381/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001,

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů

a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu,

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3, § 6 odst. 5, § 55 odst. 10 a 13 a § 56 odst. 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

§ 1 Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

Katalog odpadů a Seznam nebezpečných odpadů

 

(1) Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1.

(2) Seznam nebezpečných odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona je uveden v příloze č. 2.

 

§ 2 Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

Postup pro zařazování odpadů podle Katalogu odpadů

 

(1) Původce odpadů a oprávněná osoba odpady zařazují pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu; při tomto zařazování postupují následujícím způsobem:

a)  podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem. Uvnitř podskupiny je nutné volit určitější označení odpadu před obecným,

b)  pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů,

c)  pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16,

d)  pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle písmena a). V názvu se uvede technický nebo běžně užívaný název odpadu. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí "99" více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona soustřeďovány utříděně,

e)  v případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný,

f)   do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách),

g)  odděleně sbíraný obalový odpad (včetně jeho směsí) se vždy, i v tom případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01, nikoliv do podskupiny 20 01.

(2) Odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účely této vyhlášky rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v úřadech, kancelářích).

(3) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, na základě písemné smlouvy s obcí v souladu s § 17 odst. 5 zákona zapojí do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí, je povinen tento odpad třídit a zařazovat podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

(4) Pokud se původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu odpadu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, nezapojí do systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálními odpady, vytřídí z odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky (druhy odpadů z podskupiny odpadů 20 01) a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

 

§ 3 Postup zařazování odpadů podle kategorií

Postup zařazování odpadů podle kategorií

 

(1) Nebezpečné odpady podle § 6 odst. 1 a 2 zákona jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem "*".

(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv (tzv. zrcadlové položky), odpad se zařazuje pod katalogové číslo v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) a c) a § 6 odst. 2 zákona.

(3) Pro účely zařazování odpadu podle kategorií jsou složky uvedené v příloze č. 5 zákona, které činí odpad nebezpečným, pouze ty chemické látky a prvky, které jsou klasifikované jako nebezpečné podle zvláštního právního předpisu.

(4) Složky uvedené v příloze č. 5 zákona činí odpad nebezpečným pro účely zařazování odpadu podle kategorií pouze tehdy, pokud jejich obsah v odpadech způsobuje jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona.

(5) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné (označené *) označují "N", odpady zařazené jako odpady ostatní se označují "O" a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) nebo c) a § 6 odst. 2 zákona a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem "*" (tzv. zrcadlová položka), se označují jako "O/N". Odpadům uvedeným v Seznamu nebezpečných odpadů (příloha č. 2 této vyhlášky) se vždy přiřazuje kategorie "N".

 

§ 4 Náležitosti návrhu obecního úřadu

Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu

podle Katalogu odpadů

 

(1) Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, který podává okresní úřad podle § 5 odst. 2 zákona Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), obsahuje:

a)  název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,

b)  charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,

c)  údaje o složení odpadu a jeho vlastnostech (nebezpečných),

d)  návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

(2) Ministerstvo si může vyžádat doplnění výše uvedených údajů.

 

§ 5 Podrobnosti o náležitostech oznámení

Podrobnosti o náležitostech oznámení o přeshraničním

pohybu odpadu

 

(1) Kromě náležitostí stanovených právními předpisy Evropských společenství upravujícími dozor nad přepravou odpadů v rámci Evropského společenství, do něj a z něj a jejich kontrolu  a náležitostí stanovených v § 55 zákona musí být oznámení doplněno náležitostmi uvedenými v odstavcích 2 až 5. Tyto náležitosti jsou shodné pro případ jednotlivé přepravy odpadu i pro případ obecného oznámení, které se týká více přeprav téhož odpadu přepravovaného za stejným účelem témuž příjemci po dobu nejvýše jednoho roku.

(2) Oznámení o plánované přepravě odpadu musí vždy obsahovat informaci o zajištění finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona. Je-li záruka realizována formou bankovní záruky vystavené ve prospěch ministerstva, musí být přiložen prvopis záruční listiny.

(3) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu, s výjimkou tranzitu přes Českou republiku, jsou:

a)  informace o původu odpadu a o složení odpadu doložená druhu odpadu odpovídající analýzou, provedenou akreditovanou laboratoří. Analýza se nevyžaduje, souhlasí-li s tím všechny příslušné orgány pro odesílání, příjem a tranzit, dále jen "dotčené příslušné orgány",

b)  kalkulace a další doklady a podklady, které odůvodňují výši složené finanční záruky nebo pojištění podle čl. 27 nařízení Rady (EHS) č. 259/93 a § 57 zákona.

(4) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu do České republiky jsou:

a)  kopie souhlasu uděleného podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, nebo kopie hlášení zasílaného obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 39 odst. 3 zákona, jedná-li se o zařízení, ve kterém jsou odpady využívány podle § 14 odst. 2 zákona,

b)  kopie kolaudačního rozhodnutí zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován, vydaného podle zvláštního právního předpisu; tato náležitost se vyžaduje pouze v případě, že se jedná o zařízení podle § 14 odst. 2 zákona,

c)  údaj o kapacitě zařízení, ve kterém bude odpad využíván nebo odstraňován,

d)  informace o nákladech na využití odpadu a o nákladech na odstranění zbytkového odpadu, jedná-li se o přepravu za účelem využití,

e)  kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny příjemce,

f)   v případě, že součástí předloženého záměru přeshraniční přepravy odpadu do České republiky jsou operace, které nevedou ke konečnému využití nebo odstranění odpadu (operace R12, R13, D13, D14, D15 podle příloh č. 3 a 4 zákona), je nutno doložit i následující náležitosti:

 

- jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich využití některým ze způsobů využití odpadu R1 až R11 podle přílohy č. 3 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), c) a d) i pro zařízení, které využití některým ze způsobů R12 nebo R13 provede, nebo

- jsou-li odpady přepravovány za účelem jejich odstranění některým ze způsobů D1 až D12 podle přílohy č. 4 zákona, kterému předchází aplikace některého ze způsobů D13 až D15 v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které odstranění některým ze způsobů D13 až D15 provede, nebo

- je-li v oznámení uveden některý ze způsobů využití odpadu R12 nebo R13, informace o způsobu následného využití (R1 až R11); v případě, že následné využití bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a), b), c) a d) i pro zařízení, které následné využití provede, nebo

- je-li v oznámení uveden některý ze způsobů odstranění odpadu D13 až D15, informace o způsobu následného odstranění (D1 až D12); v případě, že následné odstranění bude provedeno v České republice, náležitosti uvedené pod písmeny a) a c) i pro zařízení, které následné odstranění provede.

(5) Náležitosti oznámení o plánované přepravě odpadu z České republiky jsou:

a)  adresa skladu v České republice, do kterého bude odpad vrácen v případě, že přeprava nebyla dokončena tak, jak bylo plánováno, nebo byla uskutečněna v rozporu s právními předpisy Evropských společenství,

b)  jeden z následujících dokladů:

 

- kopie souhlasu k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 zákona, pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie nebezpečný odpad,

- kolaudační rozhodnutí skladu uvedeného pod písmenem a), pokud odpad vzniká při činnosti oznamovatele a je mu přiřazena kategorie ostatní odpad,

- kopie souhlasu podle § 14 odst. 1 zákona k provozování zařízení např. ke sběru a výkupu odpadu, pokud odpad nevzniká při činnosti oznamovatele,

c)  kopie podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo kopie zřizovací listiny oznamovatele.

(6) Doklady doprovázející přeshraniční přepravu odpadů, způsob vyplňování nákladního listu  a jeho pohyb jsou uvedeny v příloze č. 3.

 

§ 6

 

Vzor potvrzení o převzetí kauce celním úřadem podle § 77 odst. 9 zákona je uveden v příloze č. 4..

 

§ 7

zrušen vyhláškou č. 503/2004 Sb.

 

§ 8

zrušen vyhláškou č. 503/2004 Sb.

 

§ 9 Zrušovací ustanovení

Zrušovací ustanovení

 

Zrušují se:

1.  vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů),

2.  vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 334/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů).

