634/2004 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích

ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb.,

zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb.,

zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb.,

zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb. a zákona č. 312/2006 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tento zákon upravuje správní poplatky (dále jen "poplatky") a výkon jejich správy, zejména jejich vyměřování a vybírání, prováděné orgány moci výkonné a dále orgány územních samosprávných celků a orgány právnických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti státní správy (dále jen "správní úřad").

 

§ 2 Předmět poplatků

Předmět poplatků

 

(1) Předmětem poplatků je správní řízení upravené zvláštním právním předpisem a další činnost správního úřadu související s výkonem státní správy (dále jen "úkon"). Úkony, které podléhají zpoplatnění, jsou vymezeny v jednotlivých položkách sazebníku poplatků, který tvoří přílohu k tomuto zákonu (dále jen "sazebník"). Sazebník v jednotlivých položkách dále obsahuje případné osvobození od poplatku, úkony, které nejsou předmětem poplatku, zmocnění správního úřadu při stanovení výše poplatku, popřípadě poznámky, které upravují podrobnosti k jednotlivým úkonům.

(2) Úkony zahájené správním úřadem z moci úřední, s výjimkou místního šetření, a úkony související s přestupkovým a s trestním řízením nejsou předmětem poplatku, nestanoví-li sazebník jinak.

 

§ 3 Poplatník

Poplatník

 

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek za týž úkon více poplatníkům, zaplatí jej společně a nerozdílně, nestanoví-li sazebník jinak.

 

§ 4 Sazby poplatků a zaokrouhlování

Sazby poplatků a zaokrouhlování

 

Sazby poplatků jsou stanoveny v sazebníku pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku vyjádřeného v penězích (dále jen "procentní poplatek"). Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky korun českých nahoru.

 

§ 5 Vyměření a vybírání poplatku

Vyměření a vybírání poplatku, splatnost poplatku

a následky jeho nezaplacení

 

(1) Poplatky vyměřuje, vybírá a vymáhá správní úřad příslušný k provedení úkonu, nestanoví-li sazebník jinak.

(2) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou jsou splatné buď při přijetí podání nebo později, vždy však před provedením úkonu, a to podle jeho vymezení v jednotlivých položkách sazebníku, nestanoví-li sazebník jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této lhůtě, vyzve ho správní úřad, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku, která je rozhodnutím podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní. Ve výzvě k zaplacení poplatku správní úřad zároveň upozorní poplatníka na důsledky nezaplacení poplatku. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení.

(3) Procentní poplatky a další poplatky, o nichž tak stanoví sazebník, vyměřuje správní úřad platebním výměrem a jsou splatné ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení platebního výměru. Obdobně vyměřuje správní úřad nedoplatky na poplatku.

(4) Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, správní úřad zastaví zahájené řízení nebo úkon neprovede, nestanoví-li sazebník jinak. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtách uvedených v odstavcích 2 a 3, postupuje správní úřad v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud již nerozhodl o zastavení řízení. Je-li však poplatek zaplacen nejpozději do konce běhu odvolací lhůty proti tomuto rozhodnutí, pozbývá rozhodnutí platnosti a správní úřad tuto skutečnost vyznačí formou úředního záznamu ve spise.

(5) Správní úřad vydá výsledek provedeného úkonu vždy až po zaplacení poplatku, nestanoví-li sazebník jinak. Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními právními předpisy neběží v době ode dne doručení výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokazatelného zaplacení poplatku.

(6) Zvýšení, penále, úrok z prodlení ani úrok za dobu posečkání s placením poplatku, stanovené zvláštním právním předpisem upravujícím správu daní, se neuplatňují.

 

§ 6 Placení poplatku

Placení poplatku

 

(1) Poplatky se platí v české měně, nestanoví-li tento zákon jinak (odstavce 2, 3 a 5).

(2) České zastupitelské úřady vyměřují procentní poplatky v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Vztahuje-li se předmět úkonu, prováděný českým zastupitelským úřadem, k peněžním prostředkům poplatníka a tyto prostředky má český zastupitelský úřad u sebe, může procentní poplatek vybrat srážkou z těchto prostředků.

(3) Poplatky stanovené pevnou částkou mohou české zastupitelské úřady vybírat rovněž

a)  v měně státu, v němž mají své sídlo, nebo

b)  v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován kurs devizového trhu této měny.

(4) Pro účely placení poplatku podle odstavců 2 a 3 provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu a naopak podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího lhůtám splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou nebo vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující kalendářní měsíc. Pro přepočet měn, jejichž kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, použije český zastupitelský úřad kurs amerického dolaru k místní měně vyhlášený centrální bankou státu, v němž má český zastupitelský úřad sídlo, a to rovněž k poslednímu dni předcházejícího kalendářního měsíce, také po celý následující kalendářní měsíc.

(5) Poplatky placené na českých hraničních přechodech mohou správní úřady vybírat rovněž v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(6) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí správní úřad na českém hraničním přechodu podle kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek týdne, který předchází dni splatnosti poplatku stanoveného pevnou částkou, nebo dni splatnosti poplatku vyměřeného platebním výměrem, a to po celý následující týden. Přeplatek na poplatku (§ 7 odst. 2), který byl zaplacen v cizí měně, může správní úřad vrátit v české měně.

(7) Poplatky přepočítávané z české měny na cizí měnu a naopak se zaokrouhlují na celé měnové jednotky nahoru, nestanoví-li sazebník jinak.

(8) Poplatky vyměřované a vybírané správními úřady se sídlem na území České republiky, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných orgány územních samosprávných celků, poplatků vyměřovaných a vybíraných na českých hraničních přechodech a poplatků vyměřovaných a vybíraných Českou národní bankou, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5 000 Kč. V ostatních případech, s výjimkou poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady a orgány územních samosprávných celků, se poplatky platí na zvláštní účet státního rozpočtu. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky příslušný správní úřad se souhlasem Ministerstva financí. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí a způsob placení poplatků u orgánů územních samosprávných celků si určí tyto orgány podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

 

§ 7 Vracení poplatku

Vracení poplatku

 

(1) Správní úřad vrátí poplatek v plné výši na žádost osoby, která poplatek zaplatila,

a)  nebyl-li proveden požadovaný úkon, vymezený v jednotlivých položkách sazebníku, a nejde-li o poplatek, jehož předmětem je správním úřadem přijatá žádost, návrh, přihláška, podnět, námitka, ohlášení nebo oznámení,

b)  byl-li zaplacen poplatek, který není stanoven v sazebníku,

c)  byl-li zaplacen poplatek osobou, která není podle tohoto zákona poplatníkem.

(2) Správní úřad vrátí na žádost poplatníka částku, o kterou zaplatil poplatník na poplatku více, než činí sazba stanovená v sazebníku (dále jen "přeplatek na poplatku").

(3) Proti rozhodnutí o vrácení poplatku a rozhodnutí o vrácení přeplatku na poplatku podle odstavců 1 a 2 není přípustný opravný prostředek.

(4) Zaplatil-li poplatník poplatek až po dni nabytí právní moci rozhodnutí správního úřadu o zastavení řízení podle § 5 odst. 4, vrátí správní úřad na žádost poplatníka nejvýše 50 % zaplaceného poplatku, a to jen přesahuje-li výše poplatku částku 100 Kč.

(5) O vrácení poplatku, jeho části nebo přeplatku na poplatku rozhoduje a poplatek, jeho část nebo přeplatek na poplatku vrací správní úřad, kterému byl poplatek zaplacen. Poplatek, který byl zaplacen kolkovou známkou, vrátí správní úřad ze zvláštního účtu státního rozpočtu. Nemá-li správní úřad tento zvláštní účet státního rozpočtu zřízen, vrátí poplatek, zaplacený kolkovou známkou, na základě jeho rozhodnutí, finanční úřad místně příslušný podle sídla správního úřadu, který o vrácení poplatku rozhodl.

(6) Odstavce 1 až 5 se při vracení poplatku nepoužijí, stanoví-li sazebník jinak.

