383/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 17. října 2001

o podrobnostech nakládání s odpady

ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb. a vyhlášky č. 353/2005 Sb.

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 5, § 16 odst. 5, § 18 odst. 4, § 21 odst. 5, § 22 odst. 2, § 29 odst. 3, § 31 odst. 7, § 34 odst. 4, § 37 odst. 4, § 38 odst. 10, § 39 odst. 11, § 40 odst. 5, § 41 odst. 4, § 51 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, (dále jen "zákon"):

 

 

*ČÁST I - ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ SBĚRU ODPADŮ

ČÁST PRVNÍ

ŽÁDOST O SOUHLAS K PROVOZOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ

SBĚRU NEBO VÝKUPU ODPADŮ A ŽÁDOST O SOUHLAS K NAKLÁDÁNÍ

S NEBEZPEČNÝMI ODPADY

 

[K § 14 odst. 5 písm. a) a b) a § 16 odst. 5 zákona]

 

§ 1 Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení sběru odpadů

Náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů

 

(1) Žádost o udělení souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") obsahuje:

a)  obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b)  identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c)  označení a adresu všech provozoven, kde je využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, nejde-li o mobilní zařízení,

d)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

e)  kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

f)   jméno, příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

g)  název, účel a technický popis zařízení včetně všech zařízení souvisejících, popis technologického postupu nakládání s odpadem v zařízení,

h)  seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno,

i)   popis přístupových tras k zařízení ve vztahu k jednotlivým druhům dopravy odpadů do zařízení, nejde-li o mobilní zařízení,

j)   způsob skladování odpadů v zařízení,

k)  návrh sledování (monitoringu) vlivu provozu zařízení na okolní životní prostředí a zdraví lidí odpovídající typu zařízení a druhům odpadů,

l)   plán odborného vzdělávání pracovníků zařízení,

m)pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení, doklad o souladu zařízení se zvláštními právními předpisy, nejde-li o mobilní zařízení,

n)  návrh provozního řádu a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1.

(2) Žádost o udělení souhlasu k provozování skládky odpadů obsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1 a dále tyto další náležitosti:

a)  celkovou kapacitu skládky odpadů,

b)  předpokládané množství odpadů, které naplní její kapacitu,

c)  hydrogeologický a inženýrsko-geologický popis a geotechnické podmínky místa skládky,

d)  návrh plánu na uzavření skládky a následnou péči o skládku.

(3) Pokud jsou některé z náležitostí žádosti o udělení souhlasu k provozování zařízení uvedené v odstavcích 1 a 2 obsahem provozního řádu zařízení, mohou být v žádosti obsaženy formou odkazu na příslušná ustanovení provozního řádu.

 

 

§ 2 Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání

Náležitosti žádosti o souhlas k nakládání

s nebezpečnými odpady

 

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje:

a)  obchodní firmu nebo název, právní formu a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firmu, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li žadatel fyzickou osobou,

b)  identifikační číslo žadatele, bylo-li přiděleno,

c)  jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo pobytu fyzické osoby nebo fyzických osob oprávněných jednat jménem žadatele,

d)  kopii podnikatelského oprávnění (např. živnostenský list) nebo kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii zřizovací listiny žadatele,

e)  jméno a příjmení odpadového hospodáře a doklady o jeho odborné způsobilosti podle § 15 odst. 6 zákona, pokud žadatel má podle § 15 zákona povinnost určit odpadového hospodáře,

f)   seznam nebezpečných odpadů podle Katalogu odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi.

 

*ČÁST II - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ

ČÁST DRUHÁ

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ZAŘÍZENÍ A SEZNAM ODPADŮ, PŘI JEJICHŽ ODBĚRU

NEBO VÝKUPU JE PROVOZOVATEL ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU NEBO VÝKUPU

ODPADŮ POVINEN VÉST EVIDENCI OSOB, OD KTERÝCH ODPADY ODEBRAL NEBO VYKOUPIL

 

[K § 13 odst. 4, § 14 odst. 5 písm. c), § 18 odst. 4 a § 22 odst. 2 zákona]

 

§ 3

 

Pro účely této části vyhlášky se rozumí

a)  mobilním zařízením k využívání nebo odstraňování odpadů - zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů schopné pohybu a samostatné funkce, které přemístěním tuto svou funkci neztratí,

b)  mobilním zařízením ke sběru nebo výkupu odpadů - sběrový prostředek schopný samostatného pohybu a splňující požadavky na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů stanovené zákonem a touto vyhláškou a požadavky na přepravu odpadů podle zvláštních právních předpisů,

c)  odpady vzniklými při spalování nebezpečných odpadů - jakékoliv kapalné nebo pevné materiály (včetně popela, strusky, popílku a zachyceného prachu z odlučovačů a filtrů, reakčních produktů z čištění plynu, kalu z čištění odpadních vod, použitých katalyzátorů a použitého aktivního uhlí), které vznikají při procesu spalování nebezpečných odpadů a naplňují definici odpadu podle § 3 zákona,

d)  soustřeďováním odpadů - jejich shromažďování původcem, sběr a výkup k tomu oprávněnou osobou, skladování odpadů jejich původci i oprávněnými osobami, ale i jiné soustřeďování než skladování převzatých odpadů osobami oprávněnými k jejich využití nebo odstranění před jejich využitím nebo odstraněním.

 

§ 4 Obecné požadavky na zařízení

Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování,

sběru a výkupu odpadů

 

(1) Zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (dále jen "zařízení") musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí a musí být provozováno a vybaveno tak, aby nedocházelo ke znečišťování přístupových cest a jeho okolí využívanými, odstraňovanými, sbíranými nebo vykupovanými odpady.

(2) Každé zařízení musí být vybaveno:

a)  doprovodnými zařízeními (zejména manipulačními a skladovacími prostory, technickými prostředky umožňujícími příjem odpadů),

b)  monitorovacím systémem předpokládaných dopadů provozu zařízení na jednotlivé složky životního prostředí včetně pracovního prostředí odpovídajícím typu zařízení a druhům odpadů, se kterými je v něm nakládáno,

c)  technickým vybavením a/nebo organizačním opatřením zabraňujícím přístupu nepovolaných osob a využívání nebo odstraňování odpadu v rozporu s provozním řádem a právními předpisy,

d)  informační tabulí čitelnou z volně přístupného prostranství před zařízením, na níž jsou uvedeny následující informace:

1.  název zařízení,

2.  druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které mohou být v zařízení využívány, odstraňovány, sbírány nebo vykupovány,

3.  obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby oprávněné jednat jménem provozovatele,

4.  správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení,

5.  provozní doba zařízení.

(3) Při přejímce odpadů do zařízení postupuje provozovatel zařízení a dodavatel (vlastník) odpadů způsobem uvedeným v příloze č. 2.

(4) Při provozu zařízení musí být vždy přítomen pracovník určený provozovatelem k jeho obsluze.

 

§ 5 Shromažďování odpadů

Shromažďování odpadů

 

(1) Jako shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů mohou sloužit zejména speciální nádoby, kontejnery, obaly, jímky a nádrže, které splňují technické požadavky kladené na shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů touto vyhláškou a které splňují požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí.

(2) Shromažďovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a)  odlišení shromažďovacích prostředků odpadů (tvarově, barevně nebo popisem) od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady, nebo používaných pro jiné druhy odpadů,

b)  zajištění ochrany odpadů před povětrnostními vlivy, pokud jsou shromažďovací prostředky určeny pro použití mimo chráněné prostory a nejsou-li určeny pouze pro odpady inertní,

c)  odolnost proti chemickým vlivům odpadů, pro které jsou určeny,

d)  v případě, že shromažďovací prostředky slouží i jako přepravní obaly, musí splňovat požadavky zvláštních právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí a zboží,

e)  shromažďovací prostředky pro komunální odpad musí odpovídat příslušným technickým normám,

f)   svým provedením samy o sobě nebo v kombinaci s technickým provedením a vybavením místa, v němž jsou umístěny, zabezpečují ochranu okolí před druhotnou prašností, zejména u pevných odpadů vzniklých při spalování nebezpečných odpadů ve spalovnách odpadů a odpadů s obsahem azbestu,

g)  zabezpečují, že odpad do nich umístěný je chráněn před nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými druhy odpadů nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí nebo životní prostředí,

h)  umožní svým provedením bezpečnost při obsluze a čištění a dezinfekci po svém vyprázdnění, zejména u odpadů ze zdravotnických zařízení.

(3) Při volbě shromažďovacího místa nebo umístění shromažďovacího prostředku musí být zohledněny otázky bezpečnosti při jeho obsluze, požární bezpečnosti, jeho dostupnosti a možnosti obsluhy mechanizačními a dopravními prostředky.

(4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3.

(5) Na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

(6) Shromažďovací prostředek může být vyprázdněn pouze do přepravního obalu určeného pro nakládání se shromažďovaným druhem odpadu nebo může sám být přepravním obalem nebo může být umístěn nebo vyprázdněn do skladu jako skladovací prostředek nebo umístěn či vyprázdněn do zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů nebo do zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů. Po vyprázdnění musí umožňovat čištění a desinfekci.

(7) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.

 

§ 6 Soustřeďování odpadů

Soustřeďování odpadů

 

Pokud se nejedná o shromažďování, skladování, sběr nebo výkup odpadů, lze odpady soustřeďovat pouze za podmínek stanovených v § 5.

 

§ 7 Skladování odpadů

Skladování odpadů

 

(1) Jako sklady odpadů mohou sloužit volné plochy, přístřešky, budovy, podzemní a nadzemní nádrže apod., které splňují technické požadavky kladené na sklady odpadů touto vyhláškou, požadavky stanovené zákonem a zvláštními právními předpisy na ochranu životního prostředí a zdraví lidí  a které byly zřízeny k tomuto účelu v souladu se zvláštními právními předpisy.

(2) Sklady, jejich části a skladovací prostředky odpadů musí splňovat tyto základní technické požadavky:

a)  musí být vzájemně oddělené a utěsněné tak, aby bylo zabráněno míšení jednotlivých druhů odpadů a zabráněno jejich úniku do okolního prostředí,

b)  svým provedením a organizací provozu musí zabezpečit, že nedojde k ohrožení zdraví člověka a poškození žádné ze složek životního prostředí podle zvláštních právních předpisů,

c)  sklady nebezpečných odpadů musí splňovat stejné technické a bezpečnostní požadavky jako sklady látek, přípravků a výrobků stejných nebezpečných vlastností,

d)  musí umožnit snadnou a bezpečnou manipulaci s odpady ve vnějších a vnitřních prostorech,

e)  místa, na nichž jsou odpady skladovány v přímém kontaktu s terénem nebo podlahou (bez využití skladovacích prostředků), musí svým technickým zabezpečením odpovídat těsnění příslušných skupin skládek určených k odstraňování skladovaných odpadů.

