369/2002 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 26. července 2002,

kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva

při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení § 3 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), (dále jen "zákon"):

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

Tato vyhláška stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen "Úřad"), který v pochybnostech rozhoduje o zařazování typu střelné zbraně (dále jen "zbraň") nebo střeliva do příslušné kategorie.

 

Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

§ 2 - § 3 Postup při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie

 

(1) Úřad na základě žádosti toho, kdo v pochybnostech požaduje zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie, (dále jen "žadatel") zahájí řízení, v němž rozhodne o zařazení typu zbraně nebo střeliva do příslušné kategorie podle § 37 zákona. Žádost obsahuje

a)identifikační údaje žadatele (jméno a příjmení, trvalý pobyt u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),

b)údaje o zbrani (druh, značka výrobce, model, ráže, výrobní číslo, pokud je žadateli známo) a její popis,

c)údaje o střelivu (druh, značka výrobce, ráže) a jeho popis,

d)důvod předložení žádosti.

(2) Žadatel k žádosti přiloží

a)zbraň nebo střelivo, které mají být zařazeny do kategorie, pokud rozměry nebo hmotnost dovolují jejich přiložení, jinak sdělí místo jejich uložení a zajistí přístup zaměstnanců Úřadu ke zbrani nebo střelivu a

b)technickou, výkresovou, propagační, reklamní nebo jinou dokumentaci ke zbraním nebo střelivu podle písmene a), je-li k dispozici.

 

 

 

§ 3

 

(1) Při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie vychází Úřad z technických kritérií stanovených v § 3 až 7 zákona a v příloze zákona a dále zejména z

a)dovoleného výrobního provedení zbraně nebo střeliva,

b)funkčních a střeleckých charakteristik zbraně,

c)vzhledu zbraně,

d)roku vývoje nebo výroby zbraně,

e)celkové délky zbraně,

f)počtu nábojů v podávacím ústrojí zbraně,

g)dosažené kinetické energie střely na ústí hlavně,

h)napínací síly u mechanické zbraně,

i)funkčního principu doplňku zbraně,

j)druhu zápalu střeliva,

k)použitého střeliva ve zbrani,

l)druhu střely v náboji.

(2) Úřad posoudí typ předložené zbraně nebo střeliva podle hledisek uvedených v odstavci 1 a vydá rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie.

(3) Rozhodnutí o zařazení typu zbraně nebo střeliva do kategorie zasílá Úřad též Ministerstvu vnitra a Policejnímu prezidiu České republiky. Úřad rozhodnutí zveřejňuje na své adrese ve veřejně přístupném informačním systému (Internet).

 

§ 4 Účinnost

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.

 

Ministr:

Ing. Rusnok v. r.