 

§ 8 Osvobození od poplatku

Osvobození od poplatku

 

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a)  státní orgány a státní fondy,

b)  diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států a požívají-li výsady a imunity podle mezinárodního práva, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c)  územní samosprávné celky a jejich orgány, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

d)  právnické osoby, požadují-li provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny,

e)  fyzické nebo právnické osoby, stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a)  související s prováděním zvláštních právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o příplatku k důchodu a o zvláštním příspěvku k důchodu, o veřejném zdravotním pojištění, o státní sociální podpoře, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí, o sociálních službách, o sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, ve věcech branné povinnosti občanů a ve věcech civilní služby, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b)  prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce, města, kraje, ulice, jiného veřejného prostranství, rodného čísla a úkony, prováděné v důsledku rozhodnutí z moci úřední,

c)  pro orgány územního samosprávného celku, prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku,

d)  pro účely dědického řízení, prováděného notářem jako soudním komisařem,

e)  pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem, s výjimkou položky 1 bod 1 písmeno l),

f)   pro účely využití volebního práva,

g)  související s poskytováním dočasné ochrany cizincům,

h)  stanoví-li tak mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána,

i)   prováděné v důsledku živelní pohromy na území České republiky; za živelní pohromu se pro účely tohoto zákona považují nezaviněný požár a výbuch, blesk, vichřice a rychlost větru nad 75 km/h, povodeň, záplava, krupobití, sesouvání půdy, sesuny půdy a skalní zřícení, pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním provozem, sesouvání nebo zřícení lavin a zemětřesení dosahující alespoň 4. stupně Richterovy mezinárodní stupnice udávající makroseismické účinky zemětřesení,

j)   vyžádané a provedené prostřednictvím dálkového přístupu, opatřené elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, nepřevyšuje-li sazba poplatku 2 000 Kč.

(3) Na výsledku úkonu osvobozeného podle odstavce 2 písm. a) až i) vyznačí správní úřad účel, k němuž byl proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další osoby nebo úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu stanoveném v sazebníku se správní úřad zmocňuje snížit nebo zvýšit poplatek anebo upustit od jeho vybrání

.

 

§ 9 Řízení

Řízení

 

V řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

§ 10 Dohled územních finančních orgánů

Dohled územních finančních orgánů na příjmy

státního rozpočtu

 

(1) Územní finanční orgány kontrolují u správních úřadů, zda poplatky, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu vyměřovány, vybírány, placeny, popřípadě vraceny. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního úřadu, u něhož se kontrola provádí.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní v zápisu z kontroly správní úřad na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky na poplatcích a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek na poplatku promlčeno, uloží územní finanční orgán správnímu úřadu, rozhodnutím podle správního řádu, zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu, a to z rozpočtových prostředků tohoto správního úřadu.

 

§ 11 Přechodné ustanovení

Přechodné ustanovení

 

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

§ 12 Zmocňovací ustanovení

Zmocňovací ustanovení

 

Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda nařízením na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu

a)  provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b)  osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

 

§ 13 Zrušovací ustanovení

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se:

1.  Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2.  Vyhláška č. 81/1995 Sb., o osvobození od správních poplatků.

3.  Vyhláška č. 270/1998 Sb., o osvobození od správního poplatku.

 

§ 14 Účinnost

Účinnost

 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti třicátý den po jeho vyhlášení, s výjimkou uvedenou v odstavci 2.

(2) Položky 117A a 144A sazebníku nabývají účinnosti dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích.

(3) Dnem odstranění kontrol na státních hranicích, stanoveném pro Českou republiku v rozhodnutí Rady Evropské unie o vstupu v platnost Úmluvy, podepsané dne 19. června 1990 v Schengenu, mezi Belgickým královstvím, Spolkovou republikou Německo, Francouzskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím a Nizozemským královstvím, k provedení dohody, podepsané dne 14. června 1985, o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích, pozbývají platnosti položky 117 a 144 sazebníku.

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.

 

____________________________________________________________

 

 

Příloha

*SAZEBNÍK

 

*ČÁST I

 

Položka 1Daňové nebo celní řízení

1. Přijetí žádosti nebo návrhu

 

a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav

300

b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování

300

c) o prominutí příslušenství daně

1 000

d) o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách

400

e) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně

300

f) o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku

300

g) o povolení úlevy na dani nebo cle

1 000

h) o vydání zvláštního povolení na přijímaní a užívání vybraných výrobků osvobozených od spotřebních daní nebo o vydání povolení k provozování daňového skladu anebo vydání povolení k přijímaní vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od spotřebních daní

1 000

i) o vydání povolení snížit zajištění spotřebních daní nebo upustit od jeho poskytnutí

200

j) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní

2 000

k) o změnu povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez spotřebních daní

200

l)   o informaci pro účely exekučního řízení, prováděného soudním exekutorem

2 000

 

2. Vydání potvrzení

 

a) o bezdlužnosti nebo o stavu osobního daňového účtu

300

b) tiskopisů vydaných v zahraničí nebo o daňovém domicilu

100

 

3.

 

a) Vydání osvědčení o certifikaci typu fiskální registrační pokladny

20 000

b) Udělení autorizace servisnímu středisku

10 000

 

4.

 

Vydání rozhodnutí o závazném posouzení podle § 38nc zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

50 000

 

 

Předmětem poplatku není

1. Přijetí žádostí uvedených v bodě 1 písmenech c) a g) této položky, pokud požadovaná úleva činí trojnásobek nebo méně než trojnásobek stanovené sazby poplatku.

2. Vydání potvrzení daňovému subjektu uvedené v bodě 2 písmenu a) této položky, jeli povinnost potvrzení předložit v řízení podle zvláštního právního předpisu.

 

Poznámky

1. Podle této položky postupují správní úřady, které vedou řízení podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní, podle zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 113/1997 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 1/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., nebo podle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb. Poplatky se platí u toho správního úřadu, který je příslušný o žádosti nebo návrhu rozhodnout. Daní se podle této položky pro účely tohoto zákona rozumí příjmy státního rozpočtu, státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, ve smyslu zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní.

2. Poplatky podle bodu 1 této položky se vybírají za každou daň, které se žádost daňového subjektu týká, a za každý daňový subjekt, podává-li jednu žádost více daňových subjektů. Poplatek se vybírá jen jednou, jde-li o daň ze společného předmětu zdanění (např. daň z nemovitostí).

3. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů, uváděných pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků.

4. Poplatek podle bodu 1 písmene f) této položky vybírá správní úřad jen v případě řízení podle § 289 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb. a zákona č. 1/2002 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

 

Položka 2 Nahlédnutí do matrik, živnost. nebo letec.rejstříku, do opisu z evidence Rejstříku trestů

a) Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin

20

 

za každou matriční událost

b) Nahlédnutí do živnostenského nebo leteckého rejstříku

20

 

každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží

c) Nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů

20

d) Ohlášení změny místa trvalého pobytu

50

 

za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene d) jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.

 

Předmětem poplatku není

Nahlédnutí do archiválií, kterými jsou i matriky uložené ve státních archivech a v archivech měst.

 

Položka 3-5 Stejnopisy, opisy popř. kopie a jejich ověřování, druhé a další

a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu

50

 

za každou i započatou stránku

 

40

 

na přinesené disketě

 

80

 

na přineseném CD nebo ZIP

 

15

 

za každou i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače

b) Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

100

c) Vydání kopie zpřístupněného dokumentu bývalé Státní bezpečnosti nebo jeho části

5

 

za každou i započatou stránku

d) Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy

50

 

za každou i započatou stránku

 

 

 

 

 

Osvobození

1. Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny. Pro účely vedení Seznamu ochrany přírody je od poplatku podle písmene a) této položky osvobozena Agentura ochrany přírody a krajiny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno vydání listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

 

Předmětem poplatku není

1. Vydání prvního stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu, uvedené v písmenu a) této položky, z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil správnímu úřadu nebo již jednou obdržel od správního úřadu vydání prvního listu rodného, oddacího nebo úmrtního uvedeného v písmenu b) této položky.

2. Vydání prvního výpisu uvedeného v písmenu a) této položky z veřejných částí Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, z Rejstříku svazů církví a náboženských společností a z Rejstříku církevních právnických osob.

3. Určení kódu bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) pro určitou plochu dané výměry.

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky se vybírá za každé vozidlo, kterého se výpis z registru vozidel týká.

2. Každou započatou stránkou se pro účely tohoto zákona rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

 

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu

30

 

za každou i započatou stránku

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy  občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

 

Předmětem poplatku není

Ověření shody pořízené listiny (stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu) z daňového spisu vedeného podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, nejde-li o listinu, kterou poplatník - daňový subjekt předložil nebo již jednou obdržel od správního úřadu.