(3) Sklad nebezpečných odpadů musí být vybaven identifikačními listy nebezpečných odpadů v nich skladovaných podle přílohy č. 3.

(4) Sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k odstranění po dobu delší než 1 rok, a sklady, ve kterých jsou skladovány odpady určené k využití po dobu delší než 3 roky, musí svým technickým zabezpečením odpovídat ve vztahu ke skladovaným odpadům příslušné skupině skládek. Takové skladování se považuje za dlouhodobé.

(5) Na shromažďování nebezpečných odpadů, které mají nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona, popřípadě stejné nebezpečné vlastnosti jako mají chemické látky nebo přípravky, na které se vztahuje zvláštní právní předpis, se také vztahují obdobné technické požadavky jako na shromažďování těchto chemických látek a přípravků podle zvláštních právních předpisů.

(7) Sklad odpadů musí být provozován podle provozního řádu, jehož obsah je shodný s obsahem provozního řádu zařízení pro nakládání s odpady skupiny A, uvedeného v příloze č. 1.

 

 

§ 8 Sběr a výkup odpadů

Sběr a výkup odpadů

 

(1) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů musí splňovat kromě obecných požadavků na zařízení podle § 4 i stejné technické požadavky jako zařízení ke shromažďování nebo skladování odpadů uvedené v § 5 a 7.

(2) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů je povinen v souladu s § 18 odst. 3 zákona vést evidenci osob, od kterých vykoupil věci jako odpady následujících druhů odpadů podle Katalogu odpadů:

 

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

17 04 01

měď, bronz, mosaz

17 04 02

hliník

17 04 03

olovo

17 04 04

zinek

17 04 06

cín

17 04 07

směsi kovů (17 04 01 - 06)

17 04 11

kabely

16 01 17

železné kovy

16 01 18

neželezné kovy

17 04 05

železo a ocel

17 04 07

směsné kovy

20 01 40

kovy

 

 (3) Evidence osob podle odstavce 2 obsahuje druh a množství odebraného nebo vykoupeného odpadu podle Katalogu odpadů, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu nebo pobytu a číslo občanského průkazu, nebo jiný průkaz totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.

 

§ 9 Technické požadavky na nakládání s odpady

Technické požadavky na nakládání s odpady vzniklými

při spalování komunálních a nebezpečných odpadů

 

Přeprava a soustřeďování suchých prachových zbytků po spalování musí být prováděny tak, aby bylo zamezeno znečištění okolí druhotnou prašností a byly dodrženy požadavky zvláštních právních předpisů.

 

*ČÁST III - ZRUŠENA

ČÁST TŘETÍ

zrušena vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 10

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 11 zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 11a zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 12 zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 12a zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

 

 

*ČÁST IV - PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY

ČÁST ČTVRTÁ

PODROBNOSTI NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI VÝROBKY, VYBRANÝMI ODPADY

A VYBRANÝMI ZAŘÍZENÍMI

 

(K § 29 odst. 3, k § 31 odst. 8, k § 34 odst. 4, k § 35 odst. 3, k § 37 odst. 9, k § 37a odst. 4 písm. b) a k § 37b odst. 2 zákona)

 

Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji

§ 13 Technické požadavky na nakládání s odpadními oleji

 

(1) Druhy odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje podle § 28 písm. a) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 13.

(2) Seznam odpadních olejů podléhajících zpětnému odběru podle § 38 odst. 1 písm. a) zákona je uvedený v příloze č. 14.

 

 

 

§ 14

 

(1) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, třídí a odděleně shromažďují nebo soustřeďují odpadní oleje podle jednotlivých druhů podle Katalogu odpadů.

(2) Kapacita zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů, a míst zpětného odběru použitých olejů, musí být taková, aby při běžném provozu postačovala k odběru veškerých nabídnutých odpadních olejů.

(3) Zařízení ke sběru nebo výkupu odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů podle části druhé a dále musí být vybaveno

a)  nádržemi pro oddělený příjem jednotlivých druhů odpadních olejů vybavenými indikačním systémem proti přeplnění; nádrže musí být odděleny,

b)  zařízením pro příjem a výdej odpadních olejů, včetně mechanické filtrace.

(4) Původce odpadních olejů a oprávněná osoba, která nakládá s odpadními oleji, musí zajistit, aby odpadní oleje nebyly vzájemně míchány nebo smíchány zejména s látkami uvedenými v příloze č. 15.

 

§ 15

 

(1) Zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů a jeho provozní řád musí splňovat požadavky kladené na zařízení k využívání nebo odstraňování odpadů podle části druhé.

(2) Oprávněná osoba provozující zařízení k využívání nebo odstraňování odpadních olejů sleduje zejména následující ukazatele kvality odpadních olejů:

a)  obsah PCB,

b)  obsah celkového chloru,

c)  obsah vody,

d)  obsah mechanických nečistot,

e)  výhřevnost (při energetickém využití).

(3) Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů uvedených v odstavci 2 jsou stanoveny v příloze č. 16.

(4) Kvalitativní požadavky, které musí splňovat odpadní oleje určené pro regeneraci, jsou stanoveny v ČSN 656690.

(5) Kvalitativní požadavky na odpadní oleje určené ke spalování jsou stanoveny zvláštními právními předpisy.

 

§ 16 Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory

Technické požadavky na nakládání s bateriemi a akumulátory

 

(1) Označování baterií, akumulátorů a zařízení, do nichž jsou baterie nebo akumulátory zabudovány, údaji týkajícími se možností jejich zpětného odběru a obsahu těžkých kovů v nich obsažených se provádí podle ČSN EN 61429.

(2) Baterie a akumulátory uváděné na trh musí splňovat požadavky stanovené zvláštními právními předpisy.

(3) Doklad, který osvědčuje splnění podmínek a kritérií pro uvádění baterií a akumulátorů na trh podle § 31 odst. 5 a 6 zákona, musí obsahovat:

 

a)  identifikační údaje o osobě uvádějící baterie a akumulátory na trh (u fyzické osoby oprávněné k podnikání jméno a příjmení a místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo),

b)  druh výrobku (název, typové označení, položka celního sazebníku,

c)  čestné prohlášení osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh, že tyto výrobky uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku  neobsahují více než 0,0005 hmotnostních % rtuti z celkové jejich hmotnosti, včetně případů, kdy jsou tyto baterie a akumulátory zabudovány do zařízení, a nebo, že knoflíkové články a baterie sestavené z knoflíkových článků neobsahují více než 2 hmotnostní % rtuti z celkové jejich hmotnosti,

d)  datum a podpis osoby uvádějící baterie a akumulátory na trh,

e)  v případě, že dovozce neobdrží od výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce  čestné prohlášení podle písmene d), bude tento doklad obsahovat dále protokol o zkoušce na zjištění koncentrace rtuti ve výrobku (baterie nebo akumulátory uvedené ve skupině 8506 celního sazebníku, vydaný laboratoří, která má zavedený systém jakosti podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 a metodu stanovení koncentrace rtuti má uvedenou v příloze osvědčení o odborné způsobilosti laboratoře.

 

§ 17 Technické požadavky na nakládání s odpady

Technické požadavky na nakládání s odpady

z výroby oxidu titaničitého a požadavky na monitorování složek životního prostředí

 

(1) Kyselé a hydrolýze podléhající odpady z výroby oxidu titaničitého se nesmějí ukládat na skládky odpadů.

(2) Limity znečištění vypouštěných odpadních vod z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Způsob omezování vypouštění odpadních vod z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(3) Emisní limity látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého a způsob jejich monitorování jsou stanoveny zvláštním právním předpisem. Způsob omezování vypouštění látek znečišťujících ovzduší z výroby oxidu titaničitého stanoví výrobce v plánu odpadového hospodářství.

(4) Výsledky průběžného monitorování složek životního prostředí znečišťujícími látkami z výroby oxidu titaničitého ohlašuje výrobce oxidu titaničitého spolu s hlášením o druzích, množství odpadů a způsobů nakládání s nimi vždy do 15. února krajskému úřadu podle § 39 odst. 2 zákona.

(5) Překročení limitních hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší, látek vypouštěných v odpadních vodách a ekotoxicity půdy, stanovených v souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady a v Plánu odpadového hospodářství původce, je výrobce oxidu titaničitého povinen ohlásit neprodleně České inspekci životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

 

Technické požadavky na nakládání s autovraky

§ 18 Technické požadavky na nakládání s autovraky

Technické požadavky na zařízení ke sběru autovraků

a jejich provoz

(K § 37 odst. 9 a § 37b odst. 2)

 

(1) Zařízení ke sběru autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a požadavky na zařízení ke sběru a výkupu odpadů podle § 8 odst. 1 a zvláštních právních předpisů. Zařízení ke sběru autovraků musí být vybaveno v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 1 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu A.

(2) Autovraky s provozními náplněmi, přijaté do zařízení ke sběru autovraků, nesmějí být vršeny na sebe, pokud nejsou umístěny ve stojanech, a nesmějí být skladovány v poloze na boku nebo na střeše. Musí s nimi být manipulováno tak, aby se nemohly poškodit části autovraku obsahující provozní kapaliny (např. olejová vana, palivová nádrž, brzdová potrubí).

(3) Sebrané autovraky a jejich části jsou ze zařízení ke sběru autovraků předávány do zařízení ke zpracování autovraků s takovou četností, aby nedocházelo k překročení kapacity skladů a shromažďovacích míst ve sběrném zařízení.

(4) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vystaví předávající osobě písemné potvrzení o převzetí autovraku s náležitostmi uvedenými v příloze č. 17.

(5) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích nebo jejich částech a o autovracích nebo jejich částech odeslaných ke zpracování v souladu s § 21 a provozní deník s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1.

(6) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků archivuje evidenci o nakládání s těmito odpady po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

 

§ 19 Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků

Technické požadavky na zařízení ke zpracování autovraků

a jejich provoz a postup při demontáži

a dalším zpracování autovraků

(K § 37 odst. 9 zákona)

 

(1) Zařízení ke zpracování autovraků musí splňovat obecné požadavky na zařízení podle § 4 a obecné požadavky na skladování odpadů podle § 7, § 14 odst. 1 zákona a zvláštních právních předpisů. Dále musí být vybaveno a musí se v něm dodržovat postupy a způsoby nakládání s autovraky v souladu s technickými požadavky stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18. Zařízení musí být provozováno podle provozního řádu, vypracovaného v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 pro skupinu B.

