Státní správa

Ministerstvo zemědělství

Je ústředním orgánem státní správy myslivosti v České republice, s výjimkou území národních parků. Na území NP je ústředním orgánem státní správy Ministerstvo životního prostředí.

Krajské úřady

Vykonávají státní správu na území krajů.

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP)

Na území obcí vykonávají státní správu myslivosti obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ORP).

Orgány státní správy myslivosti soustavně dozírají na dodržování zákona o myslivosti a jimi vydaných rozhodnutí, provádí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře.

Působnost orgánu státní správy myslivosti na úrovni ORP:

§ 5 odst.1, písm. d) - Vydává předchozí souhlas k zavádění dalších druhů zvěře v honitbě.

§ 5 odst.2 - Vydává souhlas s vypouštěním zvěře do honitby.

§ 6 odst.1 - Rozhoduje o konání chovatelské přehlídky trofejí, ustavení hodnotitelské komise, svěření pořádání myslivecké organizaci.

§ 7 odst.1 - Schvaluje zařízení k záchranným chovům zvláště chráněných živočichů
a k péči o zraněné živočichy zvláště nechráněné, pokud jsou zvěří, projednává vypouštění jedinců z těchto zařízení do honitby.

§ 7 odst.2 - Vydává souhlas k dočasnému držení lišky obecné v zajetí pro účely výcviku psů loveckých plemen, stanovuje podmínky pro výkon této činnosti.

§ 9 odst.2 - Rozhoduje o umístění slaniska, napajedla nebo zařízení pro přikrmování zvěře.

§ 9 odst.3 - Nařizuje přiměřené omezení nebo i zákazu vstupu do honitby nebo jejích částí, omezení jízdy koňmi a tažnými psy a omezení jiných sportovních nebo zájmových činností na žádost uživatele honitby, zejména v době hnízdění, kladení a odchovu mláďat nebo provádění lovů (mimo hospodářské činnosti vlastníků, popřípadě nájemců honebních pozemků).

§ 9 odst.4 - Spolupracuje s dalšími orgány státní správy, jimž jsou právnické i fyzické osoby povinny oznamovat konání hromadných akcí v přírodě, sděluje těmto orgánům požadavky potřebné k ochraně zvěře a jejích životních podmínek.

§ 11 odst.5 - Rozhoduje o krmení zvěře na náklad uživatele honitby, pokud zvěř trpí hladem, a nezjedná-li uživatel po výzvě okamžitou nápravu.

§ 12 odst.2 - Ustanovuje myslivecké stráže na období 10 let.

§ 13 odst.2 - Ruší ustanovení myslivecké stráže ve stanovených případech.

§ 16 odst.4 - Poskytuje náhradu škody, způsobené myslivecké stráži, mysliveckou stráží, osobě, která poskytla pomoc myslivecké stráži, nebo způsobené v souvislostí s touto pomocí.

§ 18 odst.1 - Vydává rozhodnutí o uznání honitby, splňuje-li návrh podmínky stanovené v § 17, v rozhodnutí uvádí náležitosti podle § 29 odst.3.

§ 20 - Registruje honební společenstva.

§ 25 - Provádí výmaz honebního společenstva.

§ 28 odst.1 - Vede rejstřík honebních společenstev s náležitostmi.

§ 28 odst.2 - Vydává na požádání úřední potvrzení o zápisu do rejstříku honebních společenstev.

§ 28 odst.3 - Zapisuje do rejstříku honebních společenstev předepsané údaje.

§ 30 odst.2 - Určuje výši náhrady za přičlenění honebních pozemků, nedohodnou-li se o tom zúčastněné osoby.

§ 31 odst.1 - Povoluje změnu honitby vyrovnáváním hranic nebo výměnou honebních pozemků, vyžadují-li to zásady řádného mysliveckého hospodaření.

§ 31 odst.4 - Rozhoduje o změně honitby vyplývající ze změn vlastnictví honebních pozemků na žádost vlastníka honebních pozemků.

§ 31 odst.5 - Rozhoduje o změně minimálních nebo normovaných stavů zvěře
pro danou honitbu.

§ 31 odst.6, písm. e) - Rozhoduje o zániku honitby.

§ 33 odst.6, písm. h) - Rozhoduje o zániku smlouvy o nájmu.

§ 34 odst.1 - Vede evidenci honiteb a jejich využití.

§ 34 odst.2 -Vede evidenci mysliveckých hospodářů, mysliveckých stráží
a loveckých psů.

§ 35 odst.6 - Ustanovuje a odvolává mysliveckého hospodáře na návrh uživatele honitby.

§ 36 odst.1 - Nařizuje nové, konečné sčítání zvěře.

§ 36 odst.3 - Rozhoduje o určení plánu mysliveckého hospodaření.

§ 36 odst.4 - Kontroluje plnění plánů mysliveckého hospodaření.

§ 36 odst.5 - Vyjadřuje se k lovu samičí a samčí zvěře do stáří 2 let.

§ 39 - Povoluje, nebo ukládá úpravy stavů zvěře.

§ 40 - Povoluje lov zvěře mimo dobu lovu.

§ 41 odst.1 - Povoluje lov na nehonebních pozemcích.

§ 47 odst.1 - Vydává lovecké lístky .

§ 47 odst.4 - Odebírá lovecké lístky.

§ 49 odst.1 - Vydává zúčtovatelné plomby uživatelům honiteb.

§ 54 odst.1 - Rozhoduje v pochybnostech o tom, která plodina je vysokocenná.

§ 61 odst.2 - Dozoruje dodržování zákona o myslivosti a předpisů vydaných k jeho provedení, zda jsou dodržována vydaná rozhodnutí, zda uživatelé honiteb myslivecky hospodaří v souladu se zákonem o myslivosti, provádějí ochranu myslivosti a dodržují zásady chovu zvěře.

§ 63 - Rozhoduje o přestupcích.

§ 64 - Rozhoduje o pokutách.

Počet návštěv

Dnes 3

Včera 8

Týden 37

Měsíc 68

Celkem 81169

Kontakt

Městský úřad Jeseník
Masarykovo nám.1/167
790 01 Jeseník
Ing. Martin Řeha
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: +420-584 498 425

Spřátelené weby