 

§ 10 Účinnost

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

 

Příloha č. 1 KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího zpracování nerostů a kamene

02 Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství a z výroby a zpracování potravin

03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky

04 Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu

05 Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí

06 Odpady z anorganických chemických procesů

07 Odpady z organických chemických procesů

08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev

09 Odpady z fotografického průmyslu

10 Odpady z tepelných procesů

11 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů

12 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů

13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

14 Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)

15 Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené

16 Odpady v tomto katalogu jinak neurčené

17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)

18 Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)

19 Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely

20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru

 

01 ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE

01 01 Odpady z těžby nerostů

01 01 01 Odpady z těžby rudných nerostů

01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů

01 03 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů

01 03 04* Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky

01 03 05* Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky

01 03 06 Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05

01 03 07* Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 03 08 Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 09 Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 07

01 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 09 Odpadní písek a jíl

01 04 10 Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 11 Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07

01 04 12 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11

01 04 13 Odpady z řezání a broušení kamene neuvedený pod číslem 01 04 07

01 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 04 Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

01 05 06* Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky

01 05 07 Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 08 Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06

01 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN

02 01 Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství

02 01 01 Kaly z praní a z čištění

02 01 02 Odpad živočišných tkání

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv

02 01 04 Odpadní plasty (kromě obalů)

02 01 06 Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku

02 01 07 Odpady z lesnictví

02 01 08* Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky

02 01 09 Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08

02 01 10 Kovové odpady

02 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 02 Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu

02 02 01 Kaly z praní a z čištění

02 02 02 Odpad živočišných tkání

02 02 03 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 02 04 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 03 Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy a tabáku; odpady z konzervárenského a tabákového průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy

02 03 01 Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďování a separace

02 03 02 Odpady konzervačních činidel

02 03 03 Odpady z extrakce rozpouštědly

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 03 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 04 Odpady z výroby cukru

02 04 01 Zemina z čištění a praní řepy

02 04 02 Odpad uhličitanu vápenatého

02 04 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

02 05 Odpady z mlékárenského průmyslu

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 05 02 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 06 Odpady z pekáren a výroby cukrovinek

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 06 02 Odpady konzervačních činidel

02 06 03 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

02 07 Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)

02 07 01 Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin

02 07 02 Odpady z destilace lihovin

02 07 03 Odpady z chemického zpracování

02 07 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

02 07 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

02 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

03 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku

03 01 01 Odpadní kůra a korek

03 01 04* Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04

03 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

03 02 Odpady z impregnace dřeva

03 02 01 * Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

03 02 99 Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená

03 03 Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo

03 03 02 Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)

03 03 05 Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci

03 03 09 Odpadní kaustifikační kal

03 03 10 Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění

03 03 11 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10

03 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

04 ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka

04 01 02 Odpad z loužení

04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

04 01 04 Činící břečka obsahující chrom

04 01 05 Činící břečka neobsahující chrom

04 01 06 Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištěni odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 07 Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

04 01 08 Odpady usní (postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom

04 01 09 Odpady z úpravy a apretace

04 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

04 02 Odpady z textilního průmyslu

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)

04 02 10 Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)

04 02 14* Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla

04 02 15 Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14

04 02 16* Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky

04 02 17 Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16

04 02 19* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

04 02 20 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken

04 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

05 ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03* Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04* Kyselé alkylové kaly

05 01 05* Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07* Kyselé dehty

05 01 08* Jiné dehty

05 01 09* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

05 01 10 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09

05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12* Ropa obsahující kyseliny

05 01 13 Kaly z napájecí vody pro kotle

05 01 14 Odpad z chladicích kolon

05 01 15* Upotřebené filtrační hlinky

05 01 16 Odpady obsahující síru z odsiřování ropy

05 01 17 Asfalt

05 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01* Kyselé dehty

05 06 03* Jiné dehty

05 06 04 Odpad z chladicích kolon

05 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01* Odpady obsahující rtuť

05 07 02 Odpady obsahující síru

05 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

06 ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01* Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02* Kyselina chlorovodíková

06 01 03* Kyselina fluorovodíková

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06* Jiné kyseliny

06 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01* Hydroxid vápenatý

06 02 03* Hydroxid amonný

06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05* Jiné alkálie

06 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11 * Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13

06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 03 16 Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15

06 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03* Odpady obsahující arsen

06 04 04* Odpady obsahující rtuť

06 04 05* Odpady obsahující Jiné těžké kovy

06 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 05 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

06 05 02* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

06 05 03 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02

06 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů

06 06 02* Odpady obsahující nebezpečné sulfidy

06 06 03 Odpady obsahující Jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02

06 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01 * Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04* Roztoky a kyseliny

06 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony

06 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 09 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu

06 09 02 Struska obsahující fosfor

06 09 03* Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami

06 09 04 Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03

06 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 10 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesu zpracování dusíku a z výroby hnojiv

06 10 02* Odpady obsahující nebezpečné látky

06 10 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 11 Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel

06 11 01 Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého

06 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 03 Saze průmyslově vyráběné

06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05* Odpadní saze ze spalování

06 13 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

07 ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 01 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 01 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11

07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 02 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 11 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 02 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11

07 02 13 Plastový odpad

07 02 14* Odpady přísad obsahující nebezpečné látky

07 02 15 Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14

07 02 16* Odpady obsahující nebezpečné silikony

07 02 17 Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 03 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11

07 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používáni organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 04 03 * Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 11 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 04 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11

07 04 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04* Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 11 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 05 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11

07 05 13* Pevné odpady obsahující nebezpečné látky

07 05 14 Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13

07 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 11 * Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 06 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11

07 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 07 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 11* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

07 07 12 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11

07 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

08 ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 11* Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11

08 01 13* Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 14 Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13

08 01 15* Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 16 Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15

08 01 17* Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 01 18 Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17

08 01 19* Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek

08 01 20 Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19

08 01 21 * Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)

08 02 01 Odpadní práškové barvy

08 02 02 Vodné kaly obsahující keramické materiály

08 02 03 Vodné suspenze obsahující keramické materiály

08 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 07 Vodné kaly obsahující tiskařské barvy

08 03 08 Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy

08 03 12* Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky

08 03 13 Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12

08 03 14* Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky

08 03 15 Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14

08 03 16* Odpadní leptací roztoky

08 03 17* Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky

08 03 18 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17

08 03 19* Disperzní olej

08 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 09* Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09

08 04 11* Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 12 Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11

08 04 13* Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 04 14 Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13

08 04 15* Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami

08 04 16 Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedený pod číslem 08 04 15

08 04 17* Kalafunový olej

08 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

08 05 Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08

08 05 01* Odpadní isokyanáty

 

09 ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU

09 01 Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01* Vodné roztoky vývoj ek a aktivátorů

09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03* Roztoky vývoj ek v rozpouštědlech

09 01 04* Roztoky ustalovačů

09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra

09 01 10 Fotoaparáty najedno použití bez baterií

09 01 11* Fotoaparáty na jedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 0603

09 01 12 Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11

09 01 13* Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06

09 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

10 ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)

10 01 02 Popílek ze spalování uhlí

10 01 03 Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva

10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 05 Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin

10 01 07 Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů

10 01 09* Kyselina sírová

10 01 13* Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 01 14* Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 15 Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14

10 01 16* Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky

10 01 17 Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16

10 01 18* Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky

10 01 19 Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

10 01 20* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 01 21 Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20

10 01 22* Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky

10 01 23 Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem l O O l 22

10 01 24 Písky z fluidních loží

10 01 25 Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny

10 0126 Odpady z čištění chladicí vody

10 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 02 Odpady z průmyslu železa a oceli

10 02 01 Odpady ze zpracování strusky

10 02 02 Nezpracovaná struska

10 02 07* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 02 08 Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07

10 02 10 Okuje z válcování

10 02 11 * Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 02 12 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11

10 02 13* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 02 14 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13

10 02 15 Jiné kaly a filtrační koláče

10 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 02 Odpadní anody

10 03 04* Strusky z prvního tavení

10 03 05 Odpadní oxid hlinitý

10 03 08* Solné strusky z druhého tavení

10 03 09* Černé stery z druhého tavení

10 03 15* Stery, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 16 Jiné stery neuvedené pod číslem 10 03 15

10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 03 18 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17

10 03 19* Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky

10 03 20 Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19

10 03 21 * Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky

10 03 22 Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21

10 03 23* Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky

10 03 24 Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23

10 03 25* Kaly a filtrační koláče z čištěni plynu obsahující nebezpečné látky

10 03 26 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25

10 03 27* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 03 28 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27

10 03 29* Odpady z úpravy solných strusek a černých steru obsahující nebezpečné látky

10 03 30 Odpady z úpravy solných strusek a černých steru neuvedené pod číslem l O 03 29

10 03 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 01 * Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02* Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 04 03* Arzeničnan vápenatý

10 04 04* Prach z Čištění spalin

10 04 05* Jiný úlet a prach

10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 04 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 04 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09

10 04 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 05 03* Prach z čištění spalin

10 05 04 Jiný úlet a prach

10 05 05* Pevné odpady z čištění plynu

10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 08* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 05 09 Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08

10 05 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 08 11 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 06 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 06 03* Prach z čištění spalin

10 06 04 Jiný úlet a prach

10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 06 09* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 06 10 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09

10 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 07 Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny

10 07 01 Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 07 02 Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 07 03 Pevný odpad z čištění plynu

10 07 04 Jiný úlet a prach

10 07 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 07 07* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 07 08 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07

10 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 04 Úlet a prach

10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 09 Jiné strusky

10 08 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 11 Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10

10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 08 13 Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12

10 08 14 Odpadní anody

10 08 15* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 16 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15

10 08 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 08 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17

10 08 19* Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky

10 08 20 Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19

10 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 09 Odpady ze slévání železných odlitků

10 09 03 Pecní struska

10 09 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05

10 09 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 09 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07

10 09 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 09 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09