 

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

30

 

za každý podpis nebo otisk razítka

b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí

100

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listině potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., a k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociálních služeb, sociální péče a pomoci v hmotné nouzi, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 

Položka 6 Zápis zemědělského podnikatele do evidence

a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence

1 000

b) Změna zápisu zemědělského podnikatele v evidenci

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb., pokud se tato osoba zaeviduje do evidence zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem stanoveným zvláštním právním předpisem.

 

Položka 7 Oprávnění k samostatnému výkonu zdravotnického povolání

a) Vydáni osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

500

b) Vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky

1 000

c) Vydání rozhodnutí na návrh žadatele v akreditačním řízení

1 000

 

Položka 8 Státní občanství

a) Vydaní osvědčení nebo potvrzení o statním občanství České republiky

100

b) Vydání potvrzení o národnosti nebo státním občanství

100

c) Udělení státního občanství České republiky

10 000

 

Předmětem poplatku není

Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství pro účely vydání prvního občanského průkazu.

 

Zmocnění

Správní úřad může, ve zvlášť odůvodněných případech státního zájmu, snížit poplatek podle písmene c) této položky až na částku 1 000 Kč.

 

Položka 9 Průkaz mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany

a) Vydaní průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo neupotřebitelný

30

b) Přijetí žádosti o vydání povolení zaměstnavateli k získávání zaměstnanců ze zahraničí

2 000

c) Přijetí žádosti o vydání povolení k zaměstnání cizinci

500

d) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti vydaného povolení k zaměstnání cizinci

250

e) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky

10 000

f) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí

10 000

g) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky

5 000

 

Poznámka

Pro účely úkonů podle písmen b) až e) této položky se zaměstnancem ze zahraničí a cizincem rozumí osoba, které k výkonu práce na území České republiky je vydáváno povolení k zaměstnání.

 

Položka 10 Výpis z Rejstříku trestů, osvědčení o tuzemském právu

a) Přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů

50

b) Vydání osvědčení o tuzemském právu

2 000

c) Uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraničí

200

d) zápis do seznamu insolvenčních správců

5 000

 

Poznámka

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů u českého zastupitelského úřadu, vybírá poplatek český zastupitelský úřad podle položky 162 tohoto sazebníku.

 

Položka 11 Změna jména a příjmení

Vydání povolení změny

a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení

100

b) jména nebo příjmení v ostatních případech

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své dřívější příjmení nebo příjmení rodné, popřípadě, že upouští od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.

2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných nebo neúplných zápisů v matrice.

3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

 

Poznámky

1. Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

3. Podle písmene a) této položky se vybírá poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

4. Dřívějším příjmením se pro účely tohoto zákona rozumí jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.

 

Položka 12 Manželství

a) Uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území České republiky

3 000

b) Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky

2 000

c) Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost

1 000

d) Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem

500

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) až c) této položky se vybírá jen od jednoho ze snoubenců.

2. Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou, povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu.

 

Osvobození od poplatku

Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené.

 

Položka 13 Lovecký lístek

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle

 

 

- na 1 den

30

- na 5 dní

50

- na 30 dní

70

- na 6 měsíců

100

- na 12 měsíců

150

- na 12 měsíců pro žáky a posluchače odborných škol a pro osoby, které zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo funkce

75

b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou

1 000

c) Zápis honebního společenstva do Rejstříku honebních společenstev

500

d) Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev

500

 

Předmětem poplatku není

Změna zápisu do Rejstříku honebních společenstev uvedená pod písmenem d) této položky, jde-li o zrušení zápisu.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) šesté odrážky se vybírá, vydává-li se lovecký lístek žákům nebo posluchačům odborných škol, na kterých je myslivost povinným vyučovacím předmětem a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

 

Položka 14 Rybářský lístek

a) Vydání rybářského lístku s dobou platnosti

 

 

- 1 rok

100

- 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

50

- 3 roky

200

- 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

100

- 10 let

500

- 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

250

b) Povolení výkonu rybářského práva

2 000

 

Poznámka

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

 

Položka 15 Povolení komod. burzy, činnosti v oblasti moří, na Antarktidě a licence pro ZOO

a) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy

50 000

b) Vydání osvědčení odborné způsobilosti pro vyhledávání nebo činnost v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomoci států

200

c) Přijetí žádosti o vydaní rozhodnutí o předchozím souhlasu k činnosti v Oblasti dna moří a oceánů a jeho podzemí za hranicemi pravomocí států

100 000

d) Vydání licence k provozování zoologické zahrady

20 000

e) Vydání povolení k pobytu v Antarktidě

5 000

f) Vydání k povolení k provádění vědeckého výzkumu nerostných zdrojů v Antarktidě, k odběru nerostů nebo paleontologických nálezů v Antarktidě a jejich vývozu, k odběru zvláště chráněných antarktických druhů rostlin a živočichů v Antarktidě, k zasahování do populací nebo stavišť geograficky původních rostlin a živočichů v Antarktidě nebo ke vstupu na zvláště chráněné antarktické území

200

g) Vydání povolení k výstavbě, přestavbě nebo odstranění objektů v Antarktidě, k dovozu geograficky nepůvodních druhů rostlin, živočichů a mikroorganismů do Antarktidy nebo k dovozu nebezpečných látek a přípravků do Antarktidy

200

 

Poznámka

Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydávaných jinými správními úřady podle předmětu burzovního obchodu, vybírá poplatek podle písmene a) této položky správní úřad, který jmenuje burzovního komisaře.

 

Položka 16 Duplikáty dokladů, občanské průkazy

a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)

100

b) Vydání nového občanského průkazu za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy, anebo vydání občanského průkazu na žádost občana z důvodu zápisu nepovinně zapisovaných údajů, popřípadě z jiného osobního důvodu občana

100

 

Předmětem poplatku není

Vydání nového občanského průkazu uvedené v písmenu b) této položky, je-li vydáván z důvodu provedení změn povinných údajů a současně jsou provedeny i zápisy nepovinných údajů na žádost občana.

 

Poznámky

1. Neupotřebitelným dokladem, průkazem, osvědčením nebo obdobnou listinou se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti.

2. Podle písmene a) této položky se nepostupuje, neumožňují-li zvláštní právní předpisy vydat doklad, průkaz, osvědčení nebo obdobnou listinu jako duplikát a vydává se doklad nový nebo je vydávána nově obdobná listina.

 

Položka 17-20 Stavební řízení a místní šetření, územní rozhodnutí

1.

a)

Vydání stavebního povolení

ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty

300

b)

 ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty

1 000

c)

ke stavbě pro individuální rekreaci nebo stavbě zemědělské účelové stavby, nepřesahuje-li zastavěná plocha 70 m2

300

d)

ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními

300

e)

ke stavbě řadových garáží

300

 

 

a 150 Kč za čtvrté a každé další stání,

nejvýše Kč 2 500

f)

ke změně stavby (nástavby, přístavby nebo stavební úpravy) uvedené v písmenech a) až e), ke stavbě studny, čistírny odpadních vod, přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v písmenech a) až e)

300

g)

k drobným stavbám, a jejich změnám

300

h)

k dočasným stavbám zařízení staveniště

300

i)

ke stavě neuvedené v písmenech a) až h)

3 000

 

- k její nástavbě a přístavbě

2 500

 

- k její stavební úpravě nebo ke stavbě přípojky na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci pro stavbu uvedenou v tomto písmenu

1 000

2.

Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením (včetně změny podmínek stavebního povolení) nebo o prodloužení platnosti stavebního povolení

300

3.

Vydání povolení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení

1 000

4.

Vydání povolení terénních úprav

1 000

5.

Podání žádosti o vydání osvědčení o jmenování autorizovaným inspektorem a podání žádosti právnické osoby o souhlas s výkonem činnosti autorizovaného inspektora

10 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem poplatku není

Písemné sdělení stavebního úřadu k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení informačního, reklamního nebo propagačního zařízení.

 

Osvobození

Od poplatku podle bodu 1 písmene f) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP a ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

 

Poznámky

1. Je-li jedním stavebním povolením povolováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.

2. Stavby ubytovacích zařízení stavby hromadných garáží, liniové stavby nebo stavby vodních děl se posuzují jako stavby uvedené v bodě 1 písmenu i) této položky.