(2) Při nakládání s autovraky v zařízení nesmí dojít k úniku provozních náplní (např. z olejové a palivové nádrže, z nádrže pro chlazení a klimatizaci, z brzdového vedení) nebo ke znehodnocení opětovně využitelných částí autovraků. Při skladování autovraků mohou být vršeny autovraky na sebe, pouze pokud již neobsahují provozní náplně nebo pokud jsou umístěny ve stojanech, aby při manipulaci nedošlo k vzájemnému poškození umožňujícímu únik provozních kapalin. Bez dalších technických opatření zabezpečujících stabilitu nesmí být takto skladovány více jak tři autovraky na sobě.

(3) Při demontáži vybraného autovraku se postupuje v souladu s § 37c zákona a v souladu s požadavky a postupy stanovenými v bodě 2 přílohy č. 18 takto:

a)  z vybraného autovraku se odstraní části a materiály, které jsou uvedeny v bodě 2.2.2.2 přílohy č. 18,

b)  v souladu s postupy pro demontáž dodanými výrobcem nebo akreditovaným zástupcem vybraného vozidla nebo obvyklým technologickým postupem, pokud údaje pro demontáž nebyly výrobcem nebo dovozcem dodány, se demontují znovu opětovně využitelné části tak, aby jejich opětovné použití nebo montáž do funkčního výrobku byla možná s co nejmenší potřebou úprav nebo oprav,

c)  vyjmuté a demontované části vybraného autovraku, které nebudou opětovně použity, se roztřídí podle Katalogu odpadů a dalšího nakládání s nimi.

(4) Zpracovatel autovraků vede průběžnou evidenci o převzatých autovracích a o způsobech jejich zpracování v souladu s § 21 a vede provozní deník zařízení s náležitostmi uvedenými v bodě 10 přílohy č. 1. Vedle evidence odpadů vede srovnatelným způsobem průběžnou evidenci materiálů a částí k opětovnému použití. V evidenci vybraných autovraků je zpracovatel povinen vést identifikační číslo každého převzatého vozidla VIN (vehicle identification number).

(5) Zpracovatel vybraných autovraků archivuje evidenci o převzatých vybraných autovracích nebo jejich částech podle odstavce 4 a dokumentaci o dalším nakládání s těmito odpady, materiály a částmi k opětovnému použití po dobu pěti let. Tyto dokumenty předkládá na vyžádání kontrolním orgánům.

(6) Odpady po drcení autovraku nesmějí mít nebezpečné vlastnosti uvedené v příloze č. 2 zákona.

 

§ 19a Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců

Obsah roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců

[K § 37a odst. 4 písm. b) zákona]

 

Výrobce a akreditovaný zástupce zpracovává roční zprávu o dosažení stanovených cílů při opětovném použití a využití vybraných autovraků z vozidel vlastních značek demontovaných ve stanovených zařízeních výrobce a akreditovaného zástupce v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19A.

 

*ČÁST V - OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU

ČÁST PÁTÁ

OBSAH ROČNÍ ZPRÁVY O PLNĚNÍ POVINNOSTI ZPĚTNÉHO ODBĚRU

ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK

 

(K § 38 zákona)

 

§ 20

 

(1) Roční zpráva o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní rok obsahuje:

a)  identifikační údaje povinné osoby (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, u právnické osoby; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, u fyzické osoby);

b)  identifikační číslo povinné osoby, bylo-li přiděleno;

c)  období (rok), za které je zpráva zpracována;

d)  popis způsobu, jakým povinná osoba plní povinnosti podle § 38 zákona, včetně seznamu obcí, se kterými má povinná osoba sjednanou písemnou dohodu podle § 38 odst. 6 zákona, a seznamu právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, se kterými má uzavřenou smlouvu o provádění zpětného odběru;

e)  ve členění po jednotlivých výrobcích podle § 38 odst. 1 zákona se uvádí:

1.  popis způsobu plnění povinnosti uvedené v § 38 odst. 4 zákona,

2.  způsob výpočtu množství výrobků, na které se v daném období vztahuje povinnost zpětného odběru,

3.  tabulka v rozsahu a s náležitostmi uvedenými v příloze č. 19;

f)   jméno, příjmení a adresa trvalého pobytu nebo pobytu osoby oprávněné k zaslání zprávy.

(2) Součástí zprávy může být komentář charakterizující hlavní problémy s plněním povinnosti zpětného odběru.

(3) Povinné osoby, které se sdruží za účelem splnění povinnosti zpětného odběru, mohou roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru zaslat ministerstvu společně. Potom součástí zprávy bude i tabulka podle přílohy č. 19 obsahující sumarizované údaje a seznam sdružených povinných osob. Další ustanovení odstavce 1 se použijí přiměřeně.

 

*ČÁST VI - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ

ČÁST ŠESTÁ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE ODPADŮ, VYDANÝCH SOUHLASŮ A DALŠÍCH ROZHODNUTÍ,

EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ A OHLAŠOVÁNÍ ODPADŮ, ZAŘÍZENÍ,

SHROMAŽĎOVACÍCH MÍST NEBEZPEČNÉHO ODPADU, SBĚROVÝCH MÍST A SKLADECH ODPADŮ

 

(K § 39 odst. 12 a k § 40 odst. 5 zákona)

 

§ 21 Způsob vedení průběžné evidence odpadů

Způsob vedení průběžné evidence odpadů

 

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, vedou průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi za odpady vlastní a za odpady převzaté, a to za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Tato průběžná evidence obsahuje:

a)  množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),

b)  způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20,

c)  množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán, (IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny, je-li oprávněnou osobou právnická osoba, jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),

d)  množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat, včetně identifikačních údajů fyzických osob, od nichž byl přijat některý z odpadů uvedených v § 8 odst. 2, (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li oprávněnou osobou právnická osoba; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště, je-li oprávněnou osobou fyzická osoba; identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno),

e)  datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

(2) Průběžná evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

(3) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle zvláštního právního předpisu, nevedou evidenci odpadů podle této vyhlášky.

 

§ 22 Ohlašování evidence odpadů

Ohlašování evidence odpadů

 

(1) Původci odpadů a oprávněné osoby, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 20. Provozovatelé čistíren odpadních vod podle § 32 zákona k tomuto hlášení o produkci a nakládání s kaly z čistíren odpadních vod doplňují hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok o údaje uvedené na formuláři, jehož vzor je uveden na listu č. 3 přílohy č. 20. Provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok na formulářích, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 20A a 20B.

(2) Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, na které se podle § 39 odst. 2 zákona vztahuje ohlašovací povinnost, zasílají hlášení o roční produkci a nakládání s odpady za uplynulý rok podle zvláštního právního předpisu.

(3) Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu. V případě mobilních zařízení se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa nakládání s odpadem. U zařízení pro mobilní sběr odpadů se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla firmy, která provozování mobilního zařízení zajišťuje. V případě, že firma má provozovnu a provoz mobilního zařízení je zajišťován touto provozovnou, zasílá roční hlášení o odpadech tato provozovna obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle sídla provozovny. Stavební firma zasílá jedno roční hlášení za všechny stavby realizované na území jednoho obecního úřadu obce s rozšířenou působností tomuto úřadu souhrnně.

(4) Obce zasílají hlášení o roční produkci komunálních odpadů a jim podobných odpadů z nevýrobní činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, které se zapojily do systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného obcí obecně závaznou vyhláškou a způsobech nakládání s nimi za uplynulý rok na formulářích uvedených v příloze č. 21.

(5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

 

§ 23 Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady

Způsob ohlašování zařízení k nakládání s odpady

 

(1) Provozovatelé zařízení k odstraňování odpadů (s výjimkou skládek odpadů) a provozovatelé zařízení k využívání odpadů a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 zákona zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o zařízení na formuláři uvedeném v příloze č. 22.

(2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o skládce odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 23.

(3) Dopravci odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o dopravní firmě na formuláři uvedeném v příloze č. 27.

(4) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů zasílají příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností údaje o jimi provozovaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů na formuláři uvedeném v příloze č. 24.

(5) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, doplňují chybějící údaje a bez provádění sumarizace, tj. v původní obdržené verzi, zasílají hlášení ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu.

 

§ 24 Způsob vedení evidence vydaných souhlasů

Způsob vedení evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí

vydaných podle zákona

 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a orgány kraje v přenesené působnosti vedou evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle zákona odděleně podle jednotlivých ustanovení zákona, na jejichž základě byla rozhodnutí vydána. Ohlašování provádí na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze č. 25.

 

 

§ 25 Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů

Způsob vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů

 

(1) Účastníci přepravy nebezpečných odpadů vedou evidenci o přepravě nebezpečných odpadů na evidenčním listě uvedeném v příloze č. 26.

(2) Evidence o přepravě nebezpečných odpadů se vede pro každou přepravu samostatně.

 

*ČÁST VII - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

ČÁST SEDMÁ

PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

 

(K § 44 odst. 9 zákona)

 

§ 26

zrušen vyhláškou č. 41/2005 Sb.

 

§ 27

zrušen vyhláškou č. 41/2005 Sb.

 

 

§ 28 Plán odpadového hospodářství původce

Plán odpadového hospodářství původce

 

(K § 44 odst. 9 zákona)

 

Plán odpadového hospodářství původce odpadů obsahuje:

a)  identifikační údaje původce (obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li žadatel právnickou osobou; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma a místo podnikání, je-li žadatel fyzickou osobou oprávněnou k podnikání),

b)  identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c)  přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení stávajícího způsobu nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích právních předpisech,

d)  vyhodnocení souladu odpadového hospodářství původce se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje nebo dotčených krajů,

e)  přehled cílů a opatření k jejich dosažení (včetně termínů), která bude původce realizovat k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností a k dosažení souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje,

f)   způsob organizačního zabezpečení řízení odpadového hospodářství původce včetně seznamu vnitřních dokumentů,

g)  jméno, příjmení a kontaktní údaje odpadového hospodáře, je-li původce odpadů povinen odpadového hospodáře podle § 15 zákona ustanovit.

 

*ČÁST VIII - ZRUŠENA

ČÁST OSMÁ

zrušena vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

 

§ 29 Zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 30

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 31Zrušen

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

§ 32

zrušen vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

 

*ČÁST IX - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

ČÁST DEVÁTÁ

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

 

§ 33

 

Zrušují se:

1.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 338/1997 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,

2.  Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 340/1997 Sb., kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití.

 

 

*ČÁST X - Účinnost

ČÁST DESÁTÁ

Účinnost

 

§ 34

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

 

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 1 - Obsah provoz. řádu a provoz. deníku zařízení

Obsah provozního řádu a provozního deníku zařízení

1. Obsah provozního řádu skládky je upraven technickou normou TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.

2. Pro obsah provozního řádu ostatních zařízení pro nakládání s odpady bude přiměřeně použito obsahové členění provozního řádu skládky.