10 09 11* Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 09 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11

10 09 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 09 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13

10 09 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 09 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15

10 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 10 Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů

10 10 03 Pecní struska

10 10 05* Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 06 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05

10 10 07* Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky

10 10 08 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07

10 10 09* Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 10 10 Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09

10 10 11 * Jiný úlet obsahující nebezpečné látky

10 10 12 Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11

10 10 13* Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky

10 10 14 Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13

10 10 15* Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky

10 10 16 Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15

10 10 99 Odpady j inak blíže neurčené

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken

10 11 05 Úlet a prach

10 11 09* Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky

10 11 10 Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09

10 11 11 * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 11 12 Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11

10 11 13* Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky

10 11 14 Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13

10 11 15* Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 16 Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15

10 11 17* Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky

10 11 18 Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 1011 17

10 11 19* Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

10 11 20 Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19

10 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 12 01 Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním

10 12 03 Úlet a prach

10 12 05 Kaly a filtrační koláče z čištění plynů

10 12 06 Vyřazené formy

10 12 08 Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)

10 12 09* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 12 10 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09

10 12 11* Odpady z glazování obsahující těžké kovy

10 12 12 Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11

10 12 13 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku

10 12 99 Odpady j inak blíže neurčené

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 01 Odpad surovin před tepelným zpracováním

10 13 04 Odpady z kalcinace a hašení vápna

10 13 06 Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 101312al01313)

10 13 07 Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 13 10 Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09

10 13 11 Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 10

10 13 12* Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky

10 13 13 Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal

10 13 99 Odpady jinak blíže neurčené

10 14 Odpady z krematorií

10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

 

11 ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLŮ A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVŮ

11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05* Kyselé mořicí roztoky

11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07* Alkalické mořicí roztoky

11 01 08* Kaly z fosfátování

11 01 09* Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky

11 01 10 Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 10 01 09

11 01 11* Oplachové vody obsahující nebezpečné látky

11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11

11 01 13* Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky

11 01 14 Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13

11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 01 98* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 02 03 Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy

11 02 05* Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky

11 02 06 Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05

11 02 07* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

11 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01* Odpady obsahující kyanidy

11 03 02* Jiné odpady

11 05 Odpady ze žárového zinkování

11 05 01 Tvrdý zinek

11 05 02 Zinkový popel

11 05 03 * Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04* Upotřebené tavidlo

11 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

 

12 ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 01 Piliny a třísky železných kovů

12 01 02 Úlet železných kovů

12 01 03 Piliny a třísky neželezných kovů

12 01 04 Úlet neželezných kovů

12 01 05 Plastové hobliny a třísky

12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10* Syntetické řezné oleje

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky

12 01 13 Odpady ze svařování

12 01 14* Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky

12 01 15 Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14

12 01 16* Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky

12 01 17 Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 01 20* Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20

12 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01* Prací vody

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou

 

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A 19)

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04* Chlorované emulze

13 01 05* Nechlorované emulze

13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje

13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13* Jiné hydraulické oleje

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazacíoleje

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01* Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje

13 04 Oleje z lodního dna

13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí

13 05 Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03 * Kaly z lapáků nečistot

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07 Odpady kapalných paliv

13 07 01* Topný olej a motorová nafta

13 07 02* Motorový benzín

13 07 03 * Jiná paliva (včetně směsí)

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01 * Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02* Jiné emulze

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené

 

14 ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01* Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

 

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly

15 01 03 Dřevěné obaly

15 01 04 Kovové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 06 Směsné obaly

15 01 07 Skleněné obaly

15 01 09 Textilní obaly

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy

15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02

 

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 03 Pneumatiky

16 01 04* Autovraky

16 01 06 Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí

16 01 07* Olejové filtry

16 01 08* Součástky obsahující rtuť

16 01 09* Součástky obsahující PCB

16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11

16 01 13* Brzdové kapaliny

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14

16 01 16 Nádrže na zkapalněný plyn

16 01 17 Železné kovy

16 01 18 Neželezné kovy

16 01 19 Plasty

16 01 20 Sklo

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

16 02 14 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 03 Vadné šarže a nepoužité výrobky

16 03 03* Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 04 Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03

16 03 05* Organické odpady obsahující nebezpečné látky

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05

16 04 Odpadní výbušniny

16 04 01 * Odpadní munice

16 04 02* Odpad ze zábavní pyrotechniky

16 04 03* Jiné odpadní výbušniny

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 05 Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod 16 05 04

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 09 Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 06 05 07 nebo 16 05 08

16 06 Baterie a akumulátory

16 06 01* Olověné akumulátory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03* Baterie obsahující rtuť

16 06 04 Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)

16 06 05 Jiné baterie a akumulátory

16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 07 99 Odpady jinak blíže neurčené

16 08 Upotřebené katalyzátory

16 08 01 Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 03 Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 04 Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)

16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09 Oxidační činidla

16 09 01 * Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená

16 10 Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku

16 10 01* Odpadní vody obsahující nebezpečné látky

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01

16 10 03* Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky

16 10 04 Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03

16 11 Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály

16 11 01 * Vyzdívky na bázi uhlíku a žárovzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01

16 11 03* Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 1611 03

16 11 05* Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky

16 11 06 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 1611 05

 

17 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 1701 06

17 02 Dřevo, sklo a plasty

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

17 03 03* Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)

17 04 01 Měď, bronz, mosaz

17 04 02 Hliník

17 04 03 Olovo

17 04 04 Zinek

17 04 05 Železo a ocel

17 04 06 Cín

17 04 07 Směsné kovy

17 04 09* Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami

17 04 10* Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

17 08 Stavební materiál na bázi sádry

17 08 01 * Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01 * Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

18 ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03*)

18 01 02 Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03*)

18 01 03* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 01 06* Chemikálie které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

18 01 07 Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika

18 01 09 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 1801 08

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)

18 02 02* Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 03 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 06 Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika

18 02 08 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07

 

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 02 Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 01 11* Popel a struska obsahující nebezpečné látky

19 01 12 Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11

19 01 13* Popílek obsahující nebezpečné látky

19 01 14 Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13

19 01 15* Kotelní prach obsahující nebezpečné látky

19 01 16 Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15

19 01 17* Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky

19 01 18 Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17

19 01 19 Odpadní písky z fluidních loží

19 01 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)

19 02 03 Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné

19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 05* Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky

19 02 06 Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05

19 02 07* Olej a koncentráty ze separace

19 02 08* Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 09* Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 10 Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09

19 02 11* Jiné odpady obsahující nebezpečné látky

19 02 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 03 Stabilizované/ solidifikované odpady

19 03 04* Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný

19 03 05 Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04

19 03 06* Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný

19 03 07 Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06

19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 01 Vitrifikovaný odpad

19 04 02 * Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03 * Nevitrifikovaná pevná fáze

19 04 04 Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu

19 05 Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů

19 05 01 Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu

19 05 02 Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu

19 05 03 Kompost nevyhovující jakosti

19 05 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 06 Odpady z anaerobního zpracování odpadu

19 06 03 Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 04 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu

19 06 05 Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu

19 06 06 Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu

19 06 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 07 Průsaková voda ze skládek

19 07 02* Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky

19 07 03 Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 01 Shrabky z česlí

19 08 02 Odpady z lapáků písku

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod

19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 08 11* Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

19 08 12 Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11

19 08 13* Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečně látky

19 08 14 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13

19 08 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 09 Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely

19 09 01 Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)

19 09 02 Kaly z čiření vody

19 09 03 Kaly z dekarbonizace

19 09 04 Upotřebené aktivní uhlí

19 09 05 Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 09 06 Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 09 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 10 Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy

19 10 01 Železný a ocelový odpad

19 10 02 Neželezný odpad

19 10 03* Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky

19 10 04 Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03

19 10 05* Jiné frakce obsahující nebezpečné látky

19 10 06 Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05

19 11 Odpady z regenerace olejů

19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02* Kyselé dehty

19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů

1911 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 05* Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky

19 11 06 Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05

19 11 07* Odpady z čištění spalin

19 11 99 Odpady jinak blíže neurčené

19 12 Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)

19 12 01 Papír a lepenka

19 12 02 Železné kovy

19 12 03 Neželezné kovy

19 12 04 Plasty a kaučuk

19 12 05 Sklo

19 12 06* Dřevo obsahující nebezpečné látky

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06

19 12 08 Textil

19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)

19 12 11 * Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11

 

19 13 Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody

19 13 01* Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 02 Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01

19 13 03* Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky

19 13 04 Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03

19 13 05* Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 06 Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05

19 13 07* Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky

19 13 08 Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07

 

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21 * Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

 

1) Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

3) Pro účely tohoto údaje jsou přechodné kovy: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafhium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

3a) Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona především s ohledem na šíření infekce.