3. Správním úřadem, příslušným k vybrání poplatku podle této položky, je i speciální stavební úřad ve smyslu zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 262/1992 Sb., zákona č. 43/1994 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 95/2000 Sb., zákona č. 96/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 59/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 405/2002 Sb., zákona č. 422/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

4. Zemědělskou účelovou stavbou se pro účely tohoto zákona rozumí stavba pro drobné pěstitelství, stavba pro drobné chovatelství a stavba vinného sklepu. Zastavěná plocha těchto staveb se měří nad podnožím.

5. Za vydání dodatečného povolení stavby se vybírá poplatek podle bodu 1 této položky.

 

Položka 18

a) Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území

1 000

b) Vydání územního rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

500

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí uvedené v písmenu a) této položky, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jen stavební povolení.

 

Položka 19

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby

500

b) Vydání povolení k odstranění stavby

100

 

Předmětem poplatku není

Změna dokončené stavby, je-li nový nebo změněný účel užívání stavby součástí výroku kolaudačního rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá za každou stavbu, jejíž odstranění je povoleno.

 

Položka 20

Místní šetření

a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu

100

b) za každou započatou hodinu v mimo pracovní dobu v pracovních dnech

150

c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu

300

 

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky a místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení, podaných podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících.

 

Předmětem poplatku není

Místní šetření prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, 21 a 60, dále místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní úřad, nebo místní šetření prováděné při kolaudaci ve lhůtě stanovené ve stavebním povolení.

 

Poznámky

1. Poplatek podle této položky se vybírá za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení, nebo pokud stavební úřad výslovně určil provedení kolaudace v dodatečném povolení stavby.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za místní šetření z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.

3. Poplatek podle této položky se vyměřuje po ukončení místního šetření.

 

Položka 21 Loterie a výherní hrací přístroje

Položka 21 - Povolování loterií a jiných podobných her podle zákona č. 202/1990 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů.

 

a) Vydání povolení peněžité nebo věcné loterie podle § 2 písm. a) zákona, okamžité loterie podle § 2 písm. d) zákona a tomboly podle § 2 písm. b) zákona

 

10%,

 

nejméně Kč

200

 

nejvýše Kč 10 000 000

b) Vydání povolení číselné loterie podle § 2 písm. c) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. f) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. h) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. j) zákona, sázkové hry podle § 2 písm. k) zákona, nebo loterie a jiné podobné hry podle § 50 odst. 3 zákona za každý rok

 

10 %,

 

nejméně Kč

1 500

 

nejvýše Kč 10 000 000

c) Vydání povolení k provozování sázkových her podle § 2 písm. e) zákona, za každý výherní hrací přístroj

 

 

- nejdéle na 3 měsíce v kalendářním roce

10 000

- nejdéle na 6 měsíců v kalendářním roce

16 000

- nejdéle na 1 kalendářní rok

30 000

d) Vydání povolení k provozování sázkové hry podle § 2 písm. g) zákona nebo sázkové hry podle § 2 písm. i) zákona za každý rok

 

10%

 

nejméně Kč

1 500

e) Vydání povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje podle § 19 odst. 4 zákona

1 000

f) Změna povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelnou pohromou podle § 19 odst. 4 zákona

2 000

 

Poznámky

1. Základem poplatku podle písmene a) této položky, pokud jde o peněžité, věcné nebo okamžité stírací loterie, je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku, pokud jde o tomboly, je úhrnná cena vydaných losů.

2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.

3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán s přihlédnutím k podmínkám uvedeným ve vydaném povolení.

 

Položka 22 Osvědčení, oprávnění k odborné činnosti, k obnově kult. památek…

a) Vydaní rozhodnutí o uznaní odborné kvalifikace příslušníků členských států Evropské unie

2 000

b) Vydání osvědčení o způsobilosti k provozování odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo úřední oprávnění

200

c) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi („povolení k restaurování“), udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností nebo udělení oprávnění k činnostem vybraných pracovníků

500

d) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b)

50

e) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá vysoká škola

25 000

f) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb

100 000

g) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu

10 000

h) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb

25 000

i) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu se změnou atestačních podmínek

10 000

 

Položka 23 Licence, jejich změny a zrušení v energetických odvětvích

a) Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

 

 

 

1. na výrobu elektřiny, výrobu plynu a výrobu tepelné energie do instalovaného výkonu 1 MW včetně, na distribuci elektřiny, distribuci plynu a rozvod tepelné energie do přenosové kapacity 1 MW včetně

1 000

 

2. na přenos elektřiny, přepravu plynu a uskladňování plynu

10 000

 

3. na výrobu elektřiny a distribuci elektřiny, na výrobu plynu a distribuci plynu, na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie od 1 MW výše

10 000

 

4. na obchod s elektřinou a na obchod s plynem

100 000

b)

Změna nebo zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích anebo udělení, prodloužení platnosti nebo zánik státní autorizace

 

 

 

1. změna licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny a distribuci elektřiny, obchod s elektřinou, výrobu plynu, přepravu plynu, distribuci plynu, uskladňování plynu, obchod s plynem a na výrobu tepelné energie a rozvod tepelné energie

1 000

 

2. zrušení licence pro všechny skupiny bez omezení výkonu nebo vydání duplikátu licence v případě její ztráty, zničení nebo odcizení

500

 

3. autorizace na výstavbu výrobny elektřiny a zdrojů tepelné energie nebo autorizace na výstavbu přímého vedení nebo autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení

10 000

 

4. prodloužení platnosti udělené státní autorizace nebo zánik státní autorizace na výstavbu přímého vedení nebo výroby elektřiny nebo zdrojů tepelné energie (energetických zařízení) nebo na výstavbu vybraných plynových zařízení

500

c)

Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami

1 000

 

Předmětem poplatku není

1. Zrušení licence nebo zánik státní autorizace z podnětu správního úřadu.

2. Změna uvedená v písmenu b) této položky, která navazuje na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

 

Položka 24 Živnostenská oprávnění

a) Vydání živnostenského listu

1 000

- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

10 000

b) Vydání rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list

9 000

c)

Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně vydání koncesní listiny

2 000

 

- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem

20 000

d)

Vydání rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina

18 000

e)

Změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny

500

f)

Změna údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt, sídlo) podnikatele v živnostenském listě nebo v koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo v koncesní listině, jakož i změna koncesní listiny bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese

100

g)

Změna rozhodnutí o udělení koncese včetně změny koncesní listiny

1 000

h)

Schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost

500

i)

Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění

100

 

Předmětem poplatku není

1. Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.

2. Schválení odpovědného zástupce je-li provedené současně s vydáním rozhodnutí o udělení koncese nebo se změnou rozhodnutí o udělení koncese.

3. Změna uvedená v písmenech e), f) a g) této položky, navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene a) této položky je splatný při ohlášení živnosti. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede.

2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této položky. Poplatek podle písmen e) až g) této položky je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. V případě, že správní úřad neprovede změnu a poplatek byl zaplacen při oznámení změny, správní úřad poplatek nevrací.

3. Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá za změnu koncesní listiny bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese.

4. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá za osvědčení vydávané podle § 10 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

 

Položka 25 Registrace nestátních zdravotnických zařízení

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

1  000

b) Změna rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

500

c) Změna osobních údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci

100

d) Zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení

150

 

Předmětem poplatku není

1. Změna zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení a zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, jsou-li provedené z podnětu správního úřadu.

2. Změny uvedené v písmenech b) a c) této položky, které navazují na změny již provedené v obchodním rejstříku nebo zrušení rozhodnutí o registraci uvedené v písmenu d) této položky, provádí-li se též zápisem v obchodním rejstříku.

 

Poznámka

Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.

 

*ČÁST II

 

Položka 26-30 Vozidla, řidičské průkazy, techn. způsobilost, autoškoly, STK

a) Zápis do registru vozidel, jde-li

 

 

- o motocykl do 50 cm3

300

- o motocykl nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky

500

- o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly

800

- o přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně

500

- o přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti

700

b) Dočasné vyřazení vozidla z registru vozidel

100

c) Vydání tabulky registrační značky

200

 

za každou tabulku

d) Vydání tabulky zvláštní registrační značky

500

 

za každou tabulku

e) Zápis změny do technického průkazu vozidla a do registru vozidel

50

 

za každou změnu

f) Vydání řidičského průkazu

50

g) Změna v řidičském průkazu nebo v mezinárodním řidičském průkazu

10

 

 

 

 

 

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) třetí odrážky a písmene f) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel prováděné na základě rozhodnutí soudu o dědickém řízení nebo rozhodnutí soudu o zániku společného jmění manželů.

3. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zápisy do registru vozidel při změně právního postavení subjektu, jeho obchodní firmy nebo jeho názvu v souvislosti s převodem majetku státu podle zvláštního právního předpisu.

4. Od poplatku podle písmene d) této položky je osvobozeno vydání tabulky zvláštní registrační značky pro jednorázové použití.

 

Předmětem poplatku není

1. Vyřazení vozidla z registru v důsledku jeho odcizení, trvalé vyřazení vozidla z registru a odhlášení vozidla z registru.

2. Povinná výměna registrační značky a řidičského průkazu podle zvláštního právního předpisu.

 

Poznámky

1. Vydává-li se osvědčení o registraci vozidla nebo výpis technického osvědčení vozidla jako duplikát nahrazující tyto doklady při jejich poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení, vybírá se poplatek podle položky 16 písmeno a) tohoto sazebníku.

2. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje zápis vlastníka nebo provozovatele vozidla do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla.

3. Je-li vybírán poplatek za zápis vozidla do registru podle písmene a) této položky, nevybírá se poplatek podle písmen c) až e) této položky.

4. Poplatek podle písmene f) této položky se vybírá i za vydání řidičského průkazu po požadovaném rozšíření řidičského oprávnění nebo při ztrátě řidičského průkazu, jeho poškození, zničení nebo odcizení, jakož i za vydání mezinárodního řidičského průkazu.

5. Poplatek podle písmene g) této položky se vybírá, jde-li o změnu jména, příjmení nebo pobytu.

 

Položka 27

a) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti

- typu vozidla nebo samostatného technického celku

 

 

2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

500

b) Vydání rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vyráběného v malé sérii

 

 

- vozidla nebo samostatného technického celku

2 000

- systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla

1 000

- při hromadné přestavbě vozidel

500

c) Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo jednotlivě dovezeného vozidla

2 000

d) Schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla, jemuž bylo uděleno osvědčení o homologaci ES

1 500

e) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě nebo schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného samostatného technického celku anebo za schválení užití vozidla k výcviku v autoškole

1 000

f) Schválení technické způsobilosti vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní palivo benzín - zkapalněný plyn nebo propan-butan

500

g) Vydání přílohy k rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podle písmen a) nebo b)

50

 

za každý list

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 

Zmocnění

Správní úřad může snížit poplatek podle písmene a) této položky až o 50 %, vydává-li rozhodnutí o schválení technické způsobilosti typu vozidla na základě osvědčení o homologaci ES.

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmen e) a f) této položky zahrnuje i zápis do registru vozidel, vydání osvědčení o registraci vozidla a vydání výpisu technického osvědčení vozidla, jakož i zápis změny v dokladech k vozidlu.

 

Položka 28

a) Vydání registrace k provozování autoškoly

2 000

b) Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly

1 000

c) Vydaní nebo rozšíření profesního osvědčení učitele v autoškole

300

 

d) Změna nebo prodloužení platnosti profesního osvědčení učitele v autoškole

100

 

e) Vydání nebo rozšíření pověření k přezkušování řidičů

1 000

 

f) Změna nebo prodloužení platnosti pověření k přezkušování řidičů

100

 

g) Vydání nebo rozšíření osvědčení profesní způsobilosti řidiče

200

 

h) Změna v osvědčení profesní způsobilosti řidiče

100

 

 

Položka 29

a) Udělení oprávnění k provozovaní Stanice technické kontroly

3 000

b) Vydání osvědčení k provozování Stanice technické kontroly

500

c) Udělení oprávnění k provozování Stanice měření emisí

1 500

d) Vydání osvědčení k provozování Stanice měření emisí

300

e) Změny v oprávnění nebo v osvědčení k provozování Stanice technické kontroly nebo Stanice měření emisí

200

 

Položka 30

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění

500

b) Vydání zbrojní licence za každou skupinu rozsahu oprávnění

1 000

c) Vydání průkazu zbraně

200

d) Rozšíření skupin zbrojního průkazu za každou další skupinu rozsahu oprávnění

500

e) Rozšíření skupin zbrojní licence za každou další skupinu rozsahu oprávnění

1 000

 

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen a) nebo c) této položky až na 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.

2. Správní úřad může snížit poplatek podle písmen b) nebo c) této položky až na 100 Kč, vydává-li průkazy nebo licenci v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

3. Správní úřad může snížit poplatek za vydání nového zbrojního průkazu na 300 Kč bez přihlédnutí ke skupinám rozsahu oprávnění, uplyne-li doba platnosti zbrojního průkazu.

4. Správní úřad může snížit poplatek podle písmene c) této položky na 50 Kč, jde-li o zbraně sportovních střelců, členů sportovních klubů a o zbraně myslivců, členů mysliveckých sdružení.

 

Poznámky

1. Za vydání duplikátů dokladů uvedených v písmenech a) až c) této položky se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí doby jeho platnosti se vybírá poplatek podle písmene a) této položky.

 

Položka 31-33 Zbrojní průkazy, střelnice, zbraně a střelivo

a) Vydání povolení k provozování střelnice

1 000

b) Vydání povolení ke znehodnocení, zničení nebo výrobě řezu zbraně za každou zbraň

200

c) Vydání povolení k nabytí vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B

100

d) Vydání povolení k vystavování zbraní

1 000

 

Položka 32

a) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně

10 000

b) Kusové a opakované kusové ověřování zbraně

150

c) Ověřování zbraně  opatřené zkušební značkou

500

d) Vydání protokolu o kontrole zbraně bez zkušební střelby a označeni

100

e) Vydání rozhodnutí o zařazení zbraně nebo střeliva do kategorie

500

f) Vydání certifikátu o typové kontrole střeliva

10 000

g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického výrobku

10 000

h) Prodloužení platnosti vydaných certifikátů o homologaci střelné zbraně, o typové kontrole střeliva a o typové zkoušce pyrotechnického výrobku

 

50 %

ze sazby poplatků podle písmen a), f) a g)

i) Kusové a opakované kusové ověřování historické střelné zbraně

300

j) Ověřování historické střelné zbraně opatřené zkušební značkou

1 000

 

 

 

 

 

Položka 33

a) Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva

500

b) Vydání jednorázového dokladu o povolení přepravy zbraní nebo střeliva

200

c) Vydání povolení přepravovat zbraně nebo střelivo

1 000

d) Vydání evropského zbrojního pasu

500

e) Zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu

100

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.

2. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, dovoz nebo tranzit na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

 

Položka 34 Povolovací řízení v siln. dopravě, zvláštní užívání pozem. komunikací

1. Vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše 2 měsíců

400

2. Vydání povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku

2 000

3. Vydání licence nebo změna licence

 

 

a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy

 

 

- za každou vnitrokrajskou linku a linku městské autobusové dopravy

300

- každou mezikrajskou linku

500

b) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné za každou linku

5 000

c) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní za každou linku

1 000

4. Vydání povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky

 

 

a) k provedení jedné přepravy

1 000

b) k provedení 2 až 5 přeprav

4 000

c) k provedení neomezeného počtu přeprav

20 000

5. Vydání povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby

5 000

6. Vydání vstupního povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy

5 000

7. Vydání náhradního povolení pro zahraničního provozovatele

10 000

 

Zmocnění

Správní úřad může na základě vzájemnosti nebo na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, upustit od vybrání poplatku podle bodu 3 písmen b) a c) a bodů 4, 5, 6 a 7 této položky, popřípadě sazbu poplatku snížit nebo poplatek zvýšit až na pětinásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.

 

Předmětem poplatku není

1. Změna licence uvedená v bodě 3 této položky provedená z podnětu správního úřadu.

2. Vydání povolení nebo licence k provozování dopravy z humanitárních důvodů uvedené v této položce.

3. Vydání licence nebo její změna uvedená v bodě 3 této položky, přijme-li dopravce na předmětnou linku nebo její část závazek veřejné služby.