3. Zařízení pro nakládání s odpady se pro účely stanovení obsahu jejich provozního řádu dále dělí do skupin A, B, C, D.

4. Do skupiny A jsou zařazeny:

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů (např. sběrna, výkupna, sběrný dvůr pro odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu). Pro mobilní zařízení ke sběru a výkupu odpadů a pro sklady odpadů, které nejsou zařízeními, se obsah provozního řádu zařízení této skupiny použije přiměřeně.

5. Provozní řád zařízení skupiny A , včetně skladů odpadů, obsahuje následující základní kapitoly:

5.1 Základní údaje o zařízení: název zařízení, identifikační údaje vlastníka, identifikační údaje provozovatele zařízení včetně údajů o statutárních zástupcích a telefonním spojení na ně, jména vedoucích pracovníků zařízení, významná telefonní čísla (hasiči, orgány ochrany veřejného zdraví, lékařská záchranná služba, policie apod.), údaje o sídlech příslušných dohlížecích orgánů (Česká inspekce životního prostředí, orgán místní samosprávy - obecní úřad, příslušný orgán státní správy apod.), adresa a údaje o pozemcích, na nichž je zařízení umístěno (č.p.p. a kat. území), údaj o ukončení stavby zařízení (kolaudační rozhodnutí, č.j., datum vydání), základní kapacitní údaje zařízení, údaj o časovém omezení platnosti provozního řádu.

5.2 Charakter a účel zařízení: přehled druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno (zatřídění podle Katalogu odpadů a seznamu nebezpečných odpadů), účel, k němuž je zařízení určeno.

5.3 Stručný popis zařízení: popis technického a technologického vybavení zařízení (skladovací prostředky, manipulační prostředky, způsob ochrany horninového prostředí v místech nakládání s odpady, zařízení určené pro přejímku odpadů (váha, laboratoř) apod).

5.4 Technologie a obsluha zařízení: povinnost obsluhy zařízení při všech technologických operacích v zařízení, přejímka odpadu - administrativní postup a praktický postup kontroly kvality odpadu, povinnosti obsluhy (např. zjistit hmotnost odpadu, provést vizuální kontrolu, vystavit příslušné dokumenty, způsob a postup zápisu do provozního deníku), další nakládání s odpadem - způsob značení odpadu, balení odpadu, umísťování odpadů do zařízení.

5.5 Monitorování provozu zařízení - výběr ukazatelů předpokládaných vlivů provozu zařízení na okolí a způsob a četnost jejich sledování a dokumentování (např. spotřeba energie, spotřeba vody, měření hlukových emisí, sledování množství a kvality emisí do ovzduší v souladu se zvláštními předpisy, sledování množství a kvality odpadních, podzemních a povrchových vod v souladu se zvláštními předpisy, meteorologické ukazatele apod.).

5.6 Organizační zajištění provozu zařízení.

5.7 Vedení evidence odpadů přijímaných do zařízení i v zařízení produkovaných odpadů.

5.8 Opatření k omezení negativních vlivů zařízení a opatření pro případ havárie.

5.9 Bezpečnost provozu a ochrana životního prostředí a zdraví lidí.

6. Do skupiny B jsou zařazena:

zařízení, kde jsou uplatňovány technologie k využívání a odstraňování odpadů R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12, D2, D8, D9, D10, D11, D13, D14 dle příloh č. 3 a 4 zákona.

Obsah provozního řádu zařízení této skupiny se pro mobilní zařízení použije přiměřeně.

7. Mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 této vyhlášky) obsahuje provozní řád zařízení ze skupiny B následující údaje:

7.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

7.2 Suroviny využívané v zařízení (mimo přijímané odpady).

7.3 Využitelné materiály (nebo energie) získávané v zařízení z odpadů a jejich množství ve vztahu k přijímaným odpadům (např. kW/t odpadu).

7.4 Energetická náročnost zařízení v přepočtu na hmotnostní jednotku přijímaných odpadů.

7.5 Odpady, odpadní vody a emise do ovzduší vystupující ze zařízení a jejich skutečné vlastnosti včetně popisu způsobu jejich řízení.

7.6 Hmotnostní podíl odpadů vystupujících ze zařízení včetně hmotnostního toku emisí do ovzduší a objemu vypouštěných odpadních vod ve vztahu k hmotnosti přijímaných odpadů.

7.7 Provozní řád zařízení pro zpracování autovraků musí obsahovat informace, které jsou nutné k věcně správnému a ekologicky šetrnému zpracování autovraku nebo jeho částí, u vybraných vozidel poskytované vždy akreditovaným zástupcem nebo výrobcem vozidla.

8. Do skupiny C jsou zařazena:

zařízení k využívání odpadů dle technologie R10 (program použití kalů na zemědělské půdě a jeho náležitosti jsou popsány v příslušné prováděcí vyhlášce). Provozní řád pro kompostování odpadů a pro biologické transformační procesy obsahuje mimo náplň provozního řádu uvedenou pro zařízení skupiny A (odst. 5 tohoto předpisu) následující údaje:

8.1 Podrobná kvalitativní charakteristika odpadů umožňující jejich přijetí do zařízení.

8.2 Suroviny, včetně případných biopreparátů a biostimulátorů, které jsou v technologii R10 používány.

8.3 Způsob sledování a řízení kvality biologických procesů a účinnosti technologie (včetně hodnocení zdravotního rizika).

9. Do skupiny D jsou zařazena:

zařízení k odstraňování odpadů dle technologie D1, D3, D4, D5., D6, D12 - viz TNO 83 8039 Skládkování odpadů. Provozní řád skládek.

9.1 Provozní řád skládky musí obsahovat i požadavky na množství a kvalitu materiálu využívaného pro technické zabezpečení a uzavírání skládky. Tento materiál musí splňovat přinejmenším požadavky na ukládání odpadů na jednotlivé skupiny skládek podle této vyhlášky.

10. Součástí provozního řádu zařízení předkládaného k odsouhlasení musí být i:

a) návrh na zavedení provozního deníku zařízení sloužícího k dokumentování jeho provozu. Návrh obsahuje popis způsobu vedení provozního deníku, odpovědnosti za vedení jednotlivých záznamů a přehled údajů a informací, které budou do provozního deníku zaznamenávány. Obsah provozního deníku zařízení k nakládání s odpady musí být veden denně minimálně v následujícím rozsahu:

- všechny skutečnosti, charakteristické pro provoz zařízení - např. jména obsluhy, vybrané údaje o sledování provozu zařízení - např. spotřeba energií, vody, množství přijatých odpadů, teplota zakládky při kompostování, záznamy o směru a síle větru, o množství srážek,

- další údaje z monitorování provozu zařízení včetně výsledků monitorování provozu zařízení ve zkušebním i trvalém provozu,

- záznamy o školení pracovníků zařízení, o kontrolách v zařízení apod.,

- záznamy o zvláštních událostech a poruchách v provozu s možným dopadem na životní prostředí, včetně jejich příčin a nápravných opatření,

- údaje o množství částí a materiálů z vybraných autovraků předaných k opětovnému použití,

b) stanovení postupu ohlášení orgánu kraje pro případ, že odpad nebyl do zařízení přijat,

c) ustanovení o uchovávání dokumentů dokladujících kvalitu přijatých odpadů po dobu 5 let, v případě skládek po dobu 30 let.

 

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 2 - Přejímka odpadů do zařízení

Přejímka odpadů do zařízení a dokladování kvality přejímaných odpadů

1. Provozovatel zařízení zabezpečí při přejímce odpadu následující činnosti:

a) kontrolu dokumentace o odpadu dle bodu 2 této přílohy, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce,

b) vizuální kontrolu každé dodávky odpadu,

c) namátkovou kontrolu odpadu k ověření shody odpadu s popisem uvedeným v dokumentech předložených vlastníkem odpadu,

d) zaznamenání množství a charakteristik odpadu přijatého k nakládání. Záznam obsahuje kód druhu odpadu, kategorii, údaje o hmotnosti odpadu, jeho původu, datu dodávky, totožnosti původce, vlastníka (dodavatele) odpadu nebo v případě komunálního odpadu totožnost firmy, která provádí jeho shromažďování (svoz), při dodávkách nebezpečného odpadu i údaj o nebezpečných vlastnostech,

e) vydání písemného potvrzení o každé dodávce odpadu přijatého do zařízení,

2. Základní popis odpadu, který musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce jsou následující:

a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),

c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,

d) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek,

 

e) protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok

f) předpokládané množství odpadu v dodávce,

g) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

 

 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 3 - Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu

OBSAH IDENTIFIKAČNÍHO LISTU NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 

1. Název odpadu (podle Katalogu odpadů):

2. Kód odpadu (podle Katalogu odpadů):

3. Kód podle ADR  nebo COTIF:

4. Původce odpadu nebo oprávněná osoba:

 

Firma (název):

Ulice:

Místo a PSČ:

IČ (bylo-li přiděleno):

Osoba oprávněná jednat jménem původce odpadu nebo oprávněné osoby:

Telefon/Fax:

 

5. Fyzikální a chemické vlastnosti odpadu:

6. Nebezpečné vlastnosti odpadu:

7. Bezpečnostní opatření při manipulaci, skladování a přepravě odpadu:

7. 1 Technická opatření:

7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky:

- dýchací orgány:

- oči:

- ruce:

- ostatní části těla:

7.3 Protipožární vybavení:

8. Opatření při nehodách, haváriích a požárech:

8.1 Lokalizace:

8.2 První pomoc:

8.3 Další pokyny:

8.4 Telefonické spojení:

Hasiči:................

Zdravotní služba:...

Policie:...............

9. Ostatní důležité údaje:

10. Za správnost údajů uvedených v identifikačním listu odpovídá:

Firma (název):

Ulice:

Místo:

PSČ:

IČ (bylo-li přiděleno):

Osoba oprávněná jednat jménem firmy:

Telefon/Fax:

Datum vyhotovení:                                                                   Podpis a razítko:

 

 

 

 

Příloha č. 4 - 12 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 4 - 12 zrušeny

zrušeny vyhláškou č. 294/2005 Sb.