3b) Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

4) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidiflkace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

5) Viz příloha č. 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

 

Příloha č. 2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

 

01 04 Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů

01 04 07* Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky

01 05 Vrtné kaly a jiné vrtné odpady

01 05 05* Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky

03 02 Odpady z impregnace dřeva

03 02 01 * Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 02* Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva

03 02 03* Organokovová činidla k impregnaci dřeva

03 02 04* Anorganická činidla k impregnaci dřeva

03 02 05* Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky

04 01 Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu

04 01 03* Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze

05 01 Odpady ze zpracování ropy

05 01 02* Kaly z odsolovacích zařízení

05 01 03 * Kaly ze dna nádrží na ropné látky

05 01 04* Kyselé alkylové kaly

05 01 05 * Uniklé (rozlité) ropné látky

05 01 06* Ropné kaly z údržby zařízení

05 01 07* Kyselé dehty

05 01 08* Jiné dehty

05 01 11* Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad

05 01 12* Ropa obsahující kyseliny

05 01 15 * Upotřebené filtrační hlinky

05 06 Odpady z pyrolytického zpracování uhlí

05 06 01* Kyselé dehty

05 06 03* Jiné dehty

05 07 Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu

05 07 01 * Odpady obsahující rtuť

06 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin

06 01 01 * Kyselina sírová a kyselina siřičitá

06 01 02* Kyselina chlorovodíková

06 01 03* Kyselina fluorovodíková

06 01 04* Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá

06 01 05* Kyselina dusičná a kyselina dusitá

06 01 06* Jiné kyseliny

06 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií

06 02 01 * Hydroxid vápenatý

06 02 03* Hydroxid amonný

06 02 04* Hydroxid sodný a hydroxid draselný

06 02 05* Jiné alkálie

06 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů

06 03 11 * Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy

06 03 13* Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy

06 03 15* Oxidy kovů obsahující těžké kovy

06 04 Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03

06 04 03* Odpady obsahující arsen

06 04 04* Odpady obsahující rtuť

06 04 05* Odpady obsahující jiné těžké kovy

06 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů

06 07 01 * Odpady obsahující azbest z elektrolýzy

06 07 02* Aktivní uhlí z výroby chlóru

06 07 03* Kaly síranu barnatého obsahující rtuť

06 07 04* Roztoky a kyseliny

06 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů

06 08 02* Odpady obsahující nebezpečné silikony

06 13 Odpady z jiných anorganických chemických procesů

06 13 01* Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy

06 13 02* Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)

06 13 04* Odpady ze zpracování azbestu

06 13 05* Odpadní saze ze spalování

07 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin

07 01 01* Promývací vody a matečné louhy

07 01 03 * Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 01 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla

07 02 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken

07 02 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 02 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 02 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 02 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 02 09* Halogenovaně filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 02 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)

07 03 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 03 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 03 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 03 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 03 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 03 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 Odpady z výroby, zpracováni, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů

07 04 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 04 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 04 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 04 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 04 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 04 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků

07 05 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 05 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 04* Jiné organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 05 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 05 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 05 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 05 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky

07 06 01 * Promývací vody a matečné louhy

07 06 03* Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 06 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 06 08* Ostatní destilační a reakční zbytky

07 06 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 06 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků

07 07 01* Promývací vody a matečné louhy

07 07 03 * Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 04* Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy

07 07 07* Halogenované destilační a reakční zbytky

07 07 08* Jiné destilační a reakční zbytky

07 07 09* Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

07 07 10* Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla

08 01 Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků

08 01 21 * Odpadní odstraňovače barev nebo laků

08 03 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev

08 03 16* Odpadní leptací roztoky

08 03 19* Disperzní olej

08 04 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnicích výrobků)

08 04 17* Kalafunový olej

08 05 Odpady jinak blíže neurčeně ve skupině 08

08 05 01* Odpadní isokyanáty

09 01 Odpady z fotografického průmyslu

09 01 01* Vodné roztoky vývojek a aktivátorů

09 01 02* Vodné roztoky vývojek ofsetových desek

09 01 03* Roztoky vývojek v rozpouštědlech

09 01 04* Roztoky ustalovačů

09 01 05* Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů

09 01 06* Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku

09 01 11* Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 0603

09 01 13* Odpadni vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedený pod číslem 09 01 06

10 01 Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)

10 01 04* Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů

10 01 09* Kyselina sírová

10 01 13 * Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu

10 03 Odpady z pyrometalurgie hliníku

10 03 04* Strusky z prvního tavení

10 03 08* Solné strusky z druhého tavení

10 03 09* Černé stery z druhého tavení

10 03 15* Stery, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 03 17* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 04 Odpady z pyrometalurgie olova

10 04 01 * Strusky (z prvního a druhého tavení)

10 04 02* Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)

10 04 03* Arzeničnan vápenatý

10 04 04* Prach z čištění spalin

10 04 05* Jiný úlet a prach

10 04 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 04 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 Odpady z pyrometalurgie zinku

10 05 03 * Prach z čištění spalin

10 05 05 * Pevné odpady z čištění plynu

10 05 06* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 05 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 06 Odpady z pyrometalurgie mědi

10 06 03* Prach z čištěni spalin

10 06 06* Pevný odpad z čištění plynu

10 06 07* Kaly a filtrační koláče z čištění plynu

10 08 Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů

10 08 08* Solné strusky z prvního a druhého tavení

10 08 10* Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích

10 08 12* Odpady obsahující dehet z výroby anod

10 11 Odpady z výroby skla a skleněných výrobků

10 11 11 * Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)

10 12 Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv

10 13 Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných

10 13 09* Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest

10 14 Odpady z krematorií

10 14 01* Odpad z čištění plynu obsahující rtuť

11 01 Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)

11 01 05* Kyselé mořicí roztoky

11 01 06* Kyseliny blíže nespecifikované

11 01 07* Alkalické mořicí roztoky

11 01 08* Kaly z fosfátování

11 01 15* Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky

11 01 16* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

11 02 Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů

11 02 02* Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)

11 03 Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů

11 03 01 * Odpady obsahující kyanidy

11 03 02* Jiné odpady

11 05 Odpady ze žárového zinkování

11 05 03* Pevné odpady z čištění plynu

11 05 04* Upotřebené tavidlo

12 01 Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů

12 01 06* Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07* Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 08* Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny

12 01 09* Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny

12 01 10* Syntetické řezné oleje

12 01 12* Upotřebené vosky a tuky

12 01 18* Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej

12 01 19* Snadno biologicky rozložitelný řezný olej

12 03 Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)

12 03 01* Prací vody

12 03 02* Odpady z odmašťování vodní parou

13 01 Odpadní hydraulické oleje

13 01 01* Hydraulické oleje obsahující PCB

13 01 04 * Chlorované emulze

13 01 05* Nechlorované emulze

13 01 09* Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11* Syntetické hydraulické oleje

13 01 12* Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13* Jiné hydraulické oleje

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje

13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 03 Odpadní izolační a teplonosné oleje

13 03 01 * Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB

13 03 06* Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01

13 03 07* Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08* Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09* Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10* Jiné izolační a teplonosné oleje

13 04 Oleje z lodního dna

13 04 01* Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 02* Oleje z kanalizace přístavních mol

13 04 03* Oleje ze dna jiných lodí

13 05 Odpady z odlučovačů oleje

13 05 01* Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje

13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje

13 05 03* Kaly z lapáků nečistot

13 05 06* Olej z odlučovačů oleje

13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje

13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07 Odpady kapalných paliv

13 07 01* Topný olej a motorová nafta

13 07 02* Motorový benzín

13 07 03* Jiná paliva (včetně směsí)

13 08 Odpadní oleje blíže nespecifikované

13 08 01* Odsolené kaly nebo emulze

13 08 02* Jiné emulze

13 08 99* Odpady jinak blíže neurčené

14 06 Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů

14 06 01* Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)

14 06 02* Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 03* Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel

14 06 04* Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla

14 06 05* Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)

15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby

16 01 04* Autovraky

16 01 07* Olejové filtry

16 01 08* Součástky obsahující rtuť

16 01 09* Součástky obsahující PCB

16 01 10* Výbušné součásti (např. airbagy)

16 01 11* Brzdové destičky obsahující asbest

16 01 13* Brzdové kapaliny

16 01 14* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky

16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízení

16 02 09* Transformátory a kondenzátory obsahující PCB

16 02 10* Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09

16 02 11* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)

16 02 12* Vyřazená zařízení obsahující volný azbest

16 02 13* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12

16 02 15* Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení

16 04 Odpadní výbušniny

16 04 01 * Odpadní munice

16 04 02* Odpad ze zábavní pyrotechniky

16 04 03* Jiné odpadní výbušniny

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie

16 05 04* Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky

16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 05 08* Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 06 Baterie a akumulátory

16 06 01* Olověné akumulátory

16 06 02* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory

16 06 03 * Baterie obsahující rtuť

16 06 06* Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů

16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)

16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

16 07 09* Odpady obsahující jiné nebezpečné látky

16 08 Upotřebené katalyzátory

16 08 02* Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny

16 08 05* Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou

16 08 06* Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory

16 08 07* Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami

16 09 Oxidační činidla

16 09 01* Manganistany, např. manganistan draselný

16 09 02* Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný

16 09 03* Peroxidy, např. peroxid vodíku

16 09 04* Oxidační činidla jinak blíže neurčená

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

17 03 03 * Uhelný dehet a výrobky z dehtu

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

17 06 01 * Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

17 09 Jiné stavební a demoliční odpady

17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť

17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)