 

Položka 35

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při dopravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry, hmotnost na nápravu nebo hmotnost vozidla přesahují stanovené limity A. Ve vnitrostátní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry

1 200

b) největší povolenou hmotnost do 60 t včetně

2 500

c) největší povolenou hmotnost nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav s největší povolenou hmotností do 60 t (s platností povolení nejdéle na 3 měsíce od právní moci povolení)

6 000

 

B. V mezinárodní dopravě

a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m

4 500

 

b) v ostatních případech

největší povolená hmotnost (v t)

do 60 včetně

nad 60

nad 80

nad 100

nad 120

nad 150

I

sazba v Kč

6 000

12 000

20 000

30 000

40 000

60 000

 

překročení největší povolené hmotnosti na nápravu (v %)

3 - 10

11 - 20

21 - 30

nad 30

II

sazba v Kč

5 000

15 000

30 000

60 000

 

 

celková šířka v mm

nad 3 500

nad 4 000

nad 4 500

nad 5 000

nad 5 500

 

III

sazba v Kč

3 000

6 000

10 000

15 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

v případě tranzitní dopravy

 

Kč 25 000

Celkový poplatek I+II+III+IV

 

 

Osvobození

Od poplatků podle písmen A a B této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se sezónními pracemi v zemědělství.

 

Zmocnění

Správní úřad může upustit od vybrání poplatku podle písmene B této položky nebo sazbu poplatku snížit na základě vzájemnosti za účelem zabezpečení zásad dopravní politiky.

 

Poznámka

Stanovené limity rozměrů, hmotnosti na nápravu a hmotnost vozidla stanoví zákon č. 56/2001 Sb. a vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb.

 

Položka 36

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace na dobu platnosti

 

 

- 10 dní a na dobu kratší než 10 dní

100

- 6 měsíců a na dobu kratší než 6 měsíců

500

- delší než 6 měsíců

1 000

b) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. třídy

1 000

c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. třídy nebo III. třídy anebo na místní komunikaci

500

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držitelé průkazu ZTP a ZTP/P).

 

Předmětem poplatku není

1. Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydané dodatečně v důsledku havárie.

2. Vydání povolení uvedeného v písmenech b) a c) této položky k připojení sousední nemovitosti, jde-li o zastávky osobní linkové dopravy, parkoviště a odpočívky, které jsou součástmi dotčených silnic nebo místních komunikací podle zvláštního právního předpisu.

 

*ČÁST III

 

Položka 37-44 Vnitrozemská plavba, námořní plavba

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla nebo plavecké služební knížky

200

b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla

150

c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě

200

d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti vůdce rekreačního plavidla pro příbřežní plavbu na moři

300

e) Vydání průkazu (duplikátu) náhradou za platný průkaz nebo vydání průkazu v důsledku změny nebo doplnění údajů k žádosti poplatníka nebo v jeho zájmu

100

f) Vydání nebo rozšíření průkazu inspektora určeného technického zařízení na plavidle

400

g) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti k provozování vodní dopravy pro cizí potřeby

500

 

Poznámky

1. Za vydání duplikátu průkazu se vybírá poplatek podle položky 16 písmene a) tohoto sazebníku.

2. Za vydání osvědčení o zvláštních znalostech pro přepravu nebezpečných věcí vodní dopravou (ADNR) se vybírá poplatek podle položky 22 písmeno b) tohoto sazebníku.

 

Položka 38

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě

 

 

- malá plavidla do délky 5 m včetně

300

- malá plavidla nad délku 5 m

500

- přívozní plavidla

400

- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení

 

 

- o výtlaku do 15 t včetně

400

- o výtlaku nad 15 t

600

b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu

100

c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu

 

 

- určenému k přepravě nákladů

1 000

- neurčenému k přepravě nákladů

500

d) Vystavení zvláštního povolení pro určitou plavbu nebo povolení k provozu plovoucího tělesa nebo povolení pro umístění plavidla na vodní cestě anebo povolení k provozování zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky

500

e) Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle

100

 

za každý druh zařízení

 

Předmětem poplatku není

Schválení způsobilosti určeného technického zařízení na plavidle uvedené v písmenu e) této položky před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení plavidla.

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.

 

Položka 39

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení

500

b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla

2 000

c) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla nebo změna údajů o plavidle do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200

d) Zápis nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů

200

e) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku

200

f) Schválení opravy nebo přestavby zasahující do konstrukce plavidla

500

 

Předmětem poplatku není

Zápis změny uvedené v písmenu c) této položky provedený před vydáním nebo prodloužením platnosti osvědčení pro plavidlo.

 

Poznámka

Poplatek podle písmene c) této položky se vybírá jen jednou za všechny změny provedené současně v dokladech a rejstříkových záznamech jednoho plavidla.

 

Položka 40

a) Vydání povolení k užívání veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi

2 000

b) Vydání povolení pro přepravu nebezpečných věcí

5 000

c) Vydání povolení ke zřízení vrakoviště

2 000

d) Vydání povolení pro zvláštní přepravu

1 500

e) Vydání rozhodnutí o souhlasu k provozování přístavu

1 000

 

Osvobození

1. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno vydání povolení pro plavidlo provádějící zásobování plavidel v přístavu.

2. Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání povolení pro přemisťování plovoucích přístavních můstků veřejné dopravy.

 

Předmětem poplatku není

Vydání povolení k užívání veřejného ochranného přístavu plavidlem v zájmu jeho bezpečnosti (vodní stav, zámraza, zastavení plavby apod.) uvedené v písmenu a) této položky.

 

Poznámky

1. Povolením zpoplatňovaným podle písmene b) této položky se pro účely tohoto zákona rozumí povolení pro přepravu určitého objemu stejného druhu nebezpečné věci bez ohledu na počet použitých plavidel stejného dopravce podle harmonogramu přepravy.

2. Správní úřad vydává povolení pro zvláštní přepravu, zpoplatňované podle písmene d) této položky, podle ČI. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti.

 

Položka 41

a) Vydání námořnické knížky

500

b) Vydání průkazu způsobilosti

 

 

- člena strážní služby

1 500

- důstojníka

2 000

- kapitána

3 000

- ostatních členů posádky lodě

1 000

- velitele námořní jachty nebo k vedení rekreační jachty

500

c) Vydání potvrzení průkazu způsobilosti nebo jeho výměna

400

d) Vydání potvrzení osvědčujícího uznání průkazu způsobilosti

 

 

- důstojníka

2 000

- kapitána

3 000

e) Vydání dokladu uvedeného v písmenech a) až d) (duplikátu) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený

400

 

Položka 42

a) Zápis námořního plavidla do námořního rejstříku, jde-li

 

 

- o námořní jachty, jejichž délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

10 000

- o námořní jachty, jejichž délka trupu přesahuje 12 m

15 000

- o námořní obchodní lodě (dále jen „lodě")

100 000

- o cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

130 000

b) Zápis rozestavěné lodě do námořního rejstříku včetně potvrzení o zápisu

50 000

- cisternové lodě nebo lodě určené ke speciálním účelům

65 000

c) Zápis o zařazení rekreační jachty do evidence rekreačních jachet, jde-li

 

 

- o rekreační jachty, jejich délka trupu nepřesahuje 12 m včetně

5 000

- o rekreační jachty jejichž délka trupu přesahuje 12 m

10 000

 

Položka 43

a) Zápis výmazu námořního plavidla do námořního rejstříku včetně potvrzení o výmazu, jde-li

 

 

- o námořní jachty

2 000

- o námořní lodě

10 000

b) Zápis o vyřazení rekreační jachty z evidence rekreačních jachet

 

 

včetně potvrzení o vyřazení

2 000

 

Položka 44

a) Udělení prozatímního povolení k plavbě lodě

10 000

b) Udělení prozatímního povolení k plavbě námořní jachtě

3 000

c) Vydání lodních listin, jde-li

- o námořní nebo rekreační jachty

 

 

1 000

- o námořní lodě

2 500

 

Položka 45-57 Letiště a letadla

a) Vydaní povolení k provozovaní letiště

 

 

nebo ke stanovení jeho druhu

 

 

- mezinárodní veřejné

15 000

- mezinárodní neveřejné

10 000

- vnitrostátní veřejné

5 000

- vnitrostátní neveřejné

3 000

b) Změna povolení k provozování letiště nebo ke stanovení jeho druhu

 

10%

 

sazby poplatků podle písmene a) této položky

c) Vydání osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

30 000

- 10 tun a nižší

10 000

d) Změna osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

1 500

- 10 tun a nižší

1 000

e) Prodloužení osvědčení (certifikátu) o způsobilosti mezinárodního veřejného letiště pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

1 500

- 10 tun a nižší

1 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmene d) této položky jsou osvobozeny subjekty zajišťující integrovaný záchranný systém a Leteckou záchrannou službu, jde-li o povolení provozovat heliporty.