 

 

 

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 13 Seznam druhů odpadních olejů

Seznam druhů odpadů podle Katalogu odpadů, které se považují za odpadní oleje

 

kód druhu odpadu

název druhu odpadu

12 01 06

Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 07

Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)

12 01 10

Syntetické řezné oleje

12 01 19

Lehce biologicky rozložitelný řezný olej

13 01 09

Chlorované hydraulické minerální oleje

13 01 10

Nechlorované hydraulické minerální oleje

13 01 11

Syntetické hydraulické oleje

13 01 12

Lehce biologicky rozložitelné hydraulické oleje

13 01 13

Ostatní hydraulické oleje

13 02 04

Chlorované minerální motorové, převodové a mazací olej

13 02 05

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje

13 0 06

Syntetické motorové, převodové a mazací oleje

13 02 07

Lehce biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje

13 02 08

Ostatní motorové, převodové a mazací oleje

13 03 06

Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod kódem 13 03 01

13 03 07

Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje

13 03 08

Syntetické izolační a teplonosné oleje

13 03 09

Lehce biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje

13 03 10

Ostatní izolační a teplonosné oleje

13 04 01

Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby

13 04 03

Oleje ze dna ostatních lodí

13 05 06

Olej z odlučovačů oleje a vody

20 01 26

Olej a tuk neuvedený pod kódem 20 01 25

 

 

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 14 - Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru

Seznam olejů, které po použití podléhají zpětnému odběru

Jedná se o produkty zpracování ropy. Sortiment je charakterizovaný podle položek celního sazebníku:

27 10 19 81 Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbiny

27 10 19 83 Kapaliny pro hydraulické účely

27 10 19 85 Bílé oleje, kapalný parafín

27 10 19 87 Převodové oleje a oleje pro reduktory

27 10 19 91 Směsi používané při obrábění kovů, oleje používané při uvolňování odlitků z forem, antikorozní oleje

27 10 19 93 Elektroizolační oleje

27 10 19 99 Ostatní mazací oleje a ostatní oleje

Mazací prostředky, ale s výjimkou přípravků obsahujících jako základní složky 70 % nebo více hmotnostních minerálních olejů, nebo olejů ze živičných nerostů

 

 

 

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 15 - Seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpad. oleje

Seznam látek, se kterými nesmějí být smíšeny odpadní oleje

a) látky obsahující polychlorované bifenyly a terfenyly (PCB) či jiné chlorované uhlovodíky a látky,

b) emulze ropných látek s obsahem vody anebo jiné emulze,

c) obsahy olejových nebo benzinových odlučovačů,

d) prostředky pro čištění zejména obsahující detergenty a emulgátory,

e) antikorozní prostředky,

f) pohonné hmoty (benzin, nafta, směsné palivo),

g) alkoholy, ředidla, nitroředidla, aceton apod.,

h) rostlinné olej,

i) zbytky parafinů, gačů a ceresinů a z nich vyráběné prostředky,

j) zbytky z lakování a odlakování,

k) kyselina z akumulátorů a jiné kyselé látky,

l) brzdové kapaliny,

m) nemrznoucí kapaliny,

n) vod,

o) tuhé odpady,

p) látky obsahující těžké kovy,

q) alkalické látky.

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 16 - Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpad. olejů

Metody pro stanovení ukazatelů kvality odpadních olejů

Laboratoře provádějící analýzu vzorků odpadních olejů používají metody a postupy definované v příslušných ČSN, jako např.:

 

ČSN 65 60 62 - Stanovení vody,

ČSN 65 62 34 - Stanovení chloru,

ČSN 65 66 90 - Upotřebené ropné oleje pro regeneraci, kde v příloze je uveden postup stanovení PCB.

 

Rozsah prováděných analýz je podřízen škále sledovaných příměsí, a to ve vazbě na jakostní požadavky zpracovatelských technologií.

 

 

 

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 17 - Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraku

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ AUTOVRAKU DO ZAŘÍZENÍ KE SBĚRU AUTOVRAKU

 

1. Obchodní firma nebo název provozovatele zařízení ke sběru autovraků vydávající potvrzení, (právní forma a sídlo, je-li právnickou osobou, jméno a příjmení a místo podnikání, je-li fyzickou osobou oprávněnou k podnikání), identifikační číslo, bylo-li přiděleno:

……………………………………………………………………………………

2. Adresa a číslo provozovny, kde došlo k převzetí autovraků:

Přijímací osoba:

……………………………………………………………………………………

3. Číslo jednací a datum vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru autovraků v souladu s § 14 odst. 1 zákona:

Vydal:

……………………………………………………………………………………

4. Datum převzetí autovraků a vydání potvrzení o jeho převzetí: ...

5. Registrační značka odevzdaného autovraku:

……………………………………………………………………………………

6. Kategorie vozidla, výrobce a typ (model): ..................................................

7. Identifikační číslo vozidla (VIN): ...............................................................

8. Číslo technického průkazu: ......................................................................

9. Rok výroby/první registrace vozidla v ČR:................../............................…

10. Držitel (vlastník):..............................................................................……

11. Trvalý pobyt (sídlo):..........................................................................……

12. Přijímající osoba potvrzuje, že převzala vybrané vozidlo úplné, obsahující části schválené výrobcem a neobsahuje odpad, který nemá původ ve vybraném vozidle (jestliže tomu tak není, připojí se k potvrzení příloha, ve které jsou uvedeny všechny rozdíly proti úplnému vozidlu.)

Příloha k potvrzení podle tohoto bodu nebyla vystavena / byla vystavena a je připojena (nehodící se škrtnout)

13. Podpis a razítko přijímajícího, dále podpis a případně i razítko předávajícího:

14. Evidenční číslo potvrzení:

 

 

 

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Příloha č. 18 - Technické požadavky na nakládání s autovraky

Technické požadavky na nakládání s autovraky a na jejich skladování (zařízení ke sběru

autovraků)

 

1. Požadavky na skladování autovraků v zařízení ke sběru autovraků

Zařízení ke sběru autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy1) a musí splňovat následující minimální technické požadavky:

1.1 Místo k přejímce autovraků a místo pro shromažďování autovraků před jejich přepravou do zařízení ke zpracování musí být vybaveny:

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovánými do bezodtoké jímky,

- pomůckami pro úklid, látkami pro absorbci uniklých provozních kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin, shromažďovacími prostředky pro vznikající odpady a případně dalšími zařízeními k úpravě odpadů,

- zařízením umožňujícím přemisťování již nepojízdných autovraků.

 

2. Požadavky na zařízení ke zpracování autovraků a postupy pro zpracování autovraků.

2.1. Požadavky na prostory a vybavení:

2.1.1 Zařízení ke zpracování autovraků musí být zřízeno v souladu se zvláštními předpisy a dále musí splňovat následující minimální technické požadavky:

2.1.2 Místa k přejímání, skladování autovraků, zpracování autovraků, shromažďování odpadů a skladování materiálů a součástí k opětovnému použití musí být zřetelně označena a musí umožnit, aby v zařízení mohly být prováděny následující činnosti:

- příjem autovraků včetně vážení a provádění příslušných záznamů a vedení evidence,

- skladování autovraků a jejich částí nezbavených škodlivin,

- odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků,

- skladování autovraků a jejich částí bez materiálů a součástek obsahujících škodliviny uvedené v čl. 2.2.2.2,

- demontáže,

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které neobsahují žádné kapaliny,

- skladování částí vozidel, které lze opětovně použít a které obsahují kapaliny,

- skladování odpadů určených k využití nebo k odstranění,

- skladování zbytkových karoserií k odvozu nebo dalšímu zpracování, - lisování, drcení a nakládání s odpady z těchto operací vzniklých.

2.1.3 Jednotlivá místa a prostory zařízení ke zpracování autovraků musí svým zabezpečením odpovídat svému určení. Zejména musí být vybaveny:

- nepropustnými povrchy pro minerální oleje a další kapalné provozní náplně autovraků, vyspádovanými do bezodtoké jímky,

- pomůcky pro úklid a látkami k absorbci uniklých kapalin, zařízením pro odstranění uniklých kapalin a shromažďovacími prostředky odpovídající vznikajícím odpadům, materiálům a částem k opětovnému využití a případně další zařízení k úpravě odpadů,

- zařízením k jímání nebo čištění odpadních vod včetně srážkových v souladu se zvláštním předpisem 2),

- skladovými prostory pro použité pneumatiky, zabezpečené proti požáru; skladovými prostory pro jednotlivé demontované části autovraků včetně částí znečištěných olejem,

- příslušnými shromažďovacími prostředky pro oddělené shromažďování vymontovaných materiálů a částí (akumulátory, filtry, kondenzátory obsahující PCB/PCT, provozní kapaliny (palivo, motorový olej, olej z převodovky, olej z hydrauliky, chladicí kapaliny, nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému) a jakékoliv další kapaliny obsažené v autovraku.

- odpovídajícím zařízením na zjištění hmotnosti

2.2. Postupy pro zpracování autovraku

2.2.1. Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků

Odčerpání provozních kapalin a odnětí dalších nebezpečných částí autovraků spočívá v odděleném shromažďování všech kapalin a náplní a dále znečišťujících nebo škodlivých částí pokud části, ve kterých jsou obsaženy, nelze opětovně použít.

Chladicí prostředky klimatizace se vypouští pomocí uzavřeného systému.

Při vypouštění kapalin ze všech systémů autovraku se musí dosáhnout stavu, kdy kapalina již neodkapává.

2.2.2 Demontáž vybraného autovraku

2.2.2.1 Stupeň demontáže a výběr metod závisí na:

- vývoji trhu, mimo jiné na ceně součástek a možnostech nalézt odbytiště pro části, součástky, materiály a suroviny k opětovnému použití,

- snadnosti demontáže,

- vývoji a produktivitě technologií demontáže a materiálovém využití,

- označování součástek, standardizaci materiálů,

- pokynech daných výrobcem (konstruktéry) v příručkách pro demontáž,

- jiných vnějších faktorech.

2.2.2.2 Části a materiály vybraných autovraků obsahující škodliviny, které musí být z vybraných autovraků odstraněny :

- baterie a nádrže na zkapalněný plyn nebo stlačený plyn

- potencionálně výbušné součásti (např. airbagy)

- palivo a motorový a převodový olej, oleje z rozvodovky, oleje z hydrauliky, chladící kapaliny, nemrznoucí směsy, brzdové kapaliny, náplně klimatizačního systému a jakýchkoliv kapalin obsažených ve vybraném autovraku, pokud nebudou nutné pro opětovné použití příslušných částí

- všechny části obsahující rtuť (je-li to technicky proveditelné)

2.2.2.3 Demontáž pro podporu materiálového využití vybraných autovraků například

- katalyzátory,

- pneumatiky a velké části z plastu, jako např. nárazníky, kryty kol a mřížky chladiče, přístrojová deska, nádrže na kapaliny atd., jestliže jejich materiály není možno oddělit při drcení, a účinně využít jako materiály

- kovové části obsahující měď, hliník a hořčík, jestliže uvedené materiály není možno oddělit při drcení.

- sklo

 

2.2.3 Drcení a lisování zbytku autovraku

Po demontáži všech využitelných kapalin a částí uvedených v bodech 2.2.1, 2.2.2.2 a 2.2.2.3 mohou být zbytky autovraků za účelem zmenšení objemu drceny nebo slisovány v zařízení tomu určenému (např. paketovací lis, šrotovací nůžky, šrédr).