18 01 Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí

18 01 08* Nepoužitelná cytostatika

18 01 10* Odpadní amalgám ze stomatologické péče

18 02 Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat

18 02 05* Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující

18 02 07* Nepoužitelná cytostatika

19 01 Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů

19 01 05* Filtrační koláče z čištění odpadních plynů

19 01 06* Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody

19 01 07* Pevné odpady z čištění odpadních plynů

19 01 10* Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin

19 02 Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)

19 02 04* Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný

19 02 07* Olej a koncentráty ze separace

19 04 Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace

19 04 02* Popílek a jiný odpad z čištění spalin

19 04 03* Nevitrifikovaná pevná fáze

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené

19 08 06* Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů

19 08 07* Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů

19 08 08* Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy

19 08 10* Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09

19 11 Odpady z regenerace olejů

19 11 01* Upotřebené filtrační hlinky

19 11 02* Kyselé dehty

19 11 03* Odpadní voda z regenerace olejů

19 11 04* Odpady z čištění paliv pomocí zásad

19 11 07* Odpady z čištění spalin

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 200121 a 200123

 

1) Pro účely tohoto Katalogu odpadů je PCB definován v § 26 zákona.

2) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

3) Pro účely tohoto údaje jsou přechodné kovy: skandium, vanadium, mangan, kobalt, měď, ytrium, niob, hafhium, wolfram, titan, chróm, železo, nikl, zinek, zirkon, molybden a tantal. Tyto kovy nebo jejich sloučeniny jsou nebezpečné, jestliže jsou klasifikovány jako nebezpečné látky. Klasifikace nebezpečných látek stanoví, které z těchto přechodných kovů a které sloučeniny přechodných kovů jsou nebezpečné.

 

4) Stabilizační procesy mění nebezpečnost složek odpadu a tím transformují nebezpečný odpad na odpad, který není nebezpečný. Procesy solidiflkace mění pouze fyzikální skupenství odpadu (např. kapalinu na pevnou látku) pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

5) Viz příloha č. 11 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

6) Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického příslušenství mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

 

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.

Příloha č. 3 Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshr. přepravu odpadů

Podrobnosti o dokladech doprovázejících přeshraniční přepravu odpadů.

 

I. Seznam dokladů, které doprovázejí zásilku odpadů po území České republiky

 

Zásilku odpadů po území České republiky doprovází:

1) Kopie vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem ministerstva.

Pokud nebyl tento souhlas vydán („tichý souhlas"), kopie vyhotovení formuláře oznámení s potvrzeným příjmem oznámení:

- v případě přepravy odpadu z České republiky a v případě tranzitu příslušným orgánem pro příjem,

- případě přepravy odpadu do České republiky ministerstvem.

2) Kopie rozhodnutí o vydání souhlasu, pokud bylo vydáno.

3) Vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu; pokud bylo vyhotovení potvrzeno ministerstvem, s tímto potvrzením.

4) Doklady požadované přijímajícím státem a tranzitními státy.

Zásilku odpadů uvedených na zeleném seznamu (příloha č. II nařízení Rady (EHS) č. 259/93), jejichž přeshraniční přeprava nevyžaduje souhlas, doprovází doklad podle čl. 11 nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

 

II. Postup při vyplňování a pohyb nákladního listu (formulář oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů):

 

1. při přepravě odpadů z České republiky

a) Oznamovatel vyplní:

1) ve formuláři oznámení kolonky 1 až 23, vyjma podpisu v kolonce č. 23. Z takto vyplněného formuláře zhotoví oznamovatel potřebný počet kopií a každou z těchto kopií podepíše v kolonce č. 23. Podpisy jsou tedy provedeny v prvopisu (nejsou fotografovány nebo propsány). Příslušný počet potřebných vyhotovení se pořídí oboustranným fotografováním.

2) ve formuláři pro pohyb/sledování odpadů kolonky 1, 2, 8, 9, 13 až 16, 19, 20. Prohlášení oznamovatele uvedené v kolonce 22 není podepsáno.

b) Formulář oznámení se dodává ve třech vyhotoveních pro příslušný orgán pro příjem, ve dvou vyhotoveních pro ministerstvo a v jednom vyhotovení pro příslušný orgán pro tranzit a příjemce. Formulář pro pohyb/sledování odpadů se dodává v jednom vyhotovení pro dotčené příslušné orgány a příjemce.

c) Jestliže ministerstvo v případě přepravy k využití nebo příslušný orgán pro příjem v případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 vydá písemný souhlas, rozmnoží ministerstvo vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, čímž pořídí tolik dalších vyhotovení, kolik činí celkový počet plánovaných přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře oznámení, doplní pořadová čísla přeprav do kolonky 4 těchto vyhotovení a každé vyhotovení potvrdí razítkem. V případě přepravy k využití ministerstvo zašle oznamovateli rozhodnutí, vyhotovení formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a potvrzené kopie formuláře pro pohyb/sledování odpadů, příslušným orgánům pro příjem a pro tranzit zašle kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí. V případě přepravy podle čl. 4 odst. 2 písm. a) nařízení Rady (EHS) č. 259/93 zasílá ministerstvo oznamovateli potvrzené formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

d) Jestliže oznamovateli nebyl doručen písemný souhlas ministerstva ve stanovené lhůtě („tichý souhlas") a příslušný orgán pro příjem a příslušné orgány pro tranzit nevznesly námitky, oznamovatel sám pořídí tolik kopií vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, kolik činí plánovaný počet přeprav uvedený v kolonce 4 formuláře pro oznámení a doplní pořadová čísla plánovaných přeprav do položky 4 těchto vyhotovení formulářů pro pohyb/sledování odpadů.

e) Nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky oznamovatel doplní ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů určeného pro příslušnou zásilku kolonky 5, 6, 7, 17, 18 a 21 a podepíše prohlášení uvedené v kolonce 22. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, připojí k formuláři pro pohyb/sledování odpadů přílohu, na kterou se uvedou údaje požadované v kolonce 5 a 10. Jestliže byl oznamovateli doručen písemný souhlas ministerstva, použije vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů potvrzeného ministerstvem, v opačném případě použije vyhotovení, které sám pořídil podle bodu d). Toto vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů s podpisy provedenými v prvopisu bude doprovázet zásilku až do zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů. Kopie tohoto vyhotovení zašle nejpozději tři pracovní dny před přepravou zásilky všem dotčeným příslušným orgánům.

 

2. Při přepravě odpadů do České republiky:

a) Ministerstvo potvrdí příjem oznámení ve vyhotovení formuláře oznámení došlého ze zahraničí. Vyhotovení zašle oznamovateli, kopie tohoto vyhotovení příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit a příjemci.

b) Jestliže ministerstvo vydá písemný souhlas, vyznačí jej ve vyhotovení formuláře oznámení a zašle oznamovateli vyhotovení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu. Kopie formuláře oznámení s vyznačeným souhlasem a rozhodnutí o vydání souhlasu zašle příslušným orgánům pro odesílání a pro tranzit. V odůvodněných případech ministerstvo může uplatnit pro pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů postup uvedený v odst. 1 písmeno c).

c) Příjemce v České republice potvrdí příjem odpadů ve vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů doprovázejícím zásilku odpadů Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a zahraničnímu oznamovateli.

d) Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů na vyhotovení formuláře pro pohyb/sledování odpadů, které doprovázelo zásilku odpadů, a toto vyhotovení si ponechá. Kopie vyhotovení s potvrzeným příjmem zašle dotčeným příslušným orgánům a oznamovateli.

 

3. Postup dopravců při vyplňování a pohybu formuláře pro pohyb/sledování odpadů

První dopravce zúčastněný na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíše údaje v kolonce 10 a ponechá si kopii. Další dopravci podílející se na přepravě zásilky odpadů doplní a podepíší údaje postupně v kolonce 11 a 12 a ponechají si kopie. Podílí-li se na přepravě více dopravců nežli tři, další dopravci postupně vyplní a podepíší příslušné údaje na příloze k formuláři pro pohyb/sledování odpadů a ponechají si kopie formuláře včetně jeho příloh.

 

4. Návod na vyplnění jednotlivých kolonek nákladního listu

a) Obecné pokyny pro vyplňování nákladního listu

1) Nákladní list (formulář pro oznámení a formulář pro pohyb/sledování odpadů) se vyplňuje strojem nebo hůlkovým písmem. Opravy mazáním, přepisováním apod. nejsou přípustné.

2) Datum se uvádí v šestimístné podobě, ve formě dd.mm.rr. (např. 29.03.02 - 29. březen 2002).

3) Adresy se uvádějí přesné a úplné (nikoliv pouze číslo poštovní schránky).