 

Položka 46

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zřízení stavby nebo zařízení a provádění činností, které nesouvisí s leteckým provozem v ochranném pásmu letiště

5 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště

3 000

 

Položka 47

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy

50 000

b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy letadlem s maximální vzletovou hmotností

 

 

- 10 tun a nižší nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující 20 včetně a menším

15 000

- vyšší než 10 tun nebo s celkovým počtem sedadel pro cestující větším než 20

50 000

c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi

15 000

d) Prodloužení platnosti licence nebo povolení anebo změna licence nebo povolení

1 500

 

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.

2. Poplatek podle této položky se vybírá i za povolení k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy vydané zahraničnímu leteckému dopravci.

 

Položka 48

a) Zápis do rejstříku letadel nebo výmaz z rejstříku letadel anebo změna údajů zapisovaných do rejstříku letadel pro letadla s maximální vzletovou hmotností

 

 

- vyšší než 10 tun

3 000

- 10 tun a nižší

1 000

b) Vydání průkazu způsobilosti člena leteckého personálu nebo jeho duplikátu

500

 

Poznámka

Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i vydání osvědčení, dokladů, popřípadě potvrzení o vlastnictví letadla podle zvláštního právního předpisu upravujícího civilní letectví.

 

Položka 49

 

 

a) Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky

10 000

b) Udělení oprávnění k projektování zástaveb a k zástavbám leteckých pozemních zařízení

10 000

Položka 50

 

 

a) Vydání osvědčení pro výcvik leteckého personálu

10 000

b) Prodloužení platnosti nebo změna osvědčení pro výcvik leteckého personálu

1 500

c) Uznání platnosti zahraničního průkazu způsobilosti

- jde-li o občana České republiky nebo občana členského státu Evropské unie

- jde-li o občana státu, který není členským státem Evropské unie

 

 

500

1 500

Položka 51

 

 

a) Vydání povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu

10 000

b) Vydání povolení k létání letadla bez pilota

5 000

c) Prodloužení platnosti nebo změna povolení k provádění leteckých prací nebo leteckých činností pro vlastní potřebu anebo povolení k létání letadla bez pilota

1 500

Položka 52

 

 

a) Vydání rozhodnutí o pověření k poskytování letových provozních služeb včetně letištních

10 000

b) Vydání rozhodnutí o souhlasu s poskytováním letecké služby telekomunikační, meteorologické, informační, při předletové přípravě a monitorování letu nebo při odbavovacím procesu na letišti

10 000

c) Prodloužení platnosti rozhodnutí uvedených v písmenech a) nebo b) anebo jejich změna

1 500

Položka 53

 

 

a) Vydání rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

5 000

b) Změna rozhodnutí o souhlasu ke zkušebnímu létání

1 500

 

Položka 54

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo významné modifikace jednotlivého letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení, schválení modifikace nebo změny Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)

c) Uznání typu letadla na základě dokladu o schválení typu letadla vydaného zahraničním leteckým úřadem včetně vydání dokladu o uznání způsobilosti typu (sazba poplatku pod písmenem C)

d) Vydání rozhodnutí o schválení nestandardní opravy (sazba poplatku pod písmenem D)

e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)

 

A

B

C

D

E

Sazba v Kč

 

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

 

 

 

 

 

Balóny a vzducholodě

5 000

500

1 500

-

-

Kluzáky

8 000

2 500

2 500

200

-

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

10 000

3 000

3 000

200

 

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

20 000

5 000

5 000

500

2 000

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

50 000

15 000

15 000

1 000

5 000

 

Poznámky

1. Poplatek podle písmene b) této položky se vybírá jen za rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu letadla nebo za významnou modifikaci jednotlivého letadla. Významnou změnou nebo významnou modifikací se pro účely tohoto zákona rozumí takové změny nebo modifikace, které mají podstatný účinek na hmotnost, polohu těžiště, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost letadla.

2. Nestandardní opravou se pro účely tohoto zákona rozumí oprava, ke které nejsou podklady součástí instrukcí pro zachování letové způsobilosti zpracovaných držitelem Typového osvědčení při schvalování typu letadla.

 

Položka 55

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydané leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)

b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti nebo obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla (sazba poplatku pod písmenem G)

c) Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

d) Vydání Exportního osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem F)

 

 

F

G

Balóny a vzducholodě

1 000

100

Kluzáky

3 000

300

Motorizované kluzáky a ultralehká letadla

3 500

350

Letouny a vrtulníky do 5 700 kg včetně

7 000

700

Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg

15 000

1 500

 

Zmocnění

1. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za změny v dokladech.

2. Správní úřad může snížit poplatek na 10 % sazby poplatků podle písmene F za vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii "Povolení k letu" pro letadlo, kterému bylo dříve vydáno osvědčení letové způsobilosti.

 

Předmětem poplatku není

Vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v kategorii „Povolení k letu", nařídili přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti nebo vydání Zvláštního osvědčení letové způsobilosti v uvedené kategorii k provedení zkušebních letů, uplynula-li lhůta vyznačené platnosti v Osvědčení letové způsobilosti během doby provádění údržby nebo opravy, s výjimkou, kdy letadlo bylo předáno ke generální opravě nebo k údržbě, která svým rozsahem nahrazuje generální opravu.

 

Položka 56

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení

- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem H)

- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem K)

b) Vydání rozhodnutí o schválení významné konstrukční změny typu součásti letadla včetně vydání Doplňkového typového osvědčení nebo změny Typového osvědčení

- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem I)

- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem L)

c) Uznání typu součásti letadla na základě dokladu o schválení typu součásti letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu včetně uznání způsobilosti typu

- u pohonné jednotky (sazba poplatku pod písmenem J)

- u vrtule a vrtulové jednotky (sazba poplatku pod písmenem M)

 

Pohonné jednotky

 

H

I

J

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel

3 000

1 500

1 500

- pístové

6 000

3 000

3 000

- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové

10 000

5 000

5 000

 

Vrtule a vrtulové jednotky

 

K

L

M

 

Sazba v Kč

Sazba v Kč

Sazba v Kč

- pevné dřevěné vrtule

1 000

500

500

- pevné kompozitové a kovové vrtule

2 000

1 000

1 000

- přestavitelné vrtule

3 000

2 000

2 000

- stavitelné vrtulové jednotky

5 000

3 000

3 000

 

Poznámky

1. Pohonnou jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

2. Významnou konstrukční změnou se pro účely tohoto zákona rozumí změna, která má podstatný účinek na hmotnost, pevnost konstrukce, spolehlivost, provozní charakteristiku nebo jinou charakteristiku ovlivňující letovou způsobilost součásti letadla.

 

Položka 57

1. Vydání rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

a) součástí výstroje letadel

2 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

1 000

b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla

4 000

- vydání rozhodnutí o schválení zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla

2 000

c) světelná zařízení a součásti soustav světelných zařízení

2 000

d) pozemní elektronická zabezpečovací zařízení

 

 

- zařízení

2 000

- systém

4 000

e) pozemní zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování způsobilosti letadel

4 000

f) pozemní zdroje energií pro letadla

2 000

g) letecké trenažéry

15 000

h) letecké simulátory

25 000

i) zařízení pro měření a vyhodnocování brzdných účinků na pohybovaných plochách letišť

2 000

j) zařízení určená pro přepravu nákladů na palubě letadla

2 000

2. Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení typové způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví

20% sazby poplatků podle bodu 1. písmen c) až j) této položky

 

Předmětem poplatku není

Úkon uvedený v této položce, jde-li o výrobky nepodléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.

 

Poznámky

1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

2. Za vydání rozhodnutí o schválení provozní způsobilosti výrobků se vybírají poplatky podle písmen c) až j) této položky.