 

Příloha č. 19 - Roční zpráva o plnění povinnosti zpět. odběru

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 

 


 

Tabulka č. 1

Vyplňuje se pro každý výrobek samostatně na dalších listech.

Údaje v tabulce se uvádějí v tunách na tři desetinná místa.

List č.

Výrobek:

tuny

Množství výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje, stanovené podle § 20 odstavec 1 písmeno d) vyhlášky

 

Množství odebraných použitých výrobků                      celkem:

 

z toho od:

 

 

- obcí

 

 

- průmyslu (OKEC 15-37)

 

 

- obchodu (OKEC 50 - 52)

 

Způsob nakládání s odebranými použitými výrobky:

 

 

- opakované použití (N8)

 

 

- materiálové využití (R3, R4, R5, R6, R9, N11, N16)

 

 

- energetické využití (R1)

 

 

- odstranění (D1, D5, D12)

 

 

- odstranění spalováním (D10)

 

 

- jiný způsob nakládání

 

 

- zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

 

 

Poznámka:

1. Údaje o množství výrobků se vypočtou z takových podkladů, které lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě.

2. Údaje o množství odebraných použitých výrobků a nakládání s nimi se přebírají z podkladů, na základě kterých je hodnoceno plnění smluvních vztahů (např. podklady pro fakturaci) a které lze kontrolnímu orgánu u povinné osoby doložit na místě.

3. Uveďte jiné způsoby nakládání s odebranými použitými výrobky, pokud s nimi není nakládáno způsoby uvedenými v tabulce.

 

 

 

Tabulka č. 2

Vyplňuje se pro každý výrobek samostatně případně na dalších listech.

Údaje v tabulce se uvádějí v tunách na tři desetinná místa.

List č.

IČ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Výrobek:

 

Způsob nakládání

Předané množství (t)

Partner IČ, název provozovny, sídlo provozovny, kód ORP (SOP), IČ ZÚJ

1

2

3

 

 

 

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 19

- vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Povinná osoba (název) - vyplňuje se název povinné osoby, podle § 38 zákona o odpadech, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání povinné osoby.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo povinné osoby nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb.

zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy povinné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele skládky podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu a faxu.

Za správnost - uvede se jméno, příjmení a funkce odpovědného zástupce povinné osoby.

 

Tabulka č. 1

Výrobek - uvede se název výrobku podléhajícího zpětnému odběru. Každý výrobek se uvádí v samostatné tabulce.

Množství odebraných výrobků - uvádí se celkové množství odebraných výrobků v tunách, v členění uvedeném v tabulce.

Způsob nakládání s odebranými použitými výrobky - uvádí se celkové množství s jakým bylo nakládáno uvedenými způsoby. Kódování způsobů nakládání je dle Přílohy č. 20, tabulka č. 1 .

 

Tabulka č. 2

: na každé nové stránce se vyplňuje identifikační číslo povinné osoby, která zprávu zasílá odpovídající první stránce.

Výrobek - vyplňuje se výrobek odpovídající tabulce č. 1.

Ve sloupci 1 - uvádí se název způsobu nakládání odpovídající tabulce č. 1. Každý způsob nakládání se uvádí na samostatném řádku.

Ve sloupci 2 - uvádí se celkové množství předané jednotlivému partnerovi, uvedenému ve sloupci 3. Každý partner s odpovídajícím množstvím uvedeným ve sloupci 2 se uvádí na samostatný řádek.

Ve sloupci 3 - partnerem se rozumí právnická a fyzická osoba, které byl díl výrobku z použitého výrobku předán k opakovanému použití nebo oprávněná osoba, které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se IČ, obchodní název každé právnické, fyzické a oprávněné osoby (příjemce), sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností (zákon č. 314/2002 Sb.), nebo správního obvodu hl. m. Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000), na kterém se provozovna příjemce odpadu nachází.

 

Důležité - bilančně, součet všech množství uvedených ve sloupci 2, předaných všem partnerům pro jeden způsob nakládání, se musí rovnat množství stejného způsobu nakládání uvedenému v Tabulce č. 1.

 

 

Příloha č. 19A - Roční zpráva výrobce a akredit. zástupce vybran. vozidel

Příloha č. 19A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 

 

 

Značka auta**:

Vyrobeno po 1. 1. 1980

Popis

ks

tuny

Množství sesbíraných vybraných autovraků kategorií (M1, N1 a tříkolek)                      celkem:

 

 

z toho:                       nezpracováno

 

 

Způsob nakládání s materiály a odpady ze zpracovaných vybraných autovraků

 

- opětovné použití (N8)

 

- materiálové využití (R3, R4, R5, R8, R9, N1, N11, N16)

 

- energetické využití (R1)

 

- odstranění (D1, D5, D12)

 

- odstranění spálením (D10)

 

- zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

 

 

Vyrobeno před 1. 1. 1980

Popis

ks

tuny

Množství sesbíraných vybraných autovraků kategorií (M1, N1 a tříkolek)                             celkem:

 

 

z toho:                              nezpracováno

 

 

Způsob nakládání s materiály a odpady ze zpracovaných vybraných autovraků

 

- opětovné použití (N8)

 

- materiálové využití (R3, R4, R5, R8, R9, N1, N11, N16)

 

- energetické využití (R1)

 

- odstranění (D1, D5, D12)

 

- odstranění spálením (D10)

 

- zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku (N5)

 

* nehodící se škrtněte

** v případě více značek se každá značka auta (např. Škoda, Fiat) uvádí v samostatné tabulce na dalších listech. Na každém listu musí být v záhlaví uvedeno IČ výrobce, dovozce odpovídající listu č. 1.

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 19A

- vyplňuje se identifikační číslo oprávněné osoby, bylo-li přiděleno; pokud má oprávněná osoba IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Obchodní název - vyplňuje se název akreditovaného zástupce nebo výrobce tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, obec, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání akreditovaného zástupce nebo výrobce.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo povinné osoby nachází, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy akreditovaného dovozce nebo výrobce. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR podle SIS.

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti akreditovaného dovozce nebo výrobce podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem.

 

Příloha č. 20 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana č.

 

 

 

 

Počet stran

 

 

 

List č. 2

Pořad. číslo

Dle Katalogu odpadů

Kateg.

Množství odpadu (tuny)

Kód způsobu nakládání

Partner

Pozn.

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Celkem (+)

z toho dle sloupce 8 (-)

IČ, název provozovny, adresa provozovny, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List č. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka: Údaje ročních hodnot složení kalu (vyplňuje se pouze pro kaly využívané na zemědělské půdě)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatel

(rizikový prvek, látka)

jednotka

Průměrná roční hodnota

1

pH

 

 

2

sušina kalu

%

 

3

Cd

mg/kg sušiny kalu

 

4

Cu

mg/kg sušiny kalu

 

5

Hg

mg/kg sušiny kalu

 

6

Pb

mg/kg sušiny kalu

 

7

Zn

mg/kg sušiny kalu

 

8

As

mg/kg sušiny kalu

 

9

Cr

mg/kg sušiny kalu

 

10

Ni

mg/kg sušiny kalu

 

11

AOX

mg/kg sušiny kalu

 

12

PCB (součet kongenerů 28, 52, 101, 138, 153 a 180)

mg/kg sušiny kalu

 

 

Mikrobiologické ukazatele

 

Rozmezí od - do

 

 

 

min.

max.

13

Enterokoky

KTJ/g sušiny kalu

 

14

Termotolerantní koliformní bakterie

KTJ/g sušiny kalu

 

15

Salmonella sp.

Pozitivní/negativní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20

Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok. Množství kalů ČOV se udává v tunách sušiny za rok.

 

List č. 1

- vyplňuje se identifikační Číslo organizace, bylo-li přiděleno; pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst.

Původce nebo oprávněná osoba (název) - vyplňuje se název původce nebo oprávněné osoby tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání původce nebo oprávněné osoby.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce místa adresy původce nebo oprávněné osoby. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR.

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem

Celkový počet provozoven - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má původce nebo oprávněná osoba na území ČR

Samostatná provozovna - se rozumí provozovna podle zvláštních právních předpisů (např. podle § 5 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů). U mobilních zařízení na úpravu, využívání a odstraňování odpadů se v celé této pravé části formuláře vyplňují údaje o místě nakládání s odpady v zařízení.

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud původce nebo oprávněná osoba má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadě obce s rozšířenou působností (SOP).

Název provozovny - vyplňuje se název provozovny.

Ulice, místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny

Kód (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území se sídlo samostatné provozovny původce nebo oprávněné osoby nachází, podle číselníků, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz)

Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila.

Provozovna je zapojena do systému sběru komunálního odpadu obce - pokud provozovna má uzavřenou smlouvu s obcí o zajištění svozu komunálního odpadu (odvoz popelnic apod.) označí se X v kolonce ano, pokud nemá takovou smlouvu a zajišťuje odstranění komunálního odpadu jiným způsobem označí se X v kolonce ne.

 

List č. 2

Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČ a číslo provozovny odpovídající listu číslo 1.

Ve sloupci 1 - se uvádí pořadové číslo druhu (kódu) odpadu.

Ve sloupci 2 - se uvádí kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - se uvádí název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název).

U kódů odpadů, končících dvojčíslím 99 se uvede jenom bližší popis odpadu (např. vžitý technický název, název technologie)

Ve sloupci 4 - uvádí se kategorie odpadu podle Katalogu odpadů

Ve sloupci 5 se uvádí:

 

U kalů z ČOV se uvádí vždy množství v sušině kalu.

a) celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného původcem, s kódem A00 ve sloupci 7, nebo

b) v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu převzaté od jednoho původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7, nebo

c) celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7.

 

Ve sloupci 6 se uvádí množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 1 odpovídající způsobu nakládání uvedeného ve sloupci 7 a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované, odpady převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odpady odebrané ze skladu.

Ve sloupci 7 se uvádí skutečně provedené jednotlivé způsoby nakládání s odpady s kódy dle tabulky č. 1 a to samostatně pro odpady vyprodukované (za vyprodukovaný odpad se považuj e i odpad vzniklý úpravou nebo přepracováním převzatého odpadu, pokud vznikl jiný druh odpadu než byl původní), převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odebrané ze skladu; každý způsob nakládání se uvádí na samostatný řádek. K těmto kódům se vztahují příslušná množství odpadů uvedená ve sloupci 6. Kód způsobu nakládání s odpadem je třímístný kód XYZ, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice pak způsob nakládání.

Pro nakládání s vlastními vyprodukovanými odpady X = A, např. pro vlastní vyprodukovaný odpad, který byl spálen ve vlastní spalovně se napíše kód AD10.

Pro nakládání s odpady převzatými od jiných původců nebo oprávněných osob X = B. např. pro odpad převzatý, který byl spálen ve vlastní spalovně bude kód způsobu nakládání BD10. Pro nakládání s odpady převzatými ze skladu X = C. např. pro odpad odebraný ze skladu, který byl spálen ve vlastní spalovně, bude kód nakládání CD10.