4) Název země: uvádí se kód podle normy ISO 3166. Kódy některých zemí jsou uvedeny na rubu formuláře pro oznámení i formuláře pro pohyb sledování odpadů. Kódy některých dalších zemí: Česká republika: CZ; Maďarsko: HU; Polsko: PL; Slovensko: SK.

5) Jako registrační číslo uvádějí české subjekty identifikační číslo.

6) V případech, kde se ve formuláři požaduje název, český subjekt uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby.

7) Množství odpadů: uvádí se vždy hmotnost v kilogramech. Údaj o objemu v litrech není povinný.

8) Na přílohách se uvádí číslo nákladního listu a číslo kolonky, ke které se příloha vztahuje.

 

b) Návod na vyplnění jednotlivých kolonek formuláře oznámení

Kolonka 1

Oznamovatel je definován v čl. 2 písmeno g) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

 

Kolonka 2

Příjemce je definován v čl. 2 písmeno h) nařízení Rady (EHS) č. 259/93.

Údaj o příjemci je zpravidla totožný s údajem o zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů v položce 8. Rozdíl může nastat např. v případě, kdy před aplikací způsobů využití R1 až R11 předchází aplikace způsobů využití R12 nebo R12 nebo v případě, kdy se adresa zařízení liší od adresy příjemce.

 

Kolonka 3

V případě oznámení jednorázové přepravy se označí možnost A(i), v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu - čl. 28 nařízení Rady (EHS) č. 259/93) se označí možnost A(ii). Označení možnosti C „zařízení k využití odpadů s paušálním povolením" připadá v úvahu pouze při přepravě odpadu za účelem využití do některých členských zemí OECD, jejichž předpisy umožňují zjednodušené řízení při přepravě do takového zařízení. V České republice tato možnost není přípustná. Předtištěné číslo formuláře oznámení musí být shodné s předtištěným číslem formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

 

Kolonka 4

V případě jednorázového pohybu se uvede číslovka 1, v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) počet plánovaných přeprav.

 

Kolonka 6

V případě jednorázového pohybu se vyplní levá část této kolonky předpokládaným datem přepravy jednorázového pohybu odpadů. V případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu) se vyplní obě části této kolonky.

 

Kolonka 9

Kódy způsobu odstranění (D) nebo využití (R) odpadů jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů.

 

Kolonky 11 a 12

Kódy způsobů přepravy a druhů obalu jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení.

 

Kolonka 13 (Název a chemické složení odpadu)

Vedle označení odpadu se uvede druh odpadu a koncentrace jeho charakteristických součástí s ohledem na jejich nebezpečné vlastnosti.

 

Kolonka 14:

Kódy fyzikálních vlastností odpadu za standardního (normálního) tlaku 101,328 kPa a teploty 20 °C jsou uvedeny na rubu formuláře oznámení i formuláře pro pohyb/sledování odpadů. Pokud odpad nebude přepravován za jiné teploty, uvede se kód fyzikální vlastnosti při teplotě, za které bude odpad přepravován, a doplní se údaj této teploty ve stupních Celsia.

 

Kolonka 15 (Identifikační kód odpadu):

Identifikační kód odpadu v České republice je kód Katalogu odpadů (příloha č. 1 této vyhlášky). Mezinárodní kód identifikace odpadů (IWIC) se uvádí u nebezpečných odpadů, pokud jej vyžaduje přijímající stát. Návod k jeho sestavení je uveden v části II-5 této přílohy.

 

Kolonka 16

Vyplňuje se u odpadů určených k využití. Týká-li se oznámení odpadu, který není zařazen ani na zeleném, ani na žlutém, ani na červeném seznamu odpadů (tj. ani v příloze II, ani v příloze III ani v příloze IV nařízení Rady (EHS) č. 259/93), označí se kolonka „jiný" a v příloze se případně uvedou podrobnosti.

 

Kolonka 17

Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Kódy jsou uvedeny v dodatcích I a II Basilejské úmluvy.

 

Kolonka 18

Vyplňuje se v případě nebezpečných odpadů. Jedná se o kódy nebezpečných vlastností podle Basilejské úmluvy (jsou odlišné od kódů nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona). Kódy nebezpečných vlastností jsou uvedeny na rubu formuláře, dále jsou uvedeny v dodatku III Basilejské úmluvy.

 

Kolonka 19

Vyplňuje se v případě, že se nebezpečné odpady přepravují jako nebezpečné věci podle mezinárodních předpisů o přepravě nebezpečných věcí (ADR, RID, IMDG Code aj.) Všechny údaje se vyplňují podle těchto předpisů, tj. UN číslo (UN Number), oficielní pojmenování pro přepravu (proper shipping name) a třída (Class).

 

Kolonka 20

Uvádějí se kódy zemí podle normy ISO 3166 a hraniční přechody. Pokud jsou v některých státech (např. v Německu) příslušné orgány označeny kódy, uvede se příslušný kód.

 

Kolonka 21

Vyplňuje se pouze v případě přeshraniční přepravy odpadů do, z a přes Evropské společenství.

 

Kolonka 24, 25 a 26

Vyplňují příslušné orgány. Podmínky souhlasu ministerstva se uvádějí v rozhodnutí, v položce 26 se učiní na ně odkaz.

 

c) Návod na vyplnění jednotlivých položek a pohyb formuláře pro pohyb/sledování odpadů

Kolonky 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 19

Obsahují shodné údaje s odpovídajícími kolonkami formuláře pro oznámení.

 

Kolonka 3

Předtištěné číslo formuláře pro pohyb/sledování odpadů musí být shodné s předtištěným číslem formuláře oznámení.

 

Kolonka 4

Uvede se pořadové číslo každé jednotlivé přepravy v případě obecného oznámení (vícenásobného pohybu). Číslování začíná číslovkou 1.

 

Kolonky 5, 6, 7

Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, připojí se příloha, na které se uvedou údaje obsažené v těchto kolonkách.

 

Kolonky 10, 11, 12

Jako identifikace dopravního prostředku se uvádí státní poznávací značka motorového vozidla, číslo vlaku apod. Kolonku vyplňuje a podepisuje dopravce. Je-li na přepravě zúčastněno více dopravců než tři, doplní a podepíše přílohu.

 

Kolonka 20

Zde se uvedou bezpečnostní pokyny k manipulaci s odpadem, opatření při havárii apod. Při nedostatku místa se připojí příloha.

 

Kolonka 23

Jestliže při přepravě odpadů do České republiky k využití některým ze způsobů R1 až R11 nebo k odstranění některým ze způsobů D1 až D12 uvedeným v kolonce 9 musí předcházet aplikace některého ze způsobů využití R11 nebo R12 nebo odstranění D13 nebo D14 nebo D15, potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci těchto postupů v této kolonce.

 

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto položku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

 

Kolonka 24

V této položce potvrdí příjemce v České republice převzetí odpadů k aplikaci způsobu využití nebo odstranění uvedeného v kolonce 9.

V případě přepravy odpadu z České republiky nebo tranzitu přes Českou republiku tuto kolonku vyplňuje příjemce v přijímajícím státu.

 

 

Kolonka 25

Příjemce v České republice potvrdí využití nebo odstranění odpadů způsobem uvedeným v kolonce 9.

V případě přepravy odpadů z České republiky nebo tranzitu tuto kolonku vyplňuje zahraniční příjemce v přijímajícím státu.

 

5. Návod na vyplnění mezinárodního identifikačního kódu odpadu (IWIC)

Mezinárodní identifikační kód odpadu (International Waste Identification Code, IWIC), se sestavuje v šesti krocích z jednotlivých dílčích kódů, které jsou od sebe odděleny dvojitou šikmou čarou. Dílčí kódy jsou vybírány z následujících šesti zdrojů:

1. Skupiny odpadů (příloha č. 1 zákona)

2. Způsoby využívání odpadů (příloha č. 3 zákona) a způsoby odstraňování odpadů (příloha č. 4 zákona)

3. Odpady, které mohou být nebezpečné (tabulka č. 1 této přílohy)

4. Složky, které mohou činit odpad nebezpečným (tabulka č. 2 této přílohy)

5. Přehled nebezpečných vlastností odpadů (tabulka č. 3 této přílohy)

6. Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady (tabulka č. 4 této přílohy)

Tabulky č. 1 až 4 této přílohy slouží pouze pro účel sestavení kódu IWIC. V zápisu IWIC pro konkrétní odpad se nehodící se symboly škrtnou.

1. Ze zdroje uvedeného pod bodem 1 se vybere jedna nebo nanejvýš dvě položky a ta (ty) se označí písmenem Q s příslušným číslem (čísly), čímž vznikne dílčí kódQ... +

2. Ze zdroje uvedeného pod bodem 2 se vybere jeden ze způsobů odstranění nebo využití odpadu a označí se písmenem D nebo R s příslušným číslem, čímž vznikne dílčí kód D... nebo R... Po 1. a 2. kroku obdržíme obecný zápis Q... + ...//D, R...

