skály

2:  PB

3:  Nalžovické Podhájí

4:  Výnos MK ČSR č. 6.088/77 (5. 12. 1977)

 

1:  Habrůvecká bučina

2:  BK

3:  Habrůvka

4:  Výnos MK ČSR č. 7.833/75 (29. 4. 1975)

 

1:  Hádecká planinka

2:  BO

3:  Kanice

4:  +Vyhláška MŠVU č. 147.300/50 (2. 9. 1950)

 

1:  Hrabanovská černava

2:  NB

3:  Lysá n. L.

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Hůrka u Hranic

2:  PR

3:  Hranice

4:  +Výnos MŠVU č. 39.336/52 (23. 7. 1952)

 

1:  Chejlava

2:  PJ

3:  Měcholupy

4:  +Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)

 

1:  Chlumská stráň

2:  RO

3:  Chlum

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Javořina

2:  UH

3:  Strání

4:  +Výnos MŠVU č. 87.134/51 (9. 3. 1951)

 

1:  Jazevčí

2:  HO

3:  Javorník, Nová Lhota u Veselí

4:  Vyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Jezerka

2:  CV, MO

3:  Jezeří, Kundratice, Podhůří

4:  Výnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)

 

1:  Jezevčí vrch

2:  CL

3:  Mařenice, Heřmanice

4:  xVýnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)

 

1:  Kaluža

2:  OP

3:  Lesní Albrechtice, Žimrovice

4:  Výnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)

 

1:  Karlovské bučiny

2:  LB

3:  Machnín

4:  Výnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)

 

1:  Karlštejn

2:  BE

3:  Bubovice, Budňany, Hostim, Mořina, Srbsko, Sv. Jan p. Skalou, Hlásná Třebáň

4:  +Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)

 

1:  Kladské rašeliny

2:  CH, SO

3:  Lázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, Vranov

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Kněhyně - Čertův mlýn

2:  FM, VS

3:  Čeladná, Prostřední Bečva

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Koda

2:  BE

3:  Korno, Srbsko, Tetín, Tobolka

4:  +Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)

 

1:  Kohoutov

2:  RO

3:  Ostrovec

4:  xVýnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)

 

1:  Králický Sněžník

2:  UO, SU

3:  Hor. Morava, Velká Morava, Sklenné u M. Moravy, Stříbrnice

4:  Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

 

1:  Křivé jezero

2:  BV

3:  Nové Mlýny, Milovice u Mikulova

4:  Výnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)

 

1:  Lednické rybníky

2:  BV

3:  Hlohovec, Charvatská Nová Ves, Lednice, Sedlec u Mikulova

4:  +Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)

 

1:  Libický luh

2:  KO, NB

3:  Velký Osek, Libice n. C., Oseček

4:  Vyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985) a vyhláška ONV Nymburk (15. 12. 1985)

 

1:  Lichnice - Kaňkovy Hory

2:  CR

3:  Třemošnice, Závratec, Rudov, Javorka, Dolní Počátky, Podhradí, Lhůty, Starý Dvůr, Kubíkovy Duby, Počátky Horní

4:  +Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)

 

1:  Lovoš

2:  LT

3:  Lhotka n. L., Oparno

4:  +Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)

 

1:  Malý a Velký Štít

2:  LN

3:  Vinařice u Loun

4:  Vyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)

 

1:  Milešovka

2:  LT

3:  Milešov

4:  +Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)

 

1:  Mionší

2:  FM

3:  Dol. Lomná, Hor. Lomná

4:  +Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)

 

1:  Mohelenská hadcová step

2:  TR

3:  Mohelno

4:  +Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)

 

1.  Novodomské rašeliniště

2:  CV

3:  Načetín, Pohraniční

4:  xVýnos MKI č. 13.901/67 (18. 11. 1967)

 

1:  Novozámecký rybník

2:  CL

3:  Jestřebí, Zahrádky

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Oblík

2:  LN

3:  Mnichov, Raná

4:  xVýnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)

 

1:  Pluhův Bor

2:  SO

3:  Louka

4:  Výnos MK ČSR č. 13.365/69 (28. 12. 1969)

 

1:  Pochvalovská stráň

2:  RA

3:  Kozojedy

4:  Vyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)

 

1:  Polabská černava

2:  ME

3:  Mělnická Vrutice

4:  +Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)

 

