Předpisy na úseku myslivosti

Myslivost

449/2001 Sb. ZÁKON ze dne 27. listopadu 2001 o myslivosti.

244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

491/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2002 o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd.

553/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 26. října 2004 o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

7/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2003 o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice.

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu.


Zkušební řády pro lovecky upotřebitelné psy najdete v sekci myslivecké akce/kynologie

Mezinárodní úmluvy

396/1990 Sb. SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva dne 2. února 1971 byla přijata v Ramsaru (Írán).

159/1991 Sb.SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví dne 16. listopadu 1972 byla přijata v Paříži.

572/1992 Sb.SDĚLENÍ federálního ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A ROSTLIN Podepsáno ve Washingtonu, D. C., dne 3. března 1973.

46/2002 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí EVROPSKÁ ÚMLUVA O KONTROLE NABÝVÁNÍ A DRŽENÍ STŘELNÝCH ZBRANÍ JEDNOTLIVÝMI OSOBAMI Podepsána dne 28. června 1978 ve Štrasburku.

127/1994 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijata dne 23.června 1979 v Bonnu.

107/2001 Sb. m.s. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí ÚMLUVA o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť přijata dne 19. září 1979 v Bernu.

Předpisy o odpadech

381/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

383/2001 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady.

185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

Ochrana přírody

289/1995 Sb. ZÁKON o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

114/1992 Sb. ZÁKON o ochraně přírody a krajiny.

166/2005 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 15. dubna 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000.

115/2000 Sb. ZÁKON ze dne 5. dubna 2000 o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy.

360/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 2. října 2000 o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech.

55/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 15. března 1999 o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích.

246/1992 Sb. ZÁKON na ochranu zvířat proti týrání.

75/1996 Sb.VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 26. března 1996, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

101/1996 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže.

192/2004 Sb.VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu.

193/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při přepravě.

227/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

395/1992 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva životního prostředí České republiky kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

100/2004 Sb. ZÁKON ze dne 10. února 2004 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).

294/2006 Sb. Vyhláška  ze dne 6. června 2006 o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného. 

Sdružování občanů

83/1990 Sb. o sdružování občanů.

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5.listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK.

Ústava a ostatní

40/1964 Sb. OBČANSKÝ ZÁKONÍK

140/1961 Sb. TRESTNÍ ZÁKON

2/1993 Sb.USNESENÍ předsednictva České národní rady ze dne 16.prosince 1992 o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky ve znění Ústavního zákona 162/1998 Sb.

1/1993 Sb. ÚSTAVNÍ ZÁKON České národní rady ze dne 16. prosince 1992 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY.

2/1969 Sb.ZÁKON o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky.

59/1998 Sb. ZÁKON ze dne 5. března 1998 o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

141/1961 Sb. ZÁKON o trestním řízení soudním (trestní řád).

200/1990 Sb. ZÁKON o přestupcích.

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004, SPRÁVNÍ ŘÁD.

565/1990 Sb.ZÁKON o místních poplatcích ve znění zákona č. 184/1991 Sb.

634/2004 Sb. ZÁKON ze dne 26. listopadu 2004 o správních poplatcích

Předpisy související z půdou

139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů.

50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

229/1991 Sb. ZÁKON o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích.

Veterinární předpisy

166/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon).

295/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2003 o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracovávání.

375/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. října 2003, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty.

201/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2003 o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře.

299/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka.

356/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2004 o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka

296/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 3. září 2003 o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností.

Zbraně a střelivo

119/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních).

151/2004 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky.

338/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2002 o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

335/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. května 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.

369/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování typu zbraně nebo střeliva do kategorie.

156/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. května 2000 o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

493/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2002 o posuzování zdravotní způsobilosti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice.

384/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 6. srpna 2002 o provedení některých ustanovení zákona o zbraních.

371/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 26. července 2002, kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů.

Formuláře mysl 1 - 8

Mysl 1 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ SPÁRKATOU.

Mysl 2 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN CHOVU A LOVU PRO ZVĚŘ DROBNOU.

Mysl 3 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN LOVU OSTATNÍCH DRUHŮ ZVĚŘE.

Mysl 4 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN PÉČE O ZVĚŘ.

Mysl 5 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN SPOLEČNÝCH LOVŮ ZVĚŘE.

Mysl 6 PLÁN MYSLIVECKÉHO HOSPODAŘENÍ V HONITBĚ, ČÁST PLÁN POČTU LOVECKÝCH PSŮ.

Mysl 7 VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ ZVĚŘE.

Mysl 8 MĚSÍČNÍ HLÁŠENÍ O PLNĚNÍ PLÁNU.

evidence plomb Evidence vydaných a vrácených plomb a lístků o původu zvěře

Převzato z www.profimysl.cz

Počet návštěv

Dnes 3

Včera 8

Týden 37

Měsíc 68

Celkem 81169

Kontakt

Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425

Spřátelené weby