Ve sloupci 8 - V případě předání odpadu jiné oprávněné osobě, nebo jiné provozovně za účelem dalšího využití nebo odstranění se uvádí TC, název provozovny nebo místa nakládání s odpady, sídlo provozovny příjemce a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností - ORP, nebo kód správního obvodu hl. m. Prahy - SOP, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz) a IČZÚJ sídla provozovny, na kterém se provozovna příjemce odpadu nachází, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí odpadu se uvede IČ, obchodní název každého původce, oprávněné osoby, nebo jiné provozovny, sídlo původce nebo oprávněné osoby a kód správního obvodu obce s rozšířenou působností - ORP, nebo kód správního obvodu hl m. Prahy (SOP), které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002Sb. (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz) a IČZÚJ sídla provozovny, na kterém se provozovna původce nebo oprávněné osoby, od které byl odpad převzat, nachází. V případě dovozu nebo vývozu odpadu se uvede název státu dovozu nebo vývozu a jeho kód podle ČSN, ISO 3166 Kódy pro názvy zemí, oddíl 1, kód A-2. Při výkupu nebo převzetí od fyzických osob (občanů) se v sloupci 9 uvede IČ a název obce, ve které fyzické osoby mají trvalý pobyt, s celkovým množstvím za obec uvedeným v sloupci 5 a s kódem B00 v sloupci 7.

Ve sloupci 9 se uvede velkými písmeny UTS v případě, že v souladu se zákonem o utajovaných skutečnostech, firma požaduje, aby údaj byl utajen. Dále se uvádí poznámky k přehodnocení kategorie odpadů ve formě pořadových čísel. Text poznámek je připojen v přiloženém komentáři, který je součástí přílohy č. 20. Zde se uvádí především údaje o pověřené osobě, která rozhodla o změně kategorie odpadu, přičemž se uvádí údaje o všech pověřených osobách, které změnu kategorie odpadu provedly.

 

Kódování způsobů nakládání s odpady

Způsob nakládáni s odpady se označuje kódem, přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslice znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

 

Původ odpadu:

X = A = pro vlastní odpad

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

X = C = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku

to znamená že :

 

AYZ = vlastní odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze zásob z předchozího roku / skladu /, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

Přičemž dle tabulky č. 1:

Y = 0 nebo R nebo D nebo N

Z = 0 nebo poslední číslo třímístného kódu (složeného z 2 písmen a čísla) z tabulky č. 1

označuje původ odpadu určuje se dle původu odpadu

 

označuje způsob nakládání určuje se kódem dle tabulky č. 1

 

TABULKA č. 1 - Nakládání s odpady

Způsob

Kód

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

A00

Odpad převzatý od původce jiné oprávněné osoby (sběr, výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

B00

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1. 1. vykazovaného roku)

C00

Využívání odpadů

 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

XR1

Získání /regenerace rozpouštědel

XR2

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování)

XR3

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

XR4

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

XR5

Regenerace kyselin a zásad

XR6

Obnova látek používaných ke snižování znečištění

XR7

Získání složek katalyzátorů

XR8

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

XR9

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

XR10

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

XR11

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

XR12

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

XR13

Odstraňování odpadů

 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

XD1

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

XD2

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)

XD3

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)

XD4

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)

XD5

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD8

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

XD9

Spalování na pevnině

XD10

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

XD12

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD13

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

XD14

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství)

XD15

Ostatní

 

Využití odpadů na terénní úpravy apod.

XN1

Předání kalů COV k použití na zemědělské půdě

XN2

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

XN3

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku

XN5

Dovoz odpadu z členského státu EU

BN6

Vývoz odpadu z členského státu EU

XN7

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

XN8

Zpracování autovraku

XN9

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")

XN10

Využití odpadu na rekultivace skládek

XN11

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12

Kompostování

XN13

Biologická dekontaminace

XN14

Protektorování pneumatik

XN15

Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN16

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17

Pozn.: - za třídění se nepovažuje oddělené ukládání různých druhů odpadů při jejich vzniku.

- v tabulce nejsou použity kódy těch způsobů, které jsou v ČR zakázány nebo nepřichází v úvahu

 

 

 

List č. 3

Vysvětlivky k tabulce

Provozovatelé ČOV vyplní v této tabulce ukazatele průměrných ročních hodnot ukazatelů v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 382/2001 Sb., o podmínkách využití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.U prvních 12ti ukazatelů jde o průměrné hodnoty (průměrné roční hodnoty složení kalu se stanoví jako podíl součtu hodnot sledovaných ukazatelů za rok a počtu analýz jednotlivých ukazatelů za rok), u mikrobiologických ukazatelů se uvede rozmezí hodnot získaných z provedených rozborů v příslušném roce (minimální hodnota - maximální hodnota). V případě jiného využití kalů než v zemědělství se povinnost sledování ukazatelů č. 8 až 15 od provozovatelů ČOV nepožaduje.

 

Příloha č. 20A - Hlášení o sběru autovraků

Příloha č. 20A k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 

 

Hlášení o sběru autovraků za rok:

List č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana č.

 

 

 

 

Počet stran

 

 

 

 

Pořad. číslo

Kód druhu odpadu

Kategorie odpadu

Tovární značka autovraku

Druh auto-vraku

Sesbírané množství vybraných autovraků z vozidel vyrobených (t)

Celkové množství, se kterým bylo nakládáno

(t)

Kód způsobu nakládání

Partner

IČ, název, adresa provozovny,

kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny

Počet

kusů odebraných autovraků

A) po 1.1.1980

B) před 1.1.1980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlášení o sběru částí autovraků včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok

List č. 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana č.

 

 

 

 

Počet stran

 

 

 

 

Pořad. číslo

Dle Katalogu odpadů

Množství odpadu (tuny)

Kód způsobu nakládání

Partner

Druh součásti

Kód druhu odpadu

Název druhu odpadu

Kateg. odpadu

Celkem

z toho dle sloupce 8

IČ, název provozovny, adresa, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Způsob vyplňování formuláře uvedeného v příloze č. 20A

Všechny údaje o množství se udávají v tunách za rok

Důležité: Provozovatel zařízení ke sběru autovraků v této příloze vyplňuje zároveň produkci a nakládání s odpady a již nevyplňuje přílohu č. 20.

 

List č. 1 slouží k identifikaci zařízení ke sběru autovraků

Provozovatel zařízení ke sběru autovraků - pokud provozovatel zařízení ke sběru autovraků nemá více samostatných provozoven pak vyplní levou polovinu hlavičky a v pravé polovině vyplní pouze údaje o osobě, která hlášení vyplnila. V celkovém počtu provozoven uvede 1.

- vyplňuje se identifikační číslo provozovatele zařízení, bylo-li přiděleno rejstříkovým soudem nebo živnostenským úřadem. Pokud má organizace IČ méně než osmimístné, doplní se zleva nuly na celkový počet 8 míst. IČ lze najít na internetu např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty.

Obchodní název - vyplňuje se název provozovatele zařízení tak, jak je zapsán v obchodním rejstříku nebo v živnostenském listu.

Ulice, č.p., místo, PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa sídla nebo místa podnikání provozovatele zařízení.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území má provozovatel zařízení ke sběru autovraků adresu, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002 Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz)

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce tj. místa adresy provozovatele zařízení. Uvádí se podle jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES - ekonomické subjekty nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů TČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

OKEČ - uvádí se kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti provozovatele zařízení podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem. OKEČ lze najít na internetu např. stránka www.info.mfcr.cz v databázi ARES – ekonomické subjekty.

Celkový počet provozoven - uvádí se celkový počet samostatných provozoven, které má provozovatel zařízení na území ČR.

Samostatná provozovna provozovatele - rozumí se provozovna podle § 17 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Podle obou zákonů se provozovnou rozumí prostor, v němž je živnost provozována nebo v němž je uskutečňována určitá podnikatelská činnost. Provozovna musí být označena obchodní firmou podnikatele, k níž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení.

Číslo samostatné provozovny - vyplní se interní číslo provozovny, pokud provozovatel zařízení má provozovny očíslované. V opačném případě se nevyplňuje, číslo vyplňuje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (nebo SOP) ve vzestupné řadě podle pořadí provozovny zapsané na obecním úřadu obce s rozšířenou působností (SOP).

Název provozovny - vyplňuj e se název provozovny.

Ulice, místo, č.p., PSČ - vyplňuje se přesná a úplná adresa samostatné provozovny.

Kód ORP (SOP) - uvádí se kód správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo správního obvodu hl. m. Prahy, na jehož správním území je samostatná provozovna ke sběru autovraků provozována, podle číselníků správních obvodů, které byly zavedeny sdělením Českého statistického úřadu č. 471/2002 Sb. zveřejněné ve sbírce zákonů částka 163/2002Sb., (uvedené také na internetových stránkách ČSÚ www.czso.cz).

IČZÚJ - je identifikační číslo základní územní jednotky obce tj. místa adresy provozovny provozovatele zařízení. Uvádí se podle  jednotného číselníku obcí ČR. IČZÚJ lze najít na internetu stránka www.czso.cz v databázi Číselník obcí a městských částí nebo získat na obecním úřadu obce s rozšířenou působností. Jako zdroj údajů IČZÚJ lze použít také Číselník obcí České republiky 2002, vydaný ČSÚ v roce 2002.

Evidenci vyplnil - uvede se jméno, příjmení, funkce, číslo telefonu, faxu a e-mail osoby, která hlášení vyplnila a která odpovídá za pravdivost uvedených údajů.

 

List č.2 - slouží k hlášení údajů o převzatých autovracích:

a) List č. 2 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 2 slouží k hlášení údajů o převzatých celých autovracích. Každá strana listu č. 2 musí mít v záhlaví uvedeno IČ provozovatele zařízení, který hlášení podává shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. V případě že ohlašující samostatná provozovna má své číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

b) Každý druh autovraku, v členění na vybrané autovraky a ostatní autovraky a každou kategorii odpadu je nutno uvést na samostatném řádku, v členění na autovraky vzniklé z vozidel vyrobených po a před 1.1. 1980 .

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo značky autovraku.

Ve sloupci 2 - uvádí se kód druhu odpadu (autovraku) dle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvádí se kategorie druhu odpadu (autovraku) dle Katalogu odpadů.

Ve sloupci 4 - uvádí se firemní název značky autovraku (např. Škoda, Fiat apod.).

Ve sloupci 5 - uvádí se kód druhu autovraku, který je:

a) velké písmeno V pro vybrané autovraky

b) velké písmeno O pro ostatní autovraky, které nepatří mezi vybrané autovraky.