1:  Polanská niva

2:  OV

3:  Polanka nad Odrou

4:  Vyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)

 

1:  Porážky

2:  UH, HO

3:  Slavkov, Nová Lhota u Veselí

4:  Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Pouzdřanská step - Kolby

2:  BV

3:  Pouzdřany, Uherčice

4:  +Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)

 

1:  Praděd

2:  BR, SU

3:  Karlov, Malá Morávka, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty n. Des., Domašov

4:  Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

 

1:  Pulčín - Hradisko

2:  VS

3:  Pulčín

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Radostínské rašeliniště

2:  ZR

3:  Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec

4:  Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Radhošť

2:  NJ

3:  Trojanovice

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Ramena řeky Moravy

2:  OC

3:  Horka n. Mor., Střeň, Lhota n. Mor., Náklo, Hynkov, Unčovice, Rozvadovice, Pňovice

4:  Vyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)

 

1:  Raná

2:  LN

3:  Raná

4:  +Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951)

 

1:  Ranšpurk

2:  BV

3:  Lanžhot

4:  +Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)

 

1:  Rašeliniště Jizerky

2:  JN

3:  Jizerka

4:  xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

 

1:  Rašeliniště Jizery

2:  Jn, LB

3:  Jizerka, Lázně Libverda, Bílý Potok

4:  xVýnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)

 

1:  Rašeliniště Skřítek

2:  SU, BR

3:  Rudoltice, Žďárský Potok

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Razula

2:  VS

3:  Velké Karlovice

4:  +Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)

 

1:  Rejvíz

2:  BR, SU

3:  Rejvíz, Seč

4:  Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

 

1:  Ruda

2:  CB, TA

3:  Bošilec, Horusice

4:  +Výnos MŠVU č. 147.037/50 (11. 5. 1950) a vyhláška OÚ Č. Budějovice (30. 12. 1991)

 

1:  Růžák

2:  DC

3:  Růžová, Srbská Kamenice

4:  Výnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)

 

1:  Řežabinec a Řežabinecké tůně

2:  PI

3:  Lhota u Kestřan, Ražice, Putim

4:  +Vyhláška MŠVU č. 171.559/49 (19. 11. 1949) a vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)

 

1:  Salajka

2:  FM

3:  Bílá

4:  +Výnos MŠK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)

 

1:  Sedlo

2:  LT

3:  Hor. Chobolice, Srdov

4:  Výnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)

 

1:  Slanisko u Nesytu

2:  BV

3:  Sedlec u Mikulova

4:  Vyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)

 

1:  Soos

2:  CH

3:  Dvorek, Nová Ves, Vonšov

4:  xVýnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)

 

1.  Stará řeka

2:  JH

3:  Holičky

4:  +Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)

 

1:  Strabišov - Oulehla

2:  KM

3:  Kunkovice, Lísky

4:  +Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1956) a +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5. 1953)

 

1:  Šerák - Keprník

2:  SU

3:  Adolfovice, Hor. Lipová, Nové Losiny, Ostružná

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Špraněk

2:  OC

3:  Březina

4:+Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)

 

1:Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen

2:BV

3:  Bavory, Klentnice, Perná

4:  Výnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951) a +Výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)

 

1:  Trčkov

2:  RK

3:  Trčkov

4:  Vyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)

 

1:  Týřov

2:  BE, RA

3:  Skryje, Broumy, Karlova Ves

4:  Výnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)

 

1:  Úhošť

2:  CV

3:  Pokutice, Úhošťany, Zásada, Úhošť

4:  Výnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)

 

1:  Ve Studeném

2:  BN

3:  Samechov

4:  Výnos MŠANO č. 27.921/35 (9. 3. 1935)

 

1:  Velká niva

2:  PT

3:  Volary

4:  Výnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)

 

1:  Velká Pleš

2:  RA

3:  Branov

4:  Výnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)

 

1:  Jelké jeřábí jezero

2:  SO

3:  Přebuz, Stříbrná

4:  Vyhláška MZ č. 1.268-VIII/B-1938 (4. 2. 1938)

 

1:  Velký a Malý Tisý

2:  JH

3:  Lomnice n. L., Lužnice, Přeseka

4:  +Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)

 

1:  Velký močál

2:  SO

3:  Rolava

4:  Výnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)

 

1:  Velký Špičák

2:  JI

3:  Třešť

4:  xVýnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)

 