3. Je-li odpad kapalný, označíme jej písmenem L, má-li povahu kalu, písmenem P, a je-li tuhý (vč. prášku), písmenem S. Když pak k jednomu z uvedených písmen přidáme příslušné číslo typu odpadů ze zdroje uvedeného pod bodem 3, obdržíme dílčí kód L... nebo P...anebo S... Po třech krocích bude mít obecný zápis první části IWIC podobu: Q... + ...//D, R...//L, P, S...

4. Dále se uvede, zda odpad obsahuje jednu nebo více (maximálně tři) složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4. Tyto složky se označí písmenem C s příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok má tvar: C... + ... + ... Jestliže odpad neobsahuje žádnou ze složek uvedených ve zdroji uvedeném pod bodem 4, označí se kódem "CO". Po čtyřech krocích bude mít neúplný zápis IWIC obecnou podobu: Q... + ...//D), R...//L, P, S...//C... + ....+ ...

5. Ze zdroje uvedeného pod bodem 5 se vybere jedna nebo dvě rozhodující nebezpečné vlastnosti odpadu, které jsou označeny písmenem H a příslušným číslem, takže dílčí kód pro tento krok bude mít tvar: H... + ... Zápis po pěti krocích bude: Q... + ...//D, R...//L, P, S...//C... + ... + ...//H... + ...

6. Ve zdroji uvedeném pod bodem 6 se vyhledá činnost, při které odpad vzniká, a ta bude označena dílčím kódem A a příslušným číslem. Po šesti krocích bude IWIC ve tvaru:

Q... + ...//D, R..//L, P, S...//C... +... + ...//H... + ....//A...

 

Tabulka č. 1

Odpady, které mohou být nebezpečné

(ve formě kapaliny, kalu nebo pevné látky)

 

Kód

1 Specifické odpady z nemocnic, klinik a ostatních zdravotnických zařízení

2 Odpad z výroby a přípravy léčiv, léčivých přípravků a léčivých látek

3 Nepoužitelná léčiva, léčivé přípravky a léčivé látky

4 Odpad z výroby, přípravy a použití pesticidů a prostředků na ochranu rostlin

5 Odpad z výroby, přípravy a použití chemických prostředků na ochranu dřeva

6 Odpad z výroby, přípravy a použití organických rozpouštědel

7 Odpad z tepelného zpracování a temperovacích operací s obsahem kyanidů

8 Odpadní minerální oleje nevhodné pro jejich původní použití

9 Odpadní směsi oleje a vody, uhlovodíků a vody, emulze

10 Odpadní látky a předměty s obsahem polychlorovaných bifenylů (PCB) a/nebo polychlorovaných terfenylů (PCT) a/nebo polybromovaných bifenylů (PBB)

11 Odpadní dehtové zbytky vznikající při čištění, destilaci a jakémkoliv pyrolytickém zpracování

12 Odpad z výroby, přípravy a použití inkoustů, barviv, pigmentů, barev, laků a nátěrů

13 Odpad z výroby, přípravy a použití pryskyřic, latexů, změkčovadel, klihů a lepidel

14 Odpadní chemické látky vznikající při výzkumu a vývoji nebo výukové činnosti, které jsou nové a/nebo jejichž účinky na člověka nebo životní prostředí nejsou známé

15 Látky výbušné povahy, které nepodléhají jiným právním předpisům

16 Látky z výroby, přípravy a použití fotografických chemikálií a materiálů pro fotografické zpracování

17 Odpad vznikající při povrchové úpravě kovů a plastů

18 Zbytky vznikající při průmyslovém odstraňování odpadů

 

Materiály, které obsahují některou složku uvedenou ve v tabulce č. 2 této přílohy (Složky potenciálně nebezpečných odpadů)

 

19 Živočišná nebo rostlinná mýdla, tuky a vosky

20 Nehalogenované organické látky, nepoužívané jako rozpouštědla

21 Anorganické látky bez obsahu kovů

22 Popel a/nebo škvára

23 Zemina, písek a jíl

24 Temperovací soli bez obsahu kyanidů

25 Kovový prach, prášek

26 Upotřebené katalyzátory

27 Kapaliny nebo kaly s obsahem kovů

28 Zbytky z čištění, vyjma (29) a (30)

29 Kaly z čištění plynů

30 Kaly z úpravy vody a úpraven průmyslových odpadních vod

31 Zbytky z dekarbonizace

32 Zbytky iontoměničů

33 Kaly z čištění městských odpadních vod

34 Odpadní vody neuvedené v tabulce č. 1 v této příloze

35 Zbytky z čištění nádrží a/nebo zařízení

36 Znečištěná zařízení

37 Znečištěné kontejnery, které obsahují jednu nebo více složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu

38 Baterie a akumulátory

39 Rostlinné oleje

40 Materiály, které byly vytříděny z komunálního odpadu a které mají některou z vlastností uvedených v tabulce č. 2 v této příloze

41 Jakékoliv další odpady, které obsahují některou ze složek uvedených v příloze č. 5 k zákonu

 

Tabulka č. 2

Složky, které mohou činit odpad nebezpečným

(v závorce je uveden kód z dodatku I Basilejské úmluvy)

 

Kód    Složky

C1 beryllium; sloučeniny beryllia (Y20)

C2 sloučeniny vanadu

C3 sloučeniny šestimocného chromu (Y21)

C4 sloučeniny kobaltu

C5 sloučeniny niklu

C6 sloučeniny mědi (Y22)

C7 sloučeniny zinku (Y23)

C8 arsen; sloučeniny arsenu (Y24)

C9 selen; sloučeniny selenu (Y25)

C10 sloučeniny stříbra

C11 kadmium; sloučeniny kadmia (Y26)

C12 sloučeniny cínu

C13 antimon; sloučeniny antimonu (Y27)

C14 tellur; sloučeniny telluru (Y28)

C15 baryum; sloučeniny barya; s výjimkou síranu barnatého

C16 rtuť; sloučeniny rtuti (Y29)

C17 thallium; sloučeniny thallia (Y30)

C18 olovo; sloučeniny olova (Y31)

C19 anorganické sulfidy

C20 anorganické sloučeniny fluoru s výjimkou fluoridu vápenatého (Y32)

C21 anorganické kyanidy (Y33)

C22 následující alkalické kovy a kovy alkalických zemin: lithium, sodík, draslík, vápník, hořčík v nevázané podobě

C23 kyselé roztoky nebo kyseliny v pevné formě (Y34)

C24 zásadité roztoky nebo zásady v pevné formě (Y35)

C25 azbest (prach a vlákna) (Y36)

C26 organické sloučeniny fosforu (Y37)

C27 karbonyly kovů(Y19)

C28 peroxidy

C29 chlorečnany

C30 chloristany

C31 azidy

C32 Polychlorované bifenyly (PCB) a/nebo polychlorované terfenyly (PCT) a/nebo polybromované bifenyly (PBB) (Y10)

C33 léčiva, léčivé přípravky, léčivé látky nebo veterinární přípravky

C34 biocidy a prostředky na ochranu rostlin

C35 infekční látky

C36 kreosoty

C37 izokyanatany; thiokyanatany

C38 organické kyanidy (Y38)

C39 fenoly; sloučeniny fenolu včetně chlorfenolu (Y39)

C40 ethery (Y40)

C41 halogenovaná rozpouštědla (Y41)

C42 organická rozpouštědla, s výjimkou halogenovaných rozpouštědel (Y42)

C43 organohalogenové sloučeniny jiné než sloučeniny uvedené v této tabulce (Y45)

C44 aromatické sloučeniny; polycyklické a heterocyklické organické sloučeniny

C45 organické sloučeniny dusíku; zejména alifatické aminy

C46 organické sloučeniny dusíku; zejména aromatické aminy

C47 látky výbušné povahy (Y15)

C48 organické sloučeniny síry

C49 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzofuranu (Y43)

C50 jakýkoliv kongener polychlorovaného dibenzo-p-dioxinu (Y44)

C51 uhlovodíky a jejich sloučeniny s kyslíkem, dusíkem a/nebo sírou, pokud nejsou uvedeny jinde v této tabulce

 

 

Tabulka č. 3

Přehled nebezpečných vlastností odpadů

(Tato tabulka je převzata z Basilejské úmluvy (dodatek III) a slouží pouze pro sestavení

Mezinárodního kódu odpadu IWIC)

 

Kód Vlastnost

H1.1 Výbušnost

Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka nebo odpad (nebo směs látek nebo odpadů), která je sama schopna chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a tlaku a s takovou teplotou, tlakem a rychlostí, že může způsobit poškození okolí.