Ve sloupci 6 - uvádí se celkové množství:

a) sesbíraných vybraných autovraku z vozidel vyrobených po 1.1.1980, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraku uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí vždy celkové množství odebrané jedné značky autovraku, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku.

b) všech jiných než vybraných autovraků, , bez rozdílů značek aut a roku výroby

Ve sloupci 7 - uvádí se celkové množství:

a) sesbíraných vybraných autovraků z vozidel vyrobených před 1.1.1980, podle jednotlivých značek, kategorií a druhů vybraných autovraků uvedených na samostatných řádcích, v tunách na tři desetinná místa. Uvádí vždy celkové množství odebrané jedné značky autovraku, jednoho druhu a jedné kategorie odpadu autovraku.

b) u ostatních autovraků, které nepatří mezi vybrané autovraky, zůstává sloupec nevyplněný.

Ve sloupci 8 se uvádí celkové množství jedné značky, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku, se kterým bylo nakládáno jedním způsobem, uvedeným ve sloupci 9, v tunách na tři desetinná místa. Způsoby nakládání jsou uvedeny v tabulce č. 1.

 

Důležité - bilančně, pro jednu značku, jednoho druhu, jedné kategorie odpadu autovraku, součet všech celkových množství uvedených v sloupci 6 nebo 7 se musí rovnat součtu všech množství jedné značky, jednoho druhu, jednoho druhu odpadu uvedených v sloupci 8, včetně zůstatků na skladu k 31. 12. vykazovaného roku.

Ve sloupci 9 - uvádí se kód způsobu nakládání s množstvím uvedeným v sloupci 8, dle tabulky č. 1.

Ve sloupci 10 - Partner - partnerem se rozumí: zpracovatel autovraků, kterému byly

autovraky předány k dalšímu zpracování. Uvádí se požadované údaje o samostatné provozovně partnera.

Ve sloupci 11 -uvádí se celkový počet kusů autovraků jedné značky, jednoho druhu autovraku a jednoho druhu odpadu.

 

List 3 - slouží k hlášení údajů o převzatých částech autovraků a

k hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

a) List č. 3 a dle potřeby v pořadí další strany listu č. 3 slouží k hlášení údajů o převzatých částech autovraků. Každý list musí mít v záhlaví uvedeno IČ provozovatele zařízení na sběr autovraků, který hlášení podává shodné s listem č. 1 a pořadové číslo strany. V případě, že ohlašující provozovna má své číslo, musí být uvedeno i číslo provozovny.

b) Každý druh odpadu (kód odpadu) se uvádí na samostatném řádku.

c) všechny převzaté části autovraků se zařazují do druhů odpadů podskupiny 16 01 Katalogu odpadů.

Ve sloupci 1 - uvádí se pořadové číslo druhu (kódu) odpadu.

Ve sloupci 2 - uvádí se kód druhu odpadu podle Katalogu odpadů. Výhodné je uvádět kódy odpadů ve vzestupné řadě jak jsou uvedeny v Katalogu odpadů.

Ve sloupci 3 - uvádí se název druhu odpadu podle Katalogu odpadů (je možno uvést i zkrácený název). U odpadů, zařazených pod kód 16 01 99 se místo „odpady jinak blíže neurčené" uvede bližší popis odpadu (např. vžitý technický název).

Ve sloupci 4 - uvádí se kategorie odpadu dle Katalogu odpadů. Pro účely evidence a ohlašování odpadů zůstává zachováno vžité označování kategorie „N" pro odpad nebezpečný, „O" pro odpad ostatní a označení „O/N" pro odpady, které nejsou v Katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a nemají zde ani tzv. „zrcadlovou položku" a kategorie „nebezpečný odpad" jim byla přiřazena na základě skutečných vlastností s souladu s § 6 odst. 2 zákona o odpadech.

Ve sloupci 5 se uvádí vždy celkové množství v tunách, na tři desetinná místa:

a) celkové množství jednoho druhu odpadu (v tunách, na tři desetinná místa) vyprodukovaného sběrným zařízením (vlastního odpadu), s kódem A00 ve sloupci 7, nebo

b) v případě převzetí odpadu se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo odebráno od jiného původce nebo oprávněné osoby, s kódem B00 ve sloupci 7.

c) v případě skladových zásob se uvede celkové množství jednoho druhu odpadu, které bylo převedeno (zůstalo na skladu) z předchozího roku, s kódem C00 ve sloupci 7. Ke každému druhu odpadu (kódu odpadu) je nutno údaj o celkovém množství produkce nebo převzetí nebo zůstatku odpadu ve skladu uvést ve sloupci 5 na samostatném řádku.

Ve sloupci 6 se uvádí celkové množství jednoho druhu odpadu podle jednotlivých způsobů nakládání dle tabulky č. 1, odpovídající způsobu nakládání uvedeného ve sloupci 7, a to pro každý způsob nakládání na zvláštní řádek a samostatně pro odpady vyprodukované (vlastní), odpady převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odpady odebrané ze skladu.

Důležité - bilančně, pro jeden druh odpadu, součet všech celkových množství uvedených v sloupci 5 se musí rovnat součtu všech množství dle jednotlivých způsobů nakládání, včetně zůstatku na skladu k 31.12. vykazovaného roku, uvedených v sloupci 6.

Ve sloupci 7 se uvádí skutečně provedené jednotlivé způsoby nakládání s odpady s množstvím odpadů uvedeným ve sloupci 6 s kódy dle tabulky č. 1, a to samostatně pro odpady vyprodukované, převzaté od jiného původce nebo oprávněné osoby a odebrané ze skladu; každý způsob nakládání se uvádí na samostatný řádek. Kód způsobu nakládání s odpadem je třímístný kód XYZ, přičemž první písmeno označuje původ odpadu (vyprodukovaný odpad, odpad převzatý, odpad odebraný ze skladu) další písmeno a číslice pak označují způsob nakládání.

Partner - partnerem se rozumí původce nebo oprávněná osoba, od které byl odpad převzat nebo které byl odpad předán k dalšímu nakládání. Uvádí se požadované údaje o samostatné provozovně partnera nebo při předání (převzetí) jiné vlastní provozovně údaje o této provozovně..

Ve sloupci 8 v případě předání odpadu jiné oprávněné osobě (zpracovatelskému zařízení) nebo jiné provozovně za účelem dalšího využiti nebo odstranění se uvádí IČ, název provozovny nebo místa nakládání s odpady, adresa provozovny příjemce a kód obce s rozšířenou působností na jejímž správním obvodu je provozovna příjemce odpadu provozována, tzn. neuvádí se dopravce. V případě převzetí odpadu se uvede IČ, obchodní název každého původce nebo oprávněné osoby, sídlo původce nebo oprávněné osoby a kód obce s rozšířenou působností na jejímž správním území je provozovna původce nebo oprávněné osoby, od které byl odpad převzat, provozována. Při výkupu nebo převzetí od fyzických osob (občanů) se ve sloupci 9 uvede IC a název obce, ve které soukromé osoby mají trvalý pobyt, s celkovým množstvím za obec uvedeným ve sloupci 5 a s kódem BOO ve sloupci 7.

Ve sloupci 9 - se uvede:

a) velké písmeno V v případě, že se jedná o části vybraných autovraků

b) velké písmeno O v případě, že se jedná o části ostatních autovraků

 

Kódování způsobů nakládání

Pro kódování vlastních způsobů nakládání byly převzaty kódy z přílohy č. 20 o produkci a nakládání s odpady vyhlášky č. 383/2001 Sb. Způsoby kódování jsou uvedeny v tabulce č. 1.

Způsob nakládání s odpady se označuje čtyřznakovým kódem (písmena a číslo) , přičemž první písmeno označuje původ odpadu, další písmeno a číslo znamenají kód způsobu nakládání s odpadem.

 

Původ odpadu:

X = A = pro vlastní vyprodukovaný odpad

X = B = pro odpad převzatý od jiné firmy

X = C = pro odpad na skladě

to znamená, že:

AYZ = vlastní vyprodukovaný odpad, s nímž bylo naloženo způsobem YZ

BYZ = převzatý odpad, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

CYZ = odpad odebraný ze skladu, se kterým bylo naloženo způsobem YZ

 

Tabulka č. 1 - Kódování původu a způsobů nakládání s odpady

Způsob

Kód

Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad)

A00

Odpad převzatý od původce nebo jiné oprávněné osoby (sběr. výkup, shromažďování), nebo jiné provozovny

B00

Množství odpadu převedené z minulého roku (zůstatek na skladu k 1.1. vykazovaného roku)

C00

Využívání odpadů

 

Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie

XR1

Získání /regenerace rozpouštědel

XR2

Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování)

XR3

Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin

XR4

Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů

XR5

Regenerace kyselin a zásad

XR6

Obnova látek používaných ke snižování znečištění

XR7

Získání složek katalyzátorů

XR8

Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů

XR9

Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii

XR10

Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R10

XR11

Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením R1 až R11

XR12

Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem)

XR13

Odstraňování odpadů

 

Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování)

XD1

Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů či kalů v půdě, apod.)

XD2

Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu, apod.)

XD3

Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun, apod.)

XD4

Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem i od okolního prostředí, apod.)

XD5

Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD8

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 (např. odpařování, sušení, kalcinace)

XD9

Spalování na pevnině

XD10

Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů)

XD12

Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12

XD13

Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D13

XD14

Skladování materiálů před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před shromážděním potřebného množství)

XD15

Ostatní

 

Využití odpadů na terénní úpravy apod.

XN1

Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě

XN2

Předání jiné oprávněné osobě (kromě přepravce, dopravce), nebo jiné provozovně

XN3

Zůstatek na skladu k 31.12. vykazovaného roku

XN5

Dovoz odpadu z členského státu EU

BN6

Vývoz odpadu z členského státu EU

XN7

Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití

XN8

Zpracování autovraku

XN9

Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny")

XN10

Využití odpadu na rekultivace skládek

XN11

Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky

XN12

Kompostování

XN13

Biologická dekontaminace

XN14

Protektorování pneumatik

XN15

Dovoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN16

Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU

XN17

 

Příloha č. 20B - Hlášení o zpracování autovraků

Příloha č. 20B k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

 

 

Hlášení o zpracování vybraných autovraků

List č. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo provozovny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strana č.

 

 

 

 

Počet stran

 

 

 

 

Pořad. číslo

Kód druhu

odpadu

Kategorie odpadu

Tovární značka autovraku, nebo název druhu odpadu

Celkové množství vybraných autovraků z vozidel vyrobených (tuny)

Množství, se kterým bylo nakládáno

(t)

Kód způsobu nakládání

Partner IČ, název provozovny,

adresa, kód ORP (SOP) a IČZÚJ provozovny

Počet

kusů odebraných autovraků

A) Po 1.1.1980

B) Před 1.1.1980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10