1:  Větrníky

2:  VY

3:  Letonice

4:  +Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1991)

 

1:  Větrušická rokle

2:  PY

3:  Větrušice

4:  Výnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)

 

1:  Voděradské bučiny

2:  KO, PY

3:  Černé Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Louňovice

4:  +Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)

 

1:  Vrapač

2:  OC

3:  Mladeč

4:  Výnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)

 

1:  Vůznice

2:  RA, BE, KL

3:  Sýkořice, Nižbor, Běleč

4:  Výnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)

 

1:  Vyšenské kopce

2:  CK

3:  Vyšný, Kladné, Kladné-Dobrkovice

4:  +Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a vyhláška OÚ Český Krumlov (21. 4. 1992)

 

1:  Zahrady pod Hájem

2:  HO

3:  Velká nad Veličkou

4:  Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Zástudánčí

2:  PR

3:  Tovačov, Lobodice

4:  +Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)

 

1:  Zhejral

2:  JI

3:  Klatovec

4:  Vyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)

 

1:  Žákova hora

2:  ZR

3:  Cikháj

4:  Vyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)

 

1:  Žebračka

2:  PR

3:  Přerov

4:  +Vyhláška MŠVU č. 68.199/49 (4. 6. 1949)

 

1:  Žehuňský rybník

2:  NB, HK

3:  Choťovice, Žehuň

4:  +Výnos MŠO č. 28.237/48 (8. 2. 1948)

 

1:  Žofinka

2:  JH

3:  Dvory n. L.

4:  Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)

 

 

Vysvětlivky:       + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

x - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

 

DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA" SE PŘEVÁDĚJÍ:

 

 

1:  Název

2:  Okres

3:  Katastrální území

4:  Zřízeno

 

1:  Americká zahrada

2:  KT

3:  Chudenice

4:  Výnos MK ČSR č. 13.369/69 (28. 12. 1969)

 

1:  Babiččino údolí

2:  Na

3:  Ratibořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlič, Žernov, Malá Skalice, Červená Hora

4:  +Výnos MŠVU č. 35.789/52 (9. 6. 1952)

 

1:  Barrandovské skály

2:  Pha 5

3:  Hlubočepy, Malá Chuchle

4:  Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

 

1:  Bílé stráně

2:  LT

3:  Pokratice

4:  +Výnos MK č. 19.161/54 (30. 3. 1954)

 

1:  Bilichovské údolí

2:  KL

3:  Bílichov

4:  Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)

 

1:  Blanice

2:  PT

3:  Hor. Sněžná,Křišťanov, Spálenec, Zbytiny

4:  Vyhláška ONV Prachatice (24. 5. 1989)

 

1:  Borečský vrch

2:  LT

3:  Boreč

4:  +Výnos MŠVU č. 96.515/51 (23. 6. 1951)

 

1:  Borový

2:  SU

3:  Žulová

4:  Vyhláška ONV Šumperk (16. 6. 1987)

 

1:  Březinské tisy

2:  DC

3:  Březiny, Chlum

4:  Výnos MK ČSR č. 14.619/68 (10. 2. 1969)

 

1:  Búrová

2:  HO

3:  Suchov

4:  Výnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)

 

1:  Ciboušov

2:  CV

3:  Vernéřov

4:  Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)

 

1:  Cikánka I.

2:  Pha 5

3:  Radotín

4:  Vyhláška NVP (4. 7. 1988)

 

1:  Cikánký dolík

2:  KL

3:  Bílichov

4:  Vyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)

 

1:  Černá rokle

2:  PZ, Pha 5

3:  Kosoř, Radotín

4:  Vyhláška Stč. KNV (22. 9. 1970)

 

1:  Čertova zeď

2:  LB

3:  Kotel, Smržov

4:  Vyhláška ONV Liberec (2. 3. 1964)

 

1:  Červený kopec

2:  BM

3:  Bohunice

4:  Vyhláška NV Brno (24. 11. 1970)

 

1:  Dalejský profil

2:  Pha 5

3:  Řeporyje, Holyně, Stodůlky

4:  Vyhláška NVP (27. 5. 1982)

 

1:  Doupňák

2:  CV

3:  Klášterec n. O., Miřetice

4:  Vyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)

 

1:  Dubí hora

2:  LT

3:  Konojedy

4:  Vyhláška ONV Litoměřice (14. 10. 1966)