 

H3 Hořlavost kapalin

Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo směsi kapalin, popř. kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi (např. nátěrové hmoty apod., avšak nikoliv látky nebo odpady, které jsou jinak klasifikovány na základě jejich nebezpečných vlastností), které uvolňují hořlavé páry při teplotě nepřesahující 60,5° C při zkoušce v uzavřeném kelímku a teplotě nepřesahující 65,6° C při zkoušce v otevřeném kelímku. (Protože výsledky zkoušek v otevřeném kelímku a zkoušek v uzavřeném kelímku nejsou přesné, srovnatelné a dokonce jednotlivé výsledky stejné zkoušky jsou často rozdílné, předpisy odlišující se od výše uvedených hodnot, které berou v úvahu tyto rozdíly, jsou v souladu s touto definicí.)

 

H4.1 Hořlavost pevných látek

Pevné látky nebo odpadní pevné látky jiné než ty, které jsou klasifikovány jako výbušniny, které jsou za podmínek, jimž jsou vystaveny při přepravě, snadno zápalné nebo které mohou třením způsobit požár, popř. k němu přispět.

 

H4.2 Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit

Látky nebo odpady podléhající samovolnému ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny při přepravě, nebo zahřívající se při styku se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení.

 

H4.3 Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny

Látky nebo odpady, které reakcí s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění hořlavých plynů v nebezpečném množství.

 

H5.1 Oxidační schopnost

Látky nebo odpady, které zatímco samy nemusí být zápalné, avšak uvolňováním kyslíku mohou zapálit jiné látky nebo k jejich zapálení přispět.

 

H5.2 Tepelná nestálost organických peroxidů

Organické látky nebo odpady, které obsahují peroxidickou vazbu -O-O-, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat exotermickému samozrychlujícímu rozkladu.

 

H6.1 Akutní toxicita

Látky nebo odpady, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození lidského zdraví, jestliže jsou požity nebo vdechovány nebo proniknou pokožkou.

 

H6.2 Infekčnost

Látky nebo odpady obsahující živé mikroorganismy nebo jejich toxiny a další infekční agens, které jsou známé nebo podezřelé z vyvolávání onemocnění u zvířat a lidí.

 

H8 Žíravost

Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit těžké poškození, jestliže přijdou do styku s živou tkání, nebo v případě úniku mohou poškodit nebo dokonce zničit ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobovat jiná rizika.

 

H10 Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny

Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují jedovaté plyny v nebezpečném množství.

 

H11 Chronická toxicita a pozdní účinek

Látky nebo odpady, které, když jsou vdechovány nebo požity nebo když proniknou pokožkou, mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně karcinogenity.

 

H12 Ekotoxicita

Látky nebo odpady, které, jsou-li uvolněny, představují okamžité nebo opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení životního prostředí biologickou akumulací nebo jedovatými účinky na biotické systémy.

 

H13 Následná nebezpečnost

Látky nebo odpady schopné jakýmkoli způsobem uvolňovat po odstranění nebo využití jiné látky, např. výluhy, které vykazují výše uvedené vlastnosti.

 

Tabulka č. 4

Činnosti, při kterých mohou vznikat nebezpečné odpady

 

Zemědělství

A100 Zemědělství, lesnictví

A101 rostlinná výroba

A102 živočišná výroba

A103 lesnictví a těžba dřeva

A110 Výroba potravin

A111 výroba masa a masných výrobků

A112 zpracování mléka

A113 výroba živočišných a rostlinných olejů a tuků

A114 výroba cukru

A115 ostatní

A120 Výroba nápojů

A121 výroba destilovaných alkoholických nápojů

A122 výroba piva

A123 výroba jiných nápojů

A130 Výroba krmiv

 

Dobývání energetických surovin, výroba elektřiny, výroba vody

A150 Dobývání uhlí

A151 dobývání uhlí a výroba briket

A152 výroba koksu

A160 Dobývání ropy

A161 dobývání ropy a zemního plynu

A162 rafinace ropy

A163 skladování ropy a produktů z rafinace zemního plynu

A170 Výroba elektřiny

A171 centrální tepelné elektrárny

A172 centrální vodní elektrárny

A173 centrální jaderné elektrárny

A173 jiná centrální zařízení k výrobě elektrické energie

A180 Výroba vody

 

Výroba kovů

A200 Dobývání rud

A210 Hutnictví železa

A211 výroba litiny (vysoké pece)

A212 výroba surové oceli (surové železo)

A213 primární přeměna oceli (válcovny)

A220 Hutnictví neželezných kovů

A221 výroba oxidu hlinitého

A222 metalurgie hliníku

A223 metalurgie olova a zinku

A224 metalurgie drahých kovů

A225 metalurgie jiných neželezných kovů

A226 výroba feroslitin

A227 výroba elektrod

A230 Slévárenství a zpracování kovů

A231 odlévání železa

A232 odlévání neželezných kovů

A233 zpracování kovů (nezahrnující obrábění)

A240 Výroba mechanických, elektrických a elektronických výrobků

A241 obrábění

A242 tepelné zpracování

A243 povrchová úprava kovů

A244 nanášení barev

A245 montáž, elektrická instalace

A246 výroba baterií a suchých článků

A247 výroba elektrických drátů a kabelů (plátování, pokovování, izolace) výroba elektronických dílů

 

Výroba a zpracování stavebních materiálů, keramiky a skla

A260 Důlní a povrchová těžba nerud

A270 Stavební materiály, keramika, sklo

A271 výroba vápna, cementu a sádry

A272 výroba keramických produktů

A273 výroba produktů obsahujících azbestový cement

A274 výroba jiných stavebních materiálů

A275 výroba a zpracování skla

A280 Pozemní a inženýrské stavby

 

Výroba chemických výrobků

A300 Výroba základních chemických látek

A301 výroba a zpracování chlóru

A351 výroba průmyslových hnojiv

A401 výroba základních anorganických chemických látek

A451 zpracování uhlí a ropy

A501 výroba plastů v primární formě

A551 výroba základních organických chemických látek

A601 výroba základních látek pro výrobu detergentů

A651 výroba léčiv, pesticidů, biocidů

A669 výroba ostatních chemických látek

 

Zpracování chemických výrobků

A700 Výroba inkoustů, laků, barev, lepidel

A701 výroba inkoustů

A702 výroba barev

A703 výroba laků

A704 výroba lepidel

A710 Výroba fotografických produktů

A711 výroba fotografických desek

A712 výroba chemických výrobků pro fotografické účely

A720 Výroba parfémů, mýdel a detergentů

A721 výroba mýdel

A722 výroba detergentů

A723 výroba parfémů

A730 Výroba pryžových a plastových výrobků

A731 výroba pryžových produktů

A732 výroba plastových výrobků

A740 Výroba azbestocementových výrobků

A750 Výroba výbušnin a výbušných předmětů

 

Textilní a oděvní průmysl, zpracováni kožešin, výroba a zpracování usní

 

A760 Textilní a oděvní průmysl

A761 česání a mykání textilních vláken

A762 úprava, předení, tkaní textilních vláken

A763 bělení, barvení, tištění textilních materiálů

A764 oděvní průmysl

A770 Výroba a zpracování usní, zpracování kožešin

A771 výroba usní, úprava kůží

A772 zpracování kožešin

A773 výroba usňové obuvi a jiných výrobků z usní

 

Dřevařský průmysl a výroba nábytku

A780 Průmysl dřevařský a výroba nábytku

A781 výroba pilařská, výroba dřevěných panelů

A782 zpracování dřeva a výroba nábytku

A790 Příbuzná odvětví

 

Papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelské činnosti

A800 Výroba papíru a lepenky

A801 výroba vlákniny

A802 výroba papíru a lepenky

A803 výroba zboží z papíru a lepenky

A810 Polygrafický průmysl, vydavatelství

A811 tisk, vydavatelství

A812 fotografické laboratoře

 

Obchodní služby

A820 Prádelny, chemické čištění a barvení

A830 Obchodní podniky

A840 Prodej, údržba a oprava motorových vozidel, doprava

A841 prodej, údržba a oprava motorových vozidel

A842 doprava

A850 Hotely, kavárny, restaurace

 

Služby všeobecně

A860 Zdravotnictví

A861 zdravotnictví (zejména zdravotnická zařízení ambulantní péče, lékárenské péče, odborné léčebné ústavy)

A870 Výzkum

A871 výzkum (včetně laboratoří)

A880 Administrativní činnosti, kanceláře

 

Domácnost

A890 Domácnosti

 

Odstraňování odpadů a čištění odpadních vod

A900 Čištění a údržba veřejných ploch

A910 Čištění odpadních vod

A920 Odstraňování komunálního a jemu podobného odpadu z obcí

A930 Zpracování odpadů z průmyslu

A931 spalování

A932 fyzikálně chemické zpracování

A933 biologické zpracování

A934 solidifikace odpadů

A935 shromažďování a/nebo úprava odpadů

A936 skládkování

 

Regenerace - opětovné použití

A940 Regenerace odpadních materiálů

A941 regenerace olejů

A942 regenerace rozpouštědel

A943 regenerace ionexových pryskyřic

A950 Opětovné použití odpadních materiálů

___________________________________________________________