 

Položka 58 Povolení k provozování dráhy, drážní vozidla

a) Vydáni rozhodnutí o zařazení železniční dráhy do kategorie nebo o změně kategorie železniční dráhy

2 000

b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy

 

 

- celostátní nebo regionální

10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky s délkou její dopravní cesty delší než 1 000 m

3 000

- vlečky s délkou dopravní cesty 1 000 m včetně a kratší

1 500

- lanové

1 000

c) Změna úředního povolení k provozování dráhy

1 000

d) Přijetí návrhu provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy

500

e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze

 

 

- celostátní nebo regionální

10 000

- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce

3 000

- lanové

1 000

f) Změna licence k provozování drážní dopravy

1 000

g) Přijetí návrhu dopravce na odejmutí licence

500

h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách

500

i) Vydání rozhodnutí o rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemními komunikacemi v úrovní kolejí nebo o jeho změně

500

j) Vydání osvědčení dopravce nebo změnu osvědčení

1 000

 

Poznámka

Poplatek podle písmene h) této položky se vybírá za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

 

Položka 59

a) Schválení typu drážního vozidla

 

 

- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy

30 000

- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah

15 000

- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah

10 000

b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek

2 000

c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla

100

d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení

50

e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize (prohlídky) určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu

100

 

Poznámka

Poplatek podle písmene d) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.

 

*ČÁST IV

 

Položka 60 Hornická činnost a geologický průzkum

 

 

1. Vydání

 

 

a) oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 000

- změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

500

b) povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

1 500

- změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem

750

c) povolení k předávání a přejímání výbušnin

 

 

- o celkové hmotnosti do 25 kg včetně

100

- o celkové hmotnosti nad 25 kg

500

d) povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin

300

e) povolení trhacích prací a ohňostrojné práce

300

f) povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném v písmenu b)

300

g) povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky

300

h) povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky

500

i) povolení k používání typu důlního přístroje

300

j) rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru

1 500

k) povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

1 000

- změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí

500

2. Vydání rozhodnutí

 

 

a) o stanovení průzkumného území pro ložiskový průzkum nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

2 000

b) o určení významných výzkumných nebo průzkumných geologických děl

1 000

c) o udělení předchozího souhlasu k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru nebo o prodloužení doby platnosti rozhodnutí

1 000

 

Předmětem poplatku není

Vydání rozhodnutí o zrušení nebo změně dobývacího prostoru uvedené v bodě 1 písm. j) této položky vydávané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

Poznámka

Poplatek podle bodu 1 odrážek u písmen a), b) a k) této položky se vybírá, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění, změnu předmětu činnosti v povolení nebo změnu podmínek v povolení k prvému použití výbušniny.

 

Položka 61 Vývoz, dovoz ohrož. a zvláště chráněných živočichů a rostlin

a) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu, dovozu nebo přemístění exemplářů ohrožených druhů volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin, výrobků z tuleňů nebo regulovaných kožešin

1 000

b) Přijetí žádosti o vydání povolení k vývozu zvláště chráněných živočichů nebo rostlin

1 000

 

Osvobození

Od poplatku podle písmen a) a b) této položky je osvobozeno rozhodnutí k žádosti o vydání povolení

a) k vývozu nebo dovozu exempláře majícího osobní nebo rodinný charakter včetně loveckých trofejí ze zvířat ulovených osobně vývozcem nebo dovozcem,

b) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného do záchranného chovu nebo pro vědecké nebo výchovné účely,

c) k vývozu nebo dovozu herbářového, muzeálního, sušeného či jinak konzervovaného exempláře a živých rostlin za účelem neobchodního zapůjčení, darování nebo výměny mezi vědci, vědeckými pracovišti evidovanými na seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí,

d) k vývozu nebo dovozu exempláře určeného k chovným nebo pěstebním účelům v rámci záchranného programu a exempláře pocházejícího z nebo určeného do chovu, popřípadě sbírek zoologických a botanických zahrad, pracovišť vysokých škol, Akademie věd České republiky a dalších vědeckých pracovišť evidovaných Ministerstvem životního prostředí,

e) k vývozu nebo dovozu živého exempláře, s nímž majitel cestuje na dobu ne delší než 3 měsíce dočasně z nebo na území České republiky.

 

Položka 62 Puncovnictví

a) Ověření platnosti puncovní značky

20

b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky nebo odpovědnostní značky

200

c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

40

d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin

400

e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky

100

 

Předmětem poplatku není

Rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky nebo odpovědnostní značky uvedené v písmenu c) této položky vydané správním úřadem z vlastního podnětu.

 

Položka 63-65 Řízení podle zákonů o ochraně hospodářské soutěže

 

 

a) Přijetí návrhu na povolení spojení soutěžitelů

100 000

b) Přijetí návrhu na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení

10 000

Položka 64

 

 

Přijetí žádosti o zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů

3 000

Přijetí žádosti o změnu zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů

1 000

Přijetí žádosti o schválení systému certifikovaných dodavatelů

20 000

Přijetí žádosti o schválení změny systému certifikovaných dodavatelů

5 000

Položka 65

 

 

a) Přijetí žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu

10 000

b) Přijetí žádosti o schválení dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu anebo změny emisních podmínek dluhopisu

5 000

c) Přijetí žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu

3 000

d) Přijetí žádosti o posouzení vzoru listinného cenného papíru v souvislosti s přeměnou podoby cenného papíru z hlediska plnění požadavků na technické provedení

2 000

e) Přijetí žádosti o povolení, aby emitent mající povinnost sestavovat účetní závěrku i konsolidovanou účetní závěrku mohl uveřejnit, při plnění povinnosti uveřejnit výroční zprávu, pouze jednu z účetních závěrek

2 000

f) Přijetí žádosti o udělení výjimky z povinnosti emitenta kótovaných akcií uveřejňovat bez zbytečného odkladu podstatné změny

2 000

g) Přijetí žádosti

 

 

- o souhlas s obsahem nabídky převzetí kótovaných cenných papírů

5 000

- o souhlas s obsahem nabídky na odkoupení kótovaných cenných papírů

3 000

- o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení podílu v důsledku zvýšení základního kapitálu za účelem odvrácení úpadku společnosti nebo za účelem dosažení či udržení kapitálové přiměřenosti anebo jen za účelem zajištění závazku

1 000

- o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry oznamovací povinnosti

1 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení kótace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu akcií nebo při omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno nebo při zpřísnění omezení převoditelnosti kótovaných akcií na jméno

1 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením omezeným

5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou akciovou společností při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě nerovnoměrného výměnného poměru

5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou účastí v teto společnosti

5 000

- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněného nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti sloučením

5 000

 

Osvobození

1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky se sídlem v České republice, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.

2. Od poplatků podle této položky je osvobozena Česká exportní banka, a. s.

 

Položka 66 Dluhopisy, cenné papíry, povolení v pojišťovnictví…

a) Přijetí žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti

 

 

50 000

b) Přijetí žádosti

 

 

- o registraci vázaného pojišťovacího zprostředkovatele nebo podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele, anebo výhradního pojišťovacího agenta

2 000

- o registraci pojišťovacího agenta nebo pojišťovacího makléře

10 000

- o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí

10 000

- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně

20 000

- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny

20 000

- o schválení záměru fúze, rozdělení nebo změny právní formy pojišťovny nebo zajišťovny, nejde-li o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění

20 000

- o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo souhlasu s tvorbou jiné rezervy

5 000

- o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě než je stát Evropského hospodářského prostoru

5 000

c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti

1 000

d) Přijetí žádosti

 

 

- o povolení k činnosti burzy cenných papírů

200 000

- o povolení k organizování mimoburzovního trhu s investičními nástroji

200 000

- o povolení k provozování vypořádacího systému

100 000

- o povolení k činnosti centrálního depozitáře

100 000

- o povolení tiskárně k tisku listinných cenných papírů

100 000

- o povolení k činnosti investiční společnosti, k činnosti investičního fondu nebo k veřejnému nabízení a vydávání cenných papírů zahraničního speciálního fondu na území České republiky

50 000

- o povolení k vytvoření podílového fondu

20 000

- o povolení k činnosti obchodníka s cenným papíry, který není bankou nebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby s povolením k poskytování investičních služeb

50 000

- o registraci investičního zprostředkovatele

2 000

- o povolení k výkonu činnosti makléře

3 000

e) Přijetí žádosti o změnu

 

 

- povolení k činnosti burzy